Kursplan för

Tillämpad beteendemedicin i primärvården, 7,5 hp

Applied behavioral medicine in primary care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2015.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , HT14 , VT15 , HT17 , HT21
Kurskod
2QA113
Kursens benämning
Tillämpad beteendemedicin i primärvården
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Medverkande institutioner
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-03-22
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2015-02-04
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2015

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en läkar-, psykolog-, sjukgymnast- eller fysioterapeutexamen. Alternativt 150 hp från utbildning som leder till någon av ovanstående examina. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen syftar till att öka kursdeltagarnas förmåga till interprofessionell kommunikation och samarbete inom primärvården samt ge fördjupad kunskap om beteendemedicin och hur specifika beteendemedicinska metoder kan tillämpas för patienter som har biopsykosociala problem.

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren kunna:
- redogöra för teoretiska kunskaper inom området beteendemedicin
- välja bland olika beteendemedicinska metoder i förhållande till en patients problematik samt tillämpa minst en sådan metod med patient
- lära ut en beteendemedicinsk metod till kursdeltagare från annan yrkesgrupp
- förklara för andra yrkesgrupper på vilket sätt den egna kompetensen bidrar till att hjälpa patienten
- förklara vad patienten behöver från andra yrkeskategorier och att kunna reflektera tillsammans med andra yrkesgrupper kring bästa sätt att fortsätta behandlingen
- argumentera för vad det egna yrkesperspektivet kan tillföra primärvården när det gäller beteendemedicinska metoder

Innehåll

Kursen utgår ifrån ämnesområdet beteendemedicin. Enligt svenska beteendemedicinska föreningens stadgar kan beteendemedicin definieras som det tvärvetenskapliga område som ägnas åt utveckling och integration av kunskap kring psykosociala, beteenderelaterade och biomedicinska frågor relevanta för hälsa och sjukdom samt för tillämpningen av denna kunskap för prevention, etiologi, diagnos, behandling och rehabilitering. Beteendemedicin inkluderar forskning kring grundläggande psykobiologiska mekanismer, klinisk diagnostik och intervention såväl som prevention och hälsofrämjande åtgärder.
Kursens konkreta fokus är utredning och behandling av primärvårdspatienter utifrån ett beteendemedicinskt perspektiv. Detta förstärks genom att kursdeltagare med olika yrkesbakgrund (läkare, psykologer och sjukgymnaster) deltar tillsammans i teoretisk undervisning och praktik i primärvården. Generellt berörs följande teman:

Mötet med patienten
• Interprofessionellt samarbete
• Beteendemedicinsk teori och praktisk tillämpning
• Motiverande samtal och primärvårdskonsultationen utifrån deltagarnas tidigare kunskaper
• Internetbaserade behandlingar
• Psykofysiologi och autonom reglering
• Psykologisk ergonomi – vikten av ”att ta hand om sig själv”
• Kroppsmedvetande, avspänningsträning och mindfulness

Patientproblematik och behandlingsvägar
• Utredning av alkohol och drogproblem
• Stress och dess behandling, inklusive Internetbehandling
• Behandling av sömnstörningar
• Behandling av övervikt i primärvården
• Smärtrehabilitering
• Depression och suicidprevention i primärvården

Övergripande perspektiv
• Aktuell forskning inom beteendemedicin

Arbetsformer

Seminarier:
Seminariernas inriktning är olika beteendemedicinska metoder (se ovan). Föreläsarna är experter från olika håll, såväl läkare, psykologer, sjukgymnaster, sjuksköterskor och konsulter. Seminarierna är upplagda kring fallbeskrivningar. Dessutom ingår särskilda fallseminarier där kursdeltagarna förbereder sig inför det gemensamma patientarbetet.

Praktiska övningar:
Studenterna deltar aktivt och reflekterar kring egna upplevelser i samband med praktiska övningar.

Praktik:
Varje student samarbetar i par med en student från en annan yrkesgrupp. Tillsammans träffar paret en patient vid tre tillfällen. Varje par har möjlighet att konsultera en kursdeltagare från den tredje yrkesgruppen i samband med patientarbetet. Vid ojämnt antal löses problemet för den student som berörs genom individuell anpassning. Exempel på individuell anpassning kan vara att studenten tar emot patienten på egen hand med utbyggd handledning från annan yrkesgrupp alternativt att några studenter samarbetar kring två patienter. Praktikhandledning ges i möjligaste mån av två kliniker från de olika yrkesgrupperna (läkare/psykolog/sjukgymnast) på primärvården. Kursdeltagarna redovisar sitt arbete på ett möte på kliniken vid kursens slut.

Examination

Fyra moment ingår i examinationen:
1. Varje kursdeltagare förklarar innehållet i en artikel som är relevant för kursen till sin partner från den andra yrkesgruppen. Uppgiften rapporteras skriftligen till kursansvarig.
2. Skriftlig rapport angående utredning och behandling av en patient författas först separat av varje kursdeltagare, sedan i slutet av kursen sammanfogas rapporten till en gemensam skrift.
3. Praktiken examineras i form av muntlig redovisning för kursens examinator och kursdeltagarna.
4. Erfarenheter under praktiken återrapporteras muntligt till personal på primärvårdskliniken.

För godkänd kurs krävs fullgörande av studieuppgifter, godkänd examination och aktivt deltagande i seminariediskussioner och upplevelsebaserade övningar. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt. Vid frånvaro ankommer det på kursdeltagaren att kontakta kursansvarig för eventuella ersättningsuppgifter.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursen ersätter, och motsvarar till stora delar, kursen Stress, symptom och klinik - beteendemedicin i primärvården.

Undervisningsspråk är svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Här visas enbart rekommenderade kursböcker. Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer.

Feldman, Mitchell D. Behavioral medicine : a guide for clinical practice
Handbook of behavioral medicine : methods and applications Steptoe, Andrew; Freedland, Kenneth E; Poole, Lydia
Handbook of behavioral medicine : methods and applications Steptoe, Andrew; Freedland, Kenneth E; Poole, Lydia
Behavior and medicine Behavior & medicine Stuber, Margaret L.; Wedding, Danny