Kursplan för

Ledarskap och lärande i psykiatrisk verksamhet, 7,5 hp

Leadership and Learning in Psychiatric Context, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT16 , VT19 , HT21
Kurskod
2PV010
Kursens benämning
Ledarskap och lärande i psykiatrisk verksamhet
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2013-04-26
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-03-29
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Antagen till Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård.

Mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • identifiera och analysera områden och metoder för kvalitetsutveckling i psykiatrisk omvårdnad i ett hållbart perspektiv,
  • analysera och värdera organisationens och ledarskapets innehåll och betydelse inom specialistområdet,
  • identifiera och analysera behov av lärande hos patienter, närstående, personal och studenter samt värdera pedagogiska insatser inom psykiatrisk vård.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten visa förmåga att:

  • självständigt identifiera behov av och genomföra kvalitetsutveckling och psykopedagogisk intervention i samband med psykisk ohälsa,
  • analysera det egna ledarskapet och identifiera behov av utveckling med fokus på den egna specialistfunktionen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten visa förmåga att:

  • reflektera över och kritiskt granska det egna förhållningssättet och identifiera relevant forskning och värdera dess giltighet i psykiatrisk omvårdnad.

Innehåll

Kursens huvudsakliga innehåll baseras på specialistsjuksköterskans ansvar för ledarskap och kvalitetsutveckling i psykiatrisk omvårdnad. Fokus ligger på lärandets och ledarskapets betydelse för en kontinuerlig kvalitetsutveckling i omvårdnad och för utveckling av patient och närståendes inflytande och delaktighet i den psykiatriska vården. I kursen bearbetas det egna ledarskapet och kunskapen kring organisationens betydelse för att kunna bedriva evidensbaserad omvårdnad och kvalitetsutveckling i ett hållbart perspektiv.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används i kursen är studieuppgifter/läraktiviteter individuellt och i grupp, seminarier, virtuella diskussioner, föreläsningar, fältstudier och färdighetsträning. Kursen ges som IT-baserad distansutbildning på halvfart.

Det pedagogiska arbetssättet syftar till att stimulera studentens förmåga till aktivt och självständigt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. Lärandet sker utifrån kursens lärandemål och stor vikt läggs vid interaktion med studiekamrater inom kursen och i samarbete med verksamheten. Antalet fysiska träffar på kursorten är begränsat till max 2 dagar.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Examinationen utgörs av fullgjorda läraktiviteter och en individuell skriftlig tentamen. För att uppnå betyget Godkänd skall den studerande analysera, värdera och diskutera innehållet ur flera aspekter utifrån generella principer där slutsatser  och samband tydliggörs, utvecklas och koplas till aktuell forskning. Betyget underkänd innebär att tillräckliga kunskaper ej har kunnat redovisas, eventuellt finns felaktigheter och ofullständig bearbetning.

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. 

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Sjuksköterskans kärnkompetenser Leksell, Janeth; Lepp, Margret
Rosengren, Kristina Vårdledarskap : att utveckla och förbättra framtidens vård och omsorg
Wheelan, Susan A. Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar
Illeris, Knud Lärande Andersson, Sten
Nunstedt, Håkan Ett lärande verktyg : hur patienter med egentlig depression och vårdpersonal erfar och använder portfoliometoden inom psykiatrisk öppenvård
Tveiten, Sidsel Yrkesmässig handledning - mer än ord Larson, Per
Aktuell akadsmisk avhandling inom specialistområdet
Forsberg, Anna Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar

Övrig rekommenderad litteratur

En av följande

Hertz, Søren Barn- och ungdomspsykiatri : nya perspektiv och oanade möjligheter Engelsöy, Peter; Lindahl, Charlotta
Bäärnhielm, Sofie Transkulturell psykiatri : - en grundbok
Äldres psykiska hälsa och ohälsa : prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder Rolfner Suvanto, Susanne
Heilig, Markus Beroendetillstånd
Strand, Susanne; Holmberg, Gunnar; Söderberg, Erik Den rättspsykiatriska vården