Kursplan för

Påträngande tankar och repetitiva beteenden, 7,5 hp

Intrusive thoughts and repetitive behaviors, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Kurskod
2PS051
Kursens benämning
Påträngande tankar och repetitiva beteenden
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2023-09-20
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammets termin 1-3 omfattande 90 hp samt minst 15 hp från termin 4.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • visa kännedom om psykologiska, genetiska och neurovetenskapliga förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande av tvångssyndrom och relaterade problem
  • visa förmåga att särskilja tvångstankar från andra typer av kognitioner
  • visa förmåga att särskilja tvångshandlingar från andra typer av repetitiva beteenden
  • kritiskt kunna granska hur olika typer av symptomkluster kan påverka den kliniska bedömningen av tvångssyndrom och relaterade problem.

Innehåll

Kursen ger studenten en fördjupad förståelse kring påträngande tankar och repetitiva beteenden med avstamp utifrån diagnosen tvångssyndrom. Kursen använder sig av ett biopsykosocialt perspektiv och lägger stor tonvikt på att studenten ska förstå hur olika biologiska, kognitiva, sociala och psykologiska faktorer kan påverka uppkomst och symptombild, samt vilka konsekvenser detta kan få i en klinisk kontext.

Kursen avhandlar olika orsaks- och vidmakthållandemodeller av tvångssyndrom och relaterade problem, vilker inbegriper inlärningspsykologiska modeller, informationsprocessteori, genetik samt neuroanatom. Hit hör även olika typer av symptomkluster till tvångssyndrom. Särskilt fokus läggs på hur dessa fenomen kan yttra sig i en klinisk kontext.

Kursen ger kunskaper om diagnostik och epidemiologi med särskild tonvikt på transdiagnostiska fenomen såsom hoarding, hypokondri, trichotillomani, psykos, parafilier samt tics. Syftet med detta är att studenten ska erhålla fördjupade kunskaper i att bedöma olika typer av tvångstankar och tvångshandlingar.

 

Arbetsformer

Föreläsningar, självständig inläsning av vetenskapliga artiklar och individuella studieuppgifter varvas med examinerande seminarier kring respektive ämne. Auskultation eller liknande lärandeaktiviteter kan förekomma.

Examination

Kursen examineras på följande sätt:

  • aktivt deltagande i 4 examinerande seminarier, ges vardera betyget U eller G

På kursen ges något av betygen U eller G. För betyget G krävs G på samtliga examinerande seminarier.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsinslag m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna via kurswebb. Kursen kan komma att ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Artiklar enligt anvisning