Kursplan för

Aktivitetsvetenskap 1, 15 hp

Occupational Science 1, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , HT12 , HT14
Kurskod
2QA082
Kursens benämning
Aktivitetsvetenskap 1
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbetsterapi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-02-19
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2013-12-04
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

Kandidatexamen i arbetsterapi. Alternativt arbetsterapeutexamen om minst 180 hp varav/samt minst 15 hp i vetenskaplig teori och metod och/eller examensarbete. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Målsättningen med kursen är att de studerande ska ha tillägnat sig fördjupad kunskap och förståelse inom området aktivitetsvetenskap. Fördjupningen inkluderar de historiska rötterna för framväxten av disciplinen, dess relation till arbetsterapi och aktivitetsinriktad intervention samt viktiga koncept inom aktivitetsvetenskap. Fördjupningen syftar till att utveckla den studerandes förmåga till överblick såväl som färdighet att kunna göra en teoretisk analys inom ett specifikt område och där inta ett självständigt förhållningssätt.
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
- Överblicka utvecklingen av och bakgrunden till området aktivitetsvetenskap.
- Förklara och diskutera centrala begrepp inom aktivitetsvetenskap.
- Relatera vetenskapsområdet till möjliga tillämpningar av perspektivet inom hälso- och sjukvården.
- Identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar som relaterar till ett aktivitetsperspektiv.
- Genomföra en litteraturanalys av en vald aspekt inom aktivitetsperspektivet samt kunna relatera denna analys till begrepp inom ett angränsande vetenskapsområde.
- Självständigt kunna diskutera möjliga tillämpningar kring ett teoretiskt koncept inom disciplinen.

Innehåll

Kursen är indelad i två moment.

Centrala begrepp inom aktivitetsvetenskap, 7.5 hp Momentet innehåller bla:
  • Aktivitetsvetenskap som ämne och dess relation till arbetsterapi som profession.
  • Centrala begrepp inom området; mening, identitet, adaptation, balans, mönster, taxonomi.
  • Historisk bakgrund och framväxt av aktivitetsvetenskap.
  • Aktivitetsbegreppet och dess relation till angränsande begrepp.
  • Aktivitetsvetenskap som ämne och dess relation till arbetsterapi som profession.
  • Centrala begrepp inom området; mening, identitet, adaptation, balans, mönster, taxonomi.
  • Gränsdragningar mot andra ämnesområden.
Fördjupning av valt begrepp/område inom aktivitetsvetenskap, 7.5 hp En litteraturgenomgång och analys av en vald aspekt inom aktivitetsperspektivet samt hur detta relaterar till begrepp inom ett angränsande vetenskapsområde. Diskussion kring möjliga tillämpningar.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Speciell vikt läggs vid studentaktiverande undervisnings- och arbetsformer i form av peer-learning och seminarier. Individuella fördjupningsarbeten under handledning spelar en central roll i lärandeprocessen. Examinationsformerna är utformade så att de befrämjar både inlärning och bedömning.

Deltagande i kursens seminarier är obligatoriska och vid frånvaro ges individuella kompletteringsuppgifter.

Examination

Examinationen i kursen sker genom två individuella examinationsuppgifter:
Moment 1: - En skriftlig inlämningsuppgift med essäfrågor kring kurslitteraturen.
Moment 2: - En skriftlig inlämningsuppgift innehållande en litteraturgenomgång och analys av en vald aspekt inom aktivitetsperspektivet

För betyget VG på hel kurs krävs VG på båda de ingående momenten.

Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursen utvärderas utifrån riktlinjer fastställda av Styrelsen för utbildning.

Undervisningsspråk: svenska

Litteratur och övriga läromedel

Blesedell Crepeau, E., Cohn, E.S., & Boyt Schell, B.A. Willard & Spackman´s Occupational Therapy.
Introduction to occupation : the art and science of living : new multidisciplinary perspectives for understanding human occupation as a central feature of individual experience and social organization Christiansen, Charles; Townsend, Elizabeth A.
Kielhofner, Gary Conceptual foundations of occupational therapy practice
Occupation and practice in context Whiteford, Gail; Wright-St Clair, Valerie
Wilcock, Ann Allart0 101968 An occupational perspective of health