Kursplan för

Vetenskapsteori, 3 hp

Theory of Science, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2015.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , HT16 , HT21
Kurskod
2PS034
Kursens benämning
Vetenskapsteori
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2014-11-07
Reviderad av
Programnämnd 8
Senast reviderad
2015-05-07
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2015

Särskild behörighet

Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 högskolepoäng från föregående termin och inga poäng får restera från terminer som föregått denna.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

  • redogöra för betydelsen av grundläggande termer och begrepp som förekommer inom vetenskapsteorin
  • diskutera vetenskapsteoretiska teorier med ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt
  • relatera vetenskapsteoretiska begrepp och teorier till det psykologiska forskningsområdet

Innehåll

Kursen ger en introduktion till vetenskapsteorin. Exempel på ämnen som ingår i kursen är: kunskapsbegreppet, induktion och deduktion, falsifikationism och paradigm.

Arbetsformer

Kursen innehåller lärarledda föreläsningar, minst ett diskussionsseminarium samt skrivande av individuell inlämningsuppgift. Kursen förutsätter självständig inläsning av angiven kurslitteratur.

Examination

Kursen examineras med

1) skriftlig tentamen
2) individuell skriftlig inlämningsuppgift

Tentamen och inlämningsuppgiften ger något av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För att bli godkänd på kursen krävs betyget godkänd på tentamen och inlämningsuppgiften. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd både på tentamen och på inlämningsuppgiften.

Begränsning i antalet examinationstillfällen:
Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KIs lokala riktlinjer.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering utifrån kursplanens förväntade inlärningsmål sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Följande kurs är (delvis) överlappande: 2PS010, Vetenskapsteori, 4.5 högskolepoäng.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Johansson, Lars-Göran Introduktion till vetenskapsteorin
Artikel, upp till 100 sidor.