Kursplan för

Funktionsnedsättningens psykologi, 7,5 hp

Disability and Psychology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT22 , VT24
Kurskod
2PS045
Kursens benämning
Funktionsnedsättningens psykologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2021-09-08
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2023-09-27
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammets termin 1-3 omfattande 90 hp samt minst 15 hp från termin 4.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse

  • Visa kunskap och förståelse för livsvillkoren hos patienter med ett antal vanliga funktionsnedsättningar.
  • Visa kunskap om lämpliga psykologiska behandlingar/stöd samt ge exempel på olika anpassningar och åtgärder som kan behövas vid olika typer av funktionsnedsättningar.
  • Definiera begreppet habilitering och beskriva syftet och målen för denna verksamhet.
  • Visa fördjupad kunskap om konsultativa arbetssätt och hur man arbetar via nätverk kring patienten.
  • Demonstrera interprofessionell kunskap inom funktionsnedsättningsområdet, dvs. beskriva vad andra behandlade professioner gör, samt psykologens roll. 

Färdighet och förmåga

  • Visa förmåga att resonera, tänka och kommunicera utifrån ett patientperspektiv gällande ett antal vanliga funktionsnedsättningar. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera/resonera kring etiska dilemman i rollen som psykolog i relationen till någon med funktionsnedsättning. 

Innehåll

Definition av funktionsnedsättning
En funktionsnedsättning gör att en person inte har samma fysiska, psykiska eller intellektuella förmåga som de flesta. En funktionsnedsättning kan uppstå som en följd av en medfödd skada eller sjukdom. Den kan också uppstå på grund av en senare skada eller olycka. Det är skillnad på funktionsnedsättning och funktionshinder. Funktionshinder är de begränsningar som en funktionsnedsättning orsakar. Ofta beror dessa begränsningar på att omgivningen inte anpassas utifrån människors olika behov. Att diskutera olika terminologi och definitioner är en del av kursen.

Kursens innehåll
Kursen har som syfte att förbereda psykologer för att kunna arbeta med patienter som har långvariga funktionsnedsättningar. Kursen inleds med en genomgång av det biopsykosociala synsättet samt en introduktion till några vanliga fysiska och psykiska funktionsnedsättningar innehållande deras prevalens, samsjuklighet och livskvalitet.

Kursen fortsätter med att ge kunskap om vad det innebär att arbeta utifrån en stegvis vårdmodell (stepped-care) från psykoedukation till personcentrerade, specialiserade insatser. Här ges även exempel på olika typer av stöd och behandlingar och hur anpassningar för olika funktionsnedsättningar kan göras samt vilket vetenskapligt stöd dessa har.

Då habiliteringsverksamhet har en central roll i vården för personer med funktionsnedsättning i Sverige, tar kursen upp mål med habilitering, inklusive betoningen på att öka patientens delaktighet och självständighet i den egna vården samt samhället i stort. En modell för ett konsultativt arbetssätt via nätverk kring patienten beskrivs (exempelvis familj eller boendestöd) och olika professioners roller och ansvar i detta nätverk tas upp.

Arbetsformer

Kursen går på deltid. Lärarledda föreläsningar/ seminarier är den dominerande arbetsformen. Även intervjuer och studiebesök kan förekomma. Kursen förutsätter självständig inläsning av angiven kurslitteratur enligt läsanvisningar i schemat för att kunna delta aktivt med frågor under föreläsningarna. 

Obligatorisk närvaro gäller för samtliga föreläsningar, liksom eventuella studiebesök, se rubriken "Examination".

Examination

Kursens mål examineras på följande sätt:
a) Skriftlig inlämningsuppgift efter varje föreläsning/seminarium (ca 1-2 st A4-sidor med teckenstorlek 12, enkelt radavstånd), varje uppgift inlämnad inom fem arbetsdagar efter respektive föreläsning (7 st). Varje uppgift ges betyget U eller G.
b) Obligatorisk närvaro vid samtliga föreläsningar/seminarier och ev. studiebesök.

På kursen ges något av betygen U eller G.
För betyget G krävs minst G på samtliga skriftliga inlämningsuppgifter, samt fullgjorda obligatorier.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Frånvaro från föreläsning eller studiebesök kan ersättas med förlängd skriftlig inlämningsuppgift (1 extra A4 per missad föreläsning).
 
Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment
m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering utifrån kursplanens förväntade inlärningsmål sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Kursen kan komma att ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

OBS! Ytterligare artiklar söks av studenterna själva för att kunna utföra respektive inlämningsuppgift.

Att undanröja hinder
World report on disability
World report on disability

Rekommenderad litteratur

Cooper, K.; Loades, M.E.; Russel, A Adapting Psychological Theories for Autism: Therapist Experience, Skills and Confidence
Dougherty, A. Michael Psychological consultation and collaboration in school and community settings
Evans, L.; Randle-Phillips, C. People with intellectual disabilities’ experiences of psychological therapy : A systematic review and meta-ethnography 24 (2020) :2, s. 233-252

Föreningen Habilitering i Sverige
Guidelines for assessment of and intervention with persons with disabilities
Marini, Irmo psychological and social impact of illness and disability
Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Spain, D.; Happé, F. How to Optimise Cognitive Behaviour Therapy (CBT) for People with Autism Spectrum Disorders (ASD) : A Delphi Study 38 (2020) s. 184-208

Surley, L.; Dagnan, D. A review of the frequency and nature of adaptations to cognitive behavioural therapy for adults with Intellectual Disabilities
Watt, Molly The Importance of Inclusive and Accessible Technology