Kursplan för

Grundläggande biologi, 7,5 hp

Basic Biology, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Kurskod
2PS040
Kursens benämning
Grundläggande biologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Medverkande institutioner
  • Institutionen för neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2022-04-06
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. översiktligt beskriva hur studier av evolution och djurs beteende kan bidra till kunskapen om människans psykologi
2. översiktligt beskriva cellens generella uppbyggnad och funktion, samt olika vävnaders lokalisation och funktion
3. beskriva nervsystemets uppbyggnad och funktion, samt översiktligt beskriva det motoriska nervsystemets uppbyggnad och funktion
4. beskriva nervcellens specifika uppbyggnad och funktion samt neurotransmission
5. beskriva vissa neuroanatomiska strukturers lokalisation och funktion
6. beskriva det autonoma nervsystemets uppbyggnad och funktion
7. översiktligt beskriva följande organsystems uppbyggnad och funktion; hjärta och cirkulation, mag-tarmkanalen, lever, njurar, luftvägar och reproduktionsorgan
8. översiktligt beskriva beståndsdelar och funktion för blodet, immunsystemet och hormonsystem
9. identifiera och kortfattat beskriva kompetensen hos de professioner som samverkar inom vården.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om människans anatomi och fysiologi, med fokus på funktion. En översikt ges över människans evolution och djurs beteende och hur detta kan bidra till kunskaper om människans psykologi. Vidare behandlas cellbiologi och kroppens vävnader översiktligt. Nervsystemets och nervcellens uppbyggnad och funktion, gliaceller, neuroanatomi, motoriskt beteende och det autonoma nervsystemet studeras mer detaljerat. Resten av kroppens fysiologi vilket inkluderar kardiovaskulär fysiologi, respiration, mag-tarmkanalens fysiologi, endokrinologi, reproduktionsorganens fysiologi, immunologi samt blodet tas också upp under kursen. Exempel tas upp på hur kunskaper om människans fysiologi behövs för kommande kurser på psykologprogrammet, samt hur sådana kunskaper kan vara av värde för en yrkesverksam psykolog.
 
En heldag med interprofessionellt lärande (IPL) tillsammans med andra studenter på termin 1 som studerar på KI:s övriga program ingår också.

Arbetsformer

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar. Även seminarier och grupparbeten ingår, samt en workshop i neuroanatomi då studenterna får vara med vid demonstration av humant hjärnpreparat och en laboration då studenterna får dissekera ett hjärta från djur och se ett humant helkroppspreparat. En heldag med interprofessionellt lärande (IPL) ingår också. Till kursen finns instuderingsfrågor som omfattar det som studenten behöver kunna och schemalagda seminarier erbjuds för att diskutera frågorna med varandra och med lärare.

Vissa utbildningsinslag är obligatoriska, se rubriken "Examination".

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
a) två muntliga duggor, ges vardera betyget U eller G
b) skriftlig tentamen, ges betyget U, G eller VG
c) obligatoriskt deltagande på Karolinska Institutets IPL-dag
d) obligatoriskt deltagande i grupparbete med inlämningsuppgift

På kursen ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G på kursen krävs G på båda duggor i examinationsuppgift a, G på examinationsuppgift b, samt fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag c och d, enligt anvisningar.
För betyget VG på kursen krävs därtill VG på examinationsuppgift b.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsinslag m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Människokroppen : fysiologi och anatomi Sand, Olav; Sjaastad, Øystein V.; Haug, Egil; Bjålie, Jan G.; Toverud, Kari C. Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina
Purves, Dale. Principles of cognitive neuroscience
Artiklar/ annat material enligt lärares anvisningar tillkommer