Kursplan för

Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning, 7,5 hp

Assessment of walking function in children and adults with motor disorders, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , HT14 , HT17
Kurskod
2QA124
Kursens benämning
Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-03-22
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2017-04-20
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjukgymnast-, fysioterapeut-, läkar-, ortopedingenjörs- eller idrottslärarexamen. Alternativt en kandidatexamen i podiatri. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Syftet med kursen är att öka kunskapen rörande bedömning av gångfunktion hos barn/ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Studenterna ska ges möjlighet att utveckla förmågan att analysera funktionsnedsättningens påverkan på gången samt motivera behandlingsförslag avseende gångfunktionen.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- göra en bedömning av gångförmågan med hjälp av relevanta metoder och bedömningsinstrument
- analysera faktorer som påverkar gångförmågan vid olika funktionsnedsättningar
- ge och motivera behandlingsförslag

Innehåll

Kursen är uppbyggd med faktaföreläsningar om:
- funktionsnedsättning hos barn/ungdomar och vuxna samt genomgång av ändamålsenlig litteratur
- ortopedi, neurologi, kirurgi, medicinsk behandling
- ortoser; analys av ortosbehov, indikationer
- biomekaniska principer, rörelse- och gånganalys
- muskelfysiologi

Följande bedömningsinstrument används:
- ICF-kriterier (International Classification of Function and Disability) på kropps-, aktivitets- och delaktighetsnivå samt omgivningsfaktorer
- visuell observation av gång
- tre-dimensionell rörelse- och gånganalys
- mätinstrument för muskelaktivitet och muskelstyrka

Arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och grupparbete. Arbete i grupp, aktivt deltagande vid seminarier och närvaro vid samtliga schemalagda tillfällen är obligatoriskt.  Artiklar för självstudier kommer att delas ut vid kursstart.
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Examination

Skriftlig inlämningsuppgift med observation av eget patientfall ur studentens egen verksamhet. Gemensam redovisning i seminarieform under sista kursdagen.

Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle.

 

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Bartonek, Åsa; Eriksson, Marie Ortoser för barn och ungdomar
Gage, James R. The identification and treatment of gait problems in cerebral palsy
Kirtley, Chris Clinical gait analysis : Theory and practice. Chapter 14. Observational gait analysis
Perry, Jacquelin; Burnfield, Judith M. Gait analysis : normal and pathological function
Shumway-Cook, Anne; Woollacott, Marjorie H. Motor control : translating research into clinical practice
Baker, Richard. Measuring Walking: A Handbook of Clinical Gait Analysis