Kursplan för

Examensarbete i psykologi, 30 hp

Degree Project in psychology, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2011.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , HT16 , HT18 , VT20 , HT22
Kurskod
2PS026
Kursens benämning
Examensarbete i psykologi
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2011-05-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2011

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammets termin 1-7 omfattande 210 högskolepoäng samt minst 15 högskolepoäng från termin 8.

Mål

Målet med kursen är för studenten att fördjupa kunskaperna i psykologi och psykologisk metod genom att självständigt under handledning planera och genomföra ett forskningsinriktat uppsatsarbete om 30 högskolepoäng i huvudområdet psykologi. Vid kursens slut ska studenterna kunna: • söka i vetenskapliga databaser, extrahera relevanta publikationer samt granska, värdera, och sammanfatta innehållet i publikationer med relevans för uppsatsens innehåll • urskilja och formulera en vetenskaplig problemställning inom huvudområdet psykologi med hänsyn till de resurser och tid som står till förfogande • självständigt under handledning definiera, analysera och diskutera undersökningsdesign och metod i förhållande till problemställning och med hänsyn till gällande forskningsetiska regler • självständigt under handledning söka, samla, värdera och tolka relevant information i relation till vetenskaplig frågeställning • självständigt under handledning i skriftlig form sammanställa, analysera och tolka insamlade data i förhållande till en problemställning, enligt det akademiska språk och vetenskapliga förhållningssätt som är praxis inom huvudområdet psykologi • i seminarieform självständigt kritiskt diskutera, värdera och argumentera kring egna och andras uppsatser utifrån relevans för ämnet samt utifrån metodologiska och etiska frågor • i samband med egna uppsatsens seminariebehandling kunna sammanfatta och redogöra för uppsatsens delar på engelska med stöd i en powerpoint presentation • visa förmåga att följa god forskningssed, följa etiska regler, visa redlighet i forskning och dokumentering liksom medvetenhet om det ansvar som åligger forskning som involverar människor • diskutera och förstå samarbetets betydelse för att uppnå kvalitet i forskningsprocessens olika delar

Innehåll

Vid kursstarten väljer de studerande uppsatsämnen inom huvudämnet psykologi. Det av studenten föreslagna uppsatsämnet diskuteras med examinator som i samråd med en uppsatskommitté förankras i forskarkollegiet kring psykologprogrammet. Dessa uppsatsämnen kan exempelvis omfatta: • genomförande, analys och rapportering av psykologiska experiment • analys och rapportering av data från ett etablerat forskningsprojekt • psykometriska utvärderingar av instrument med relevans för psykologin • systematiska litteraturöversikter, innehållande kvalitetsvärderingar med hjälp kvantitativ metodik, t.ex. metaanalytisk metodik, av aktuell publicerad psykologisk forskning • primäranalyser av insamlad data gent emot en på förhand uppställd frågeställning • sekundäranalys av publicerade data utifrån en ny frågeställning Kursen inleds med utarbetandet av en arbetsplan för uppsatsarbetet. Här avgränsas och definieras uppsatsarbetet och en tidsplan upprättas. Tidigare kunskaper i litteratursökning valideras. Information om hur handledare kontaktas ges. Under handledning genomförs sedan uppsatsarbetet och studenten får pröva och utveckla ämnesrelevanta kunskaper och metodologiska färdigheter. Kursen avslutas med ett examinationsseminarium där uppsatsen ventileras och sammanfattas av respondenten på engelska språket.

Arbetsformer

I kursen ingår en introduktionsföreläsning om uppsatsskrivande samt om litteratursökningar. Uppsatsen skrivs ensam eller tillsammans med annan student på kursen. Uppsatsarbetet görs under handledning och examineras efter vetenskaplig diskussion mellan respondent och opponent. Respondenten ska dessutom sammanfatta sin uppsats under ca 15 min på engelska med stöd i en powerpoint presentation också den skriven på engelska. Förslag på uppsatsämnen ska lämnas till examinator senast några veckor in på höstterminen. Varje föreslaget uppsatsämne ska då finnas dokumenterat med definierat problemområde, definition av central litteratur och metodik, samt för uppsatsen specifika lärandemål. Under uppsatskursens inledande veckor avgränsar och definierar studenter och handledare uppsatsämnet och en tidsplan definieras. Med stöd i handledning ska sedan studenterna planera, genomföra och rapportera ett självständigt vetenskapligt arbete. Det egna färdiga uppsatsarbetet redovisas i en vetenskaplig uppsats som ventileras under ett avslutande seminarium med opponent. Deltagande i uppsatsseminarier innebär aktivt deltagande närvaro vid andras uppsatsseminarier och att opponera på en annan vetenskaplig uppsats.

Examination

Uppnådda kursmål examineras genom framläggande av uppsatsen på ett uppsatsseminarium där uppsatsen, respondentskap och opponentskap utvärderas av examinator. Följande betyg kan ges på respektive del: a) Skriftlig uppsats kan erhålla betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd b) Respondentskap (försvar och diskussion av uppsats) kan erhålla betygen Underkänd eller Godkänd c) Presentera och sammanfatta den egna uppsatsen under ca 15 min på engelska med stöd i en powerpoint presentation. Presentationen kan erhålla betygen Underkänd eller Godkänd. d) Opponentskap på annans uppsats kan erhålla betygen Underkänd eller Godkänd Handledare bedömer om uppsatsunderlaget har rimlig möjlighet att uppnå kriterier för betyget minst ”Godkänd” och kan läggas fram för ventilering på uppsatsseminarium. Seminariet är ett tillfälle för återkoppling. Möjlighet att komplettera ges efter seminariet. När slutversion inlämnas till examinator meddelas betyg på uppsatsen. Betyg på hel kurs För betyget Godkänd på hel kurs krävs Godkänt på samtliga fyra delar ovan (a,b,c, och d) samt aktivt deltagande på tre av de uppsatsseminarier som annonseras under kursens gång. För Väl Godkänd krävs utöver detta även betyget Väl Godkänd på (a) dvs den skriftliga uppsatsen. Vid underkänt respondent- eller opponentskap (samt vid utebliven närvaro) kan skriftliga tilläggsuppgifter krävas av examinator. Vid underkänd uppsats erhåller studenten viss handledning för att uppsatsen ska få betyget ’Godkänd’ vilket kan ske först efter ett nytt ventilationsseminarium. Vid underkänd presentation på engelska fås en lista på vad som ska åtgärdas inför ett nytt presentationstillfälle som meddelas efter seminariet. Inlämningstider för reviderad uppsats följer tidpunkter för gängse omtentamenstillfällen under påföljande termin.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KIs lokala riktlinjer. För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen ändrats väsentligt skall det ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Om uppsatsarbetet drar ut på tiden (längre än 2 terminer från kursstart) kan studenten ej räkna med handledning av ursprunglig handledare, vilket kan begränsa möjligheten för studenten att slutföra uppsatsarbetet enligt ursprunglig plan. Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultatet och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebben.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Karolinska institutet. Styrelsen för utbildning Mall för uppsatser, länk http://intra.ki.se/organization/management/boards/education/dokument/Mall_forstasida_&_abstractsida.dot Karolinska Institutet, Styrelsen för utbildning (2005)
Riktlinjer för bedömning av examensarbeten. Fastställd 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300
Sternberg, Robert J.; Dietz-Uhler, Beth.; Leach, Chris. The psychologist's companion : a guide to scientific writing for students and researchers
Vetenskapsrådet CODEX. Regler och riktlinjer för forskning. Tillgänglig [online]
Samt all obligatorisk metodologisk litteratur som förekommit på kurser som föregått denna kurs.

Artiklar enligt handledares anvisningar.

Fördjupningslitteratur

Bem, D.J Writing a review article for Psychological Bulletin Sid 172-177. Artikeln ingår tillsammans med ett 30tal andra artiklar i den sensate eller i tidigare upplagor av Kazdin, A, E (Ed). methodological issues and strategies in clinical research (3 ed), Washington, DC: American Psychological Association.
Kazdin, A.E Preparing and Evaluating Research Reports Sid 228-237. Artikeln ingår tillsammans med ett 30tal andra artiklar i den sensate eller i tidigare upplagor av Kazdin, A, E (Ed). methodological issues and strategies in clinical research (3 ed), Washington, DC: American Psychological Association.
Kazdin, Alan E. (ed) Methodological issues & strategies in clinical research
Kazdin, Alan E. Research design in clinical psychology
Rosenthal, R Writing meta-analytic reviews: Psychological Bulletin, 118 Sid 183-192. Artikeln ingår tillsammans med ett 30tal andra artiklar i den sensate eller i tidigare upplagor av Kazdin, A, E (Ed). methodological issues and strategies in clinical research (3 ed), Washington, DC: American Psychological Association.
Svenska skrivregler
Wilkinson, L Statistical methods in psychology journals: : Guidelines and explanations
Karolinska Institutets Bibliotek (2009). Skriva referenser enligt APA systemet.
Länk: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=2516&l=sv

Karolinska Institutets Bibliotek (2009). Värdera och presentera vetenskap.
Länk: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=1622&l=sv

Karolinska Institutets bibliotek (2009) Hitta böcker, tidskrifter & artiklar
Länk: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=1388&l=sv&fromtransit=167