Kursplan för

Klinisk psykologi 2, 25,5 hp

Clinical Psychology 2, 25,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT21 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
2PS043
Kursens benämning
Klinisk psykologi 2
Hp
25,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2020-04-01
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammets termin 1-5 omfattande 150 hp samt minst 7,5 hp från ordinarie kurs på termin 6.

För moment 3 gäller att student som underkänts på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) eller motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter genomgånget kurs ska studenten kunna

Moment 1, Samtals- och intervjumetodik 3: Motiverande samtal

 • redogöra för och använda sig av motiverande samtalsmetodik
 • beskriva samtals-/intervjumetodologiska principer och avväganden i olika populationer och situationer. Dessa principer och avväganden ska även diskuteras ur ett etiskt perspektiv

Moment 2, Diagnostik: bedömning och intervention

 • ställa diagnos vid komorbida somatiska/psykiatriska tillstånd med hjälp av DSM-systemet
 • teoretiskt och praktiskt diskutera samt genomföra beteendeanalys/fallkonceptualisering
 • redogöra för och tillämpa kunskap om vetenskapsteori och forskningsmetod/design inom klinisk psykologi
 • på ett fördjupat sätt redogöra för genomförande av och visa förståelse för teorin bakom olika evidensbaserade behandlingsmetoder vid psykiatriska/beteendemedicinska syndrom
 • kunna diskutera etiska och juridiska frågeställningar inom klinisk psykologi utifrån tillämpliga lagar (Patientdatalagen, 2008:355; Patientsäkerhetslagen, 2010:659; Offentlighets- och sekretesslagen, 2009:400) och föreskrifter (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, HSLF-FS 2016:40, om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården) samt egna ställningstaganden, med särskilt avseende på sekretess och journalföring

Moment 3, Psykologisk behandling via internet

 • genomföra diagnostisk intervju med syfte att ställa diagnos och avgöra lämplighet för internetbehandling
 • under handledning genomföra psykologisk behandling via internet för diagnostiserade psykologiska problem
 • i enlighet med relevant lagstiftning och instruktion i journaltext återge behandlingsprocessen och dess utfall

Moment 4, Utredningsmetodik och utlåtandeskrivning

 • planera och genomföra testning med WAIS samt ge återkoppling till testperson
 • beskriva och administrera vanligt förekommande kliniska utredningsinstrument
 • skriva utlåtanden över neuropsykologiska utredningar och därvid visa färdigheter i resultattolkning, psykologisk bedömningsmetodik samt differentialdiagnostik, liksom kunskaper om neuropsykologiska åtgärder
 • redogöra för och tillämpa kliniska principer/lagar/etik vid utredningar och intygs-/utlåtandeskrivning

Moment 5, Grundläggande farmakologi

 • redogöra för grundläggande begrepp inom allmän farmakologi
 • redogöra för läkemedel och läkemedelsgrupper som används vid behandling av psykiatriska och neurologiska sjukdomar och vid smärta, samt redogöra för verkningsmekanismer, biverkningar och farmakokinetiska effekter för dessa läkemedel

Innehåll

Kursen är indelad i följande fem (5) moment:

Samtals- och intervjumetodik 3: Motiverande samtal, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Under moment 1 får studenterna lära sig färdigheter i motiverande samtal. Dessutom ges kunskap om samtal med olika populationer (t.ex. barn-äldre), dels kunskap om samtal i specifika kontextuella situationer (t.ex. rättsliga situationer) och centrala aspekter att förhålla sig till i dessa sammanhang (t.ex. minnesförmåga, samtalslängd, tolk, etc.). Syftet är att studenten ska kunna använda motiverande samtalsfärdigheter samt generell samtalsmetodik i skilda situationer på ett flexibelt och individualiserat sätt utifrån evidensbaserade riktlinjer.

Diagnostik: bedömning och intervention, 9.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 2 innehåller fördjupad kunskap kring etiologi, symptombild, beteendeanalys och evidensbaserad behandling vid vanliga DSM-diagnoser, t.ex. depression, social fobi, paniksyndrom och specifik fobi. Momentet innehåller även genomgång av beteendemedicinsk bedömning och behandling. Ett behandlande perspektiv betonas, d.v.s. planering och genomförande av evidensbaserade behandlingsinsatser inom fältet kognitiv beteendeterapi (KBT), motiverat av forskningsläget. Processen från beteendeanalys och bedömning till planering av behandlande insatser diskuteras och övas på. Momentet innehåller även inslag som belyser lagar och föreskrifter och etiska resonemang som är tillämpliga i kliniska sammanhang.

Praktiska färdigheter som tas upp inom ramen för Klinisk psykologi 2, moment 1 och 2, övas vidare på inom ramen för den parallella kursen "Självkännedom och kliniska färdigheter" 4,5 hp.

Psykologisk behandling via internet, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Studenten får under moment 3 ta detaljerad del av ett evidensbaserat internetupplägg för behandling av vanligt förekommande psykiatrisk eller hälsorelaterad problematik. Varje student genomför diagnostisk intervju med patient och får under handledning genomföra internetbaserad psykologisk behandling. Handledning och föreläsningar ges kring behandlingsupplägget. Mot slutet av kursmomentet sammanfattas behandlingskontaktens resultat.

Utredningsmetodik och utlåtandeskrivning, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Under moment 4 får studenterna detta andra inslag av utredningsmetodik/ utlåtandeskrivning vid psykologprogrammet, där studenterna får träna administration, tolkning och återkoppling av ett allmänt begåvningstest för vuxna (WAIS) genom att testa en vuxen testperson. Vid en testverkstad får studenterna i grupp fördjupa sig i ett eller flera vanligt förekommande utredningsinstrument som de ska beskriva och administrera inför sina kurskamrater. Studenten fördjupar vidare sina kunskaper i neuropsykologisk utredningsmetodik och tränar under momentet utlåtandeskrivning genom att skriva tre utlåtanden över neuropsykologiska utredningar. I utlåtandeskrivningen ingår kamratåterkoppling vid samtliga utlåtanden och läraråterkoppling vid ett av dem. Färdigheter i resultattolkning, psykologisk bedömning och differentialdiagnostik betonas, liksom neuropsykologiska åtgärder.

Grundläggande farmakologi, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Inom ramen för moment 5 får studenten grundläggande kunskaper i allmän farmakologi inklusive farmakokinetik ("vad gör kroppen med läkemedlet?"), farmakodynamik ("vad gör läkemedlet med kroppen?") och läkemedelsinteraktioner. Dessutom får studenten grundläggande kunskaper om vilka läkemedel och läkemedelsgrupper som används vid behandling av psykiatriska och neuropsykiatriska syndrom (t.ex. depression, bipolärt syndrom, ångestsyndrom, schizofreni, ADHD och substansberoende) och vissa neurologiska sjukdomar (t.ex. epilepsi och demens) samt smärta. Fokus ligger på att förstå hur läkemedlen/ läkemedelsgrupperna verkar i kroppen, vilka biverkningar de kan ge, samt hur kroppen kan påverka läkemedlen.

Arbetsformer

Undervisningen består av lärarledda föreläsningar, filmer, rollspel, diskussionsseminarier, grupparbeten, handledningstillfällen, klientarbete, samt webbaserad undervisning. Klientarbete, handledningstillfällen, vissa seminarier, övningstillfällen, grupparbeten och inlämningsuppgifter under kursens gång är obligatoriska.

Examination

Moment 1, Samtals- och intervjumetodik 3: Motiverande samtal
Studentens teoretiska och praktiska kunskaper examineras genom
a) kodning av inspelade motiverande samtal
b) skriftligt PM om samtal i olika situationer och populationer

Samtliga examinationsuppgifter ges betyget U eller G. På momentet ges något av betygen U eller G. 
För betyget G på momentet krävs G på examinationsuppgift a och b.

Moment 2, Diagnostik: bedömning och intervention
Studentens kunskaper examineras genom
a) rollspelsseminarium där studenten ska genomföra diagnostisk intervju samt beteendeanalys med en patient rollspelad av seminarieledare
b) fem seminarier (social fobi, specifik fobi, paniksyndrom, depression och beteendemedicin) inför vilka studenten ska läsa empiriska och teoretiska artiklar och under seminariet på ett fördjupat sätt diskutera artiklarnas innehåll och betydelse för psykologisk behandling vid respektive tillstånd
c) skriftlig analys av metodologiska aspekter kring randomiserade studier
d) skriftliga kortare prov tenterar den basala teoridelen
e) skriftlig tentamen som inkluderar bl.a. diagnostik, beteendeanalys och psykologisk behandling i enlighet med evidens och psykologisk teori

Samtliga examinationsuppgifter ges betyget U eller G. På momentet ges något av betygen U eller G. 
För betyget G på momentet krävs G på samtliga examinationsuppgifter a,b,c,d och e.

Moment 3, Psykologisk behandling via internet
Studentens färdigheter, kunskaper och bedömningsförmåga examineras genom
a) uppvisad förmåga att genomföra diagnostisk intervju
b) uppvisad förmåga att genomföra internetbehandling under handledning
c) författande av journalanteckning om behandlingsprocess och behandlingsutfall

Samtliga examinationsuppgifter ges betyget U eller G. På momentet ges något av betygen U eller G. 
För betyget G på momentet krävs G på samtliga examinationsuppgifter a, b och c.

Moment 4, Utredningsmetodik och utlåtandeskrivning
Studentens kännedom om utredningsmetodik och utlåtandeskrivning examineras genom
a) muntlig och skriftlig redovisning av testverkstaden
b) godkänd WAIS-testning
c) skriftlig inlämningsuppgift: Utlåtande och intyg

Samtliga examinationsuppgifter ges betyget U eller G. På momentet ges något av betygen U eller G. 
För betyget G på momentet krävs G på samtliga examinationsuppgifter a,b och c.

Moment 5, Grundläggande farmakologi, examineras på följande sätt:
a) muntlig dugga
b) skriftlig hemtentamen

Samtliga examinationsuppgifter ges betyget U eller G. På momentet ges något av betygen U eller G. 
För betyget G på momentet krävs G på examinationsuppgift a och b.

Betyg på hel kurs
På kursen ges något av betygen U eller G.
För betyget G på hel kurs krävs G på samtliga moment 1,2,3,4 och 5.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antalet examinationstillfällen, teoretiska examinationsuppgifter
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För att en examinationsuppgift ska vara aktuell för bedömning måste den ha inkommit inom utsatt tid, annars hänvisas studenten till omexaminationstillfället.

Begränsning av verksamhetsförlagd utbildning/ kliniska moment
Student som ej fått godkänt på ordinarie verksamhetsförlagd utbildning/ kliniskt moment (t ex internetbehandling under handledning) har rätt att delta vid ytterligare ett (1) tillfälle, detta kan dock vara vid nästkommande kursgivning.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VFU eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsinslag m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KIs lokala riktlinjer. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KIs öppna kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur och övriga läromedel

Artiklar/kompendium och enskilda kapitel kan tillkomma

Hela kursen:

Sverne Arvill, Ebba Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter
Damell, Camilla; Klefbom, Jenny Journalföring för psykologer

Moment 1: Samtals- och intervjumetodik 3

Miller, William R.; Rollnick, Stephen Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring
Artiklar/kompendium enligt anvisning.

Moment 2: Klinisk psykologi: diagnostisering och intervention

Clinical handbook of psychological disorders : a step-by-step treatment manual Barlow, David H.
Ramnerö, Jonas; Törneke, Niklas Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi
Farmer, Richard F.; Chapman, Alexander L.q (Alexander Lawrence) Behavioral interventions in cognitive behavior therapy : practical guidance for putting theory into action
KBT inom psykiatrin Öst, Lars-Göran
Artiklar/kompendium enligt anvisning.

Moment 3: Psykologisk behandling via internet

Aktuell behandlingsmanual (erhålles under kursens gång)

Moment 4: Utredningsmetodik och utlåtandeskrivning 2

Selander, Ulla-Britt; Nyman, Håkan Psykologutlåtanden och intyg
Artiklar/kompendium enligt anvisning

Moment 5: Farmakologi

Arborelius, Lotta Neurofarmakologi : för psykologer, psykoterapeuter och beteendevetare
Fass: www.fass.se
Läkemedelsboken: http://lakemedelsboken.se