Kursplan för

Examensarbete för magisterexamen i radiografi, 15 hp

Degree Project for Master's Degree (60 credits) in Radiography, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2016.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , HT14 , HT16
Kurskod
2QA167
Kursens benämning
Examensarbete för magisterexamen i radiografi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-04-27
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2016-02-04
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2016

Särskild behörighet

Röntgensjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet radiografi. Därtill krävs 45 hp i avslutade kurser. Av dessa 45 hp ska:

  • minst 30 hp ska vara på avancerad nivå, varav minst 15 hp inom huvudområdet radiografi
  • minst 7,5 hp ska vara inom vetenskaplig teori och metod på avancerad nivå.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - beskriva vetenskapsområdet med såväl överblick inom området som specifik kunskap för valt fördjupningsområde. - tillämpa vetenskaplig metodik med relevans för det egna examensarbetet - visa förmåga att systematiskt kunna söka, kritiskt granska och tolka information som grund för examensarbetet - identifiera, formulera och bedöma problemställningar med relevans för vetenskapsområdet - tillämpa den vetenskapliga skrivprocessen för att rapportera sitt resultat - reflektera över och tillämpa etiska aspekter i en egen forskningsstudie

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar och seminarier för att kunna identifiera och avgränsa en relevant forskningsfråga. Föreläsning och egen träning i att samla in, analysera och sammanställa data. Diskussioner kring forskningsetiska överväganden. Studenterna ska själva författa ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en mindre empirisk studie som redovisas i rapportform och de ska dessutom presentera och försvara sitt examensarbete. Det ingår även i kursen att opponera på annan students examensarbete.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer utgörs av att under handledning planera, genomföra och rapportera ett självständigt vetenskapligt arbete i form av ett teoretiskt arbete eller en mindre empirisk studie som redovisas i rapportform. Obligatorisk undervisning i form av seminarier och handledning förekommer. Vid frånvaro från obligatoriskt moment hänvisas till kursledare.

Examination

Examination utgörs av presentation och argumentation (respondentskap) av ett självständigt författat examensarbete med relevans för vetenskapsområdet samt av granskning och diskussion (opponentskap) av en annan students examensarbete. Examensarbetet, respondentskap samt opponentskap skall omfatta samtliga lärandemål i kursen. Vid examinationen bedöms såväl skriftligt innehåll som aktivt respondent- och opponentskap. Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare provtillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering görs enligt riktlinjer fastställda av Styrelsen för utbildning. Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur tas fram i samråd med handledaren.