Kursplan för

Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 3 - inriktning specialist i klinisk psykologi, 2 hp

Scientific Theory, Research and Evaluation Methods in Psychotherapy 3 - Orientation Specialist in Clinical Psychology, 2 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT22 , VT23
Kurskod
2PT141
Kursens benämning
Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 3 - inriktning specialist i klinisk psykologi
Hp
2 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2018-10-17
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

Godkänt på föregående terminers samtliga kurser krävs för att vara behörig till denna kurs.

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper gällande värdering av vetenskapliga studier, litteratursökning och vetenskapligt skrivande.
 
Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna redogöra för:

  • system för evaluering av forskningsartiklars evidensvärde tillämpbara för metaanalyser och kvalitativa evalueringar

 
Färdigheter och förmågor
Efter godkänd kurs ska studenten visa:

  • fördjupad förmåga att söka information om psykoterapiforskning och vetenskapliga resultat, samt kvalitetsbedöma studierna
  • färdighet att att för ett tänkt vetenskapligt projekt formulera tydligt syfte och frågeställningar baserat på det aktuella forskningsläget
  • förmåga att producera en projektplan för ett vetenskapligt projekt genomförbart inom ramen för 15 högskolepoäng 

 
Värderingar och förhållningssätt

Efter godkänd kurs ska studenten:

  • reflektera över etiska avvägningar i samband med val av frågeställningar, design och metod
  • reflektera över relationen mellan det aktuella forskningsläget gällande psykologisk behandling och klinisk verksamhet

Innehåll

Kursen omfattar: a) granskning och tillämpning av evalueringsprinciper gällande forskningsartiklars kvalitet, b) utvärdering av aktuella forskningsresultat gällande ett valt intresseområde, och c) ställningstagande om det finns ett kunskapsglapp möjligt att undersöka inom ramen för examensarbetet.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av verkstäder och inspelade föreläsningar.

Examination

​Examination sker dels i form av en PM (projektplan) samt ett  examinationsseminarium där studenternas aktiva medverkan är grund för betyg. Studenternas PM ska vara inlämnat en vecka före examinationsseminariet.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som fastställts av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Kocsis, JH, et al. A new scale for assessing the quality of randomized clinical trials of psychotherapy. 51 (2010) s. 319-324

Schünemann, Holger et al. Handbook for grading the quality of evidence and the strength of recommendations using the GRADE approach. : Quality of Evidence (chapter 5) (2013) Obs! Endast kap 5

Timulak, L Meta-analysis of qualitative studies: A tool for reviewing qualitative research findings in psychotherapy. 19 (2009) s. 591-600

Referenslitteratur

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården : en handbok
Higgins, JPT Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Green, S 6ed (2018)