Kursplan för

Utagerande beteendeproblem hos barn och ungdomar, 7,5 hp

Disruptive Behavior Disorders in Children and Adolescents, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Kurskod
2PS047
Kursens benämning
Utagerande beteendeproblem hos barn och ungdomar
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2021-10-13
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammets termin 1-3 omfattande 90 hp samt minst 15 hp från termin 4.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och diskutera aktuella frågeställningar vad gäller de mest vanligt förekommande utagerande beteendeproblemen hos barn och ungdomar
  • redogöra för olika metoder som används för att studera utagerande problembeteenden hos barn och ungdomar
  • läsa, förstå och kritiskt granska aktuella vetenskapliga artiklar
  • identifiera metodologiska brister i vetenskapliga studier och diskutera förslag på hur dessa brister kan hanteras.

Innehåll

Kursen inleds med en övergripande introduktionsföreläsning. Därefter innehåller kursen ett antal seminarier (ca 4-5 st) som fokuserar på aktuella frågeställningar inom området utagerande problembeteenden hos barn och ungdomar (främst hyperaktivitet, impulsivitet, koncentrationsproblem, aggressivitet, trots och antisocialt beteende). Aktuella teman kan t.ex. vara utveckling, interventioner, könsskillnader, metodologiska problem, nya diagnosinstrument, biologi och genetik.

Observera att varje seminarium är ett examinationstillfälle och det krävs därför att man är närvarande och deltar aktivt vid samtliga seminarier (alternativt lämnar in en godkänd kompletteringsuppgift). Vid varje seminarium är det dessutom 1-2 studenter som gör en muntlig presentation och ytterligare några studenter som fördjupar sig inom det tema som tas upp genom att lämna in en kortare skriftlig uppgift. Totalt sett ska varje student som går kursen presentera muntligt vid ett seminarium och lämna in kortare skriftliga uppgifter vid två seminarier.

Arbetsformer

Kursen inkluderar en föreläsning och ett antal seminarier (ca 4-5 st). Den inledande föreläsningen är frivillig, men samtliga seminarier är examinationstillfällen, se rubrikerna "Innehåll" och "Examination".

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
a) aktivt deltagande på samtliga seminarier (inklusive inlämning av diskussionsfrågor innan seminariet) eller godkänd kompletteringsuppgift vid frånvaro från seminarium, ges betyget U eller G
b) två skriftliga inlämningsuppgifter, ges vardera betyget U eller G
c) en muntlig presentation (kan ej ersättas med skriftlig uppgift), ges betyget U eller G

På kursen ges något av betygen U eller G. För betyget G på hel kurs krävs G på samtliga examinationsuppgifter.  

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsinslag m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebben.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Artiklar efter kursansvarigs anvisningar utifrån aktuell forskningslitteratur. Studenterna söker även egen litteratur från Psycinfo och Medline.