Kursplan för

Psykologarbete bland barn och ungdom, 6 hp

Clinical Practice with Children and Adolescents for Psychologists, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Kurskod
2PS042
Kursens benämning
Psykologarbete bland barn och ungdom
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2020-04-01
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 högskolepoäng från föregående termin och inga poäng får restera från terminer som föregått denna.

Student som underkänts i VFU (verksamhetsförlagd utbildning) eller motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att klient- eller patientsäkerheten eller klienternas/ patienternas/ uppdragsgivarnas förtroende för verksamheten/ sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

Moment 1, Teorier, modeller och metoder som rör barn och ungdomar

  • redogöra för grundläggande teorier och modeller inom psykologarbete med barn och ungdomar, t.ex. rörande utveckling och vidmakthållande av problem 
  • beskriva förhållningssätt och grundläggande strategier i psykologiska insatser som riktar sig till barn och ungdomar, t.ex. hur vårdnadshavare kan involveras och hur man kan hantera brist på motivation
  • beskriva innehållet i konsultation baserad på beteendeanalys (hädanefter beteendekonsultation) samt förstå de teoretiska principerna bakom metoden

Moment 2, Praktiskt psykologarbete bland barn och ungdomar

  • genomföra beteendekonsultation, vilken omfattar intervju av personal, barnobservationer samt muntlig och skriftlig återkoppling till personal
  • integrera teoretisk kunskap om barn och konsultativt arbete (från moment 1) i det praktiska genomförandet av beteendekonsultation
  • visa ett professionellt förhållningssätt i det konsultativa arbetet som psykolog

Innehåll

Studenten förväntas från tidigare kurser (Utvecklingspsykologi och Klinisk psykologi 1) ha grundläggande kunskaper om utrednings- och testmetodik samt samtalsmetodik. Denna kurs syftar framförallt till att ge kunskap om hur dessa kunskaper kan tillämpas i psykologiskt arbete med barn och ungdomar.

Kursen är indelad i följande två (2) moment:

Teorier, modeller och metoder som rör barn och ungdomar, 3.0 hp

Betygsskala: GU

En mindre del av momentet ägnas åt teorier och modeller som rör psykologarbete med barn och ungdomar, som exempelvis kunskap om risk- och skyddsfaktorer, preventionsmodeller, systemteori och samspelsmodeller. Den större delen av momentet handlar om förhållningssätt och grundläggande strategier i psykologiska insatser. I det ingår aspekter av psykologarbetet som är centrala just i arbetet med barn och ungdomar - i synnerhet konsultativt arbete med föräldrar och skolpersonal.

Praktiskt psykologarbete bland barn och ungdomar, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Kursens andra moment omfattar en verksamhetsförlagd aktivitet där studenten ska genomföra beteendekonsultation med personal på förskolor. Där ingår att intervjua personal, observera samspelet mellan personal och barn, göra en analys av samspelet samt återkoppla analysen till personalen. Dessutom ska studenten beakta etiska aspekter under arbetet med beteendekonsultationen. Inga enskilda barn kommer att vara föremål för observation eller dokumentation.

Arbetsformer

Moment 1, Teorier, modeller och metoder som rör barn och ungdomar
Undervisningen består av lärarledda föreläsningar. Forskare och kliniskt verksamma psykologer med erfarenheter av arbete med barn och ungdomar kommer att leda undervisningen.

Moment 2, Praktiskt psykologarbete bland barn och ungdomar
Större delen av momentet ägnas åt den verksamhetsförlagda aktiviteten på förskolorna. Studenterna kommer enskilt eller i par att besöka en förskola vid fyra tillfällen. Under dessa besök kommer varje student att genomföra konsultativt arbete med en förskollärare. Inför och mellan besöken kommer studenten att delta på obligatoriska föreläsningar och seminarier för att få nödvändig vägledning i arbetet.

Examination

Moment 1, Teorier, modeller och metoder som rör barn och ungdomar
Momentet examineras genom arbete med instuderingsfrågor som presenteras under ett examinationsseminarium, samt genom en skriftlig dugga. Instuderingsfrågorna omfattar kurslitteraturboken och duggan omfattar de vetenskapliga artiklarna samt innehållet på föreläsningar och seminarier.

På momentet ges något av betygen U eller G. För G på momentet krävs G på examinationsseminariet och G på duggan.

Moment 2, Praktiskt psykologarbete bland barn och ungdomar
Beteendekonsultationen samt förmåga att integrera teoretisk och praktisk kunskap examineras genom en individuell skriftlig rapport av arbetet som studenten genomför på förskolan. Omdömen från ansvarig personal på förskolan kommer också att inhämtas för att examinera studentens professionella förhållningssätt under arbetet med beteendekonsultationen.

Rapporten av beteendekonsultationen ges betyget U eller G. Även studentens professionella förhållningssätt ges betyget U eller G. För G på momentet krävs G på rapporten och G på professionellt förhållningssätt. Dessutom krävs närvaro på obligatoriska undervisningsinslag enligt schema.

Betyg på hel kurs
På kursen ges något av betygen U eller G.
För betyget G på hel kurs krävs G på moment 1 och 2.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antalet examinationstillfällen, teoretiska examinationsuppgifter
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För att en examinationsuppgift ska vara aktuell för bedömning måste den ha inkommit inom utsatt tid, annars hänvisas studenten till omexaminationstillfället.

Begränsning av verksamhetsförlagd utbildning/ kliniska moment
Student som ej fått godkänt på ordinarie verksamhetsförlagd utbildning/ kliniskt moment har rätt att delta vid ytterligare ett (1) tillfälle, detta kan dock vara vid nästkommande kursgivning.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VFU eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsinslag m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KIs lokala riktlinjer. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KIs öppna kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Rosengren, Anna KBT ur ett barnperspektiv : förhållningsätt och anpassningar i psykiatriskt arbete
Artiklar/kompendium enligt anvisning (100-150 sidor)