Kursplan för

Otomikroskopi och vaxborttagning, 5 hp

Otomicroscopy and Cerumen Removal, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2010.
Kurskod
2QA148
Kursens benämning
Otomikroskopi och vaxborttagning
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-03-19
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2010-03-19
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2010

Särskild behörighet

Totalt minst 120 hp inom vilka det ska ingå en audionomexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

Mål

Syftet med kursen är att bereda formell kompetens i otomikroskopi och vaxborttagning för yrkesverksamma audionomer.

Efter avslutad kurs ska studenten:
- Ha kunskaper om risker vid vaxborttagning
- Kunna bedöma om vaxborttagning i den membranösa delen av hörselgången är möjlig på patient.
- Kunna inspektera med mikroskop och bedöma om hörselgång och trumhinna är fri från vax.
- Kunna avlägsna vax med hjälp av mikroskop och de instrument som används vid rengöring på klinik.
- Kunna dokumentera och tolka inspektionen och eventuella åtgärder som utförts i hörselgång och trumhinna.

Innehåll

Kursen är indelad i två moment.

Otomikroskopisk bedömning, 1.5 hp Momentet inleds med teori om ytter- och mellanöresjukdomar samt normalt och patologiskt öronstatus. Patientfall presenteras. Vidare omfattar momentet mikrootoskopisk bedömning av trumhinna och hörselgång. Vid bedömningen används otoskop, mikroskop och/eller videootoskop. Vaxborttagning, 3.5 hp Momentet inleds med en teoretisk genomgång av hörselgångens egenskaper avseende hud och vaxproduktion och hur dessa påverkas av olika sjukdomstillstånd, ålder och yttre miljö. Undervisning om hörselgången ges även utifrån smärtkänslighet, retning och risker vid vaxborttagning. Vidare innefattar momentet laborationer med genomgång av instrument vid vaxborttagning och praktisk träning i mindre grupper. Momentet avslutas med klinisk utbildning under handledning på arbetsplatsen.

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, litteraturstudier och klinisk utbildning.

Obligatoriskt deltagande: Obligatorisk närvaro gäller vid laborationer. Ersättningstillfälle av laboration kan göras efter särskild överenskommelse på kursdeltagarens arbetsplats.

Examination

Inlämningsuppgifter, hemtentamen, godkänt kliniskt prov.

Obligatoriskt deltagande: Laborationer och klinisk utbildning är obligatoriska. Ersättning av
laborationer kan, efter särskild överenskommelse ske på kursdeltagarnas arbetsplats. Den kliniska utbildningen tas igen på arbetsplatsen.

Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle.
Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle. Verksamhetsförlagda delar har studenten rätt att genomgå maximalt två gånger.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett och ett halvt år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av tre år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Studiehandledning innehållande bedömningskriterier för examination, specifika instruktioner för vissa arbetsuppgifter samt schema med specificering av obligatoriska delar och lista över ansvariga lärare. Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen där studenterna kan framföra sina åsikter om kursen.

Undervisningsspråk är svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Huvudlitteraturen är följande kapitel ur en bok som finns tillgänglig elektronisk form för studenter på KI.

Lalwani, Anil K. Current diagnosis & treatment in otolaryngology[Elektronisk resurs] : head & neck surgery
Annat utdelat material och vetenskapliga artiklar kan tillkomma.