Kursplan för

Försäkringsmedicin, 22,5 hp

Insurance medicine, 22,5 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2011.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT11 , HT13
Kurskod
2QA168
Kursens benämning
Försäkringsmedicin
Hp
22,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Försäkringsmedicin 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-08-25
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2011

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som läkare samt pågående eller avslutad specialistutbildning (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

Mål

Kunskap och förståelse Studenten ska efter genomgången kurs: – visa kunskap om hur diagnostik, behandling och förebyggande av sjukdom påverkar och påverkas av försäkringsförmåner som är baserade på medicinska kriterier, – visa kunskap om, för försäkringsmedicin, aktuell lagstiftning, regler, organisation, om olika typer av försäkringar som baseras på medicinska bedömningar och försäkringssystem samt om principerna bakom dessa – offentliga och privata, generella och specifika, – visa kunskap om olika system och riktlinjer för bedömning av rätt till försäkringsförmåner, – visa kunskap om olika försäkringsmedicinska aktörers skyldigheter och möjligheter, – visa kunskap om de olika metoder och teorier som används i sjukfrånvaroforskning – visa kunskap om vetenskapligt baserad kunskap om riskfaktorer för sjukfrånvaro, konsekvenser av att vara sjukskriven, faktorer som hindrar respektive främjar återgång i arbete samt sjukskrivningspraxis. Färdighet och förmåga Studenten ska efter genomgången kurs: – kunna ge diagnostiska, terapeutiska, prognostiska och etiologiska underlag för beslut om försäkringsmedicinska förmåner, med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, – kunna förmedla försäkringsmedicinska bedömningar och försäkringsmedicinsk kunskap på ett förståeligt sätt till olika aktörer, – kunna samverka med andra yrkesgrupper inom det försäkringsmedicinska området, – kunna diskutera och hålla sig uppdaterad om aktuell lagstiftning inom området, – visa förmåga att värdera och diskutera försäkringsmedicinska forskningsresultat, – kunna söka i litteraturdatabaser, – kunna genomföra ett enklare projektarbete Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten ska efter genomgången kurs: – visa förståelse för olika synsätt inom försäkringsmedicin, – ha tillägnat sig ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt, och – ha ett professionellt försäkringsmedicinskt förhållningssätt.

Innehåll

Utbildningen syftar till att ge kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom ämnesområdet försäkringsmedicin, som bas för och grundläggande behörighet för arbete med försäkringsmedicinska uppgifter inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård, Försäkringskassan och andra försäkringsbolag. Utbildningen är tvärdisciplinär, problembaserad och förutsätter aktivt deltagande och avser att utifrån olika perspektiv ge kompetens vad avser praxis, vetenskap och forskning, lagar, regler, samhällets organisation och olika aspekter av sjukskrivningsprocessen inklusive medverkan i andras kompetensutveckling inom försäkringsmedicin. Kursen är tvärvetenskaplig och består av både obligatoriska och valbara moment. Varje moment innebär en kontinuerlig undervisnings- och reflektionsprocess. Lärande sker genom föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning, tillämpade gruppövningar, inlämningsuppgifter och självstudier. Kursen löper över tre terminer och ges i form av distansutbildning. Kursen innehåller två obligatoriska moment och flera valbara moment; Moment 1: Försäkringsmedicinsk baskurs, 15 hp (Basic course in insurance medicine) (obligatoriskt, löper över tre terminer) Baskursen ska ge en deltagaren översiktlig kunskap inom det försäkringsmedicinska området. Aspekter som berörs är: försäkring, försäkringsmedicin, olika typer av försäkringar, hälsa, sjukdom, funktion och arbetsförmåga, lagar och regler, vetenskaplig forskning och kunskap inom försäkringsmedicin inom olika discipliner samt professionellt förhållningssätt. Aktuella försäkringar är bl.a. sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetsskadeförsäkring, samt olycksfalls- och livförsäkringar. Såväl ett historiskt som ett internationellt perspektiv inkluderas. Moment 2: Projektarbete, 4,5 hp (Project) (obligatoriskt, löper över tre terminer) Denna delkurs påbörjas under första terminen och ska ge deltagaren en fördjupad förståelse om hur vetenskapliga data tas fram, presenteras och diskuteras. Det leder till uppsats som presenteras vid seminarium med en opponent från kursen. Baskursen och projektarbetet är obligatoriska och påbörjas parallellt under första terminen och pågår hela under hela utbildningen. Studenten kan därefter, beroende på inriktning, själv avgöra vilket av följande moment hon eller han vill fördjupa sig ytterligare inom. Moment 3: Utvidgat projektarbete, 3 hp (Extended project) (valbart, löper över tre terminer) Momentet innebär en utvidgning av det obligatoriska projektarbetet i Moment 2 och examineras samtidigt som detta. Moment 4: Enskilda försäkringar och avtalsförsäkringar 1,5 hp (Privat and collective insurances) (valbart) Detta moment ger fördjupad kompetens vad avser enskilda försäkringar av olika slag samt avtalsförsäkringar. Moment 5: Försäkringsmedicinska bedömningar, med fokus på psykiatri 1,5 hp (Assessments in insurance medicine, with focus on psychiatric disorders) (valbart) Momentet ger fördjupad kompetens vad avser försäkringsmedicinsk praxis vid mentala diagnoser. Moment 6: Försäkringsmedicinska bedömningar, med fokus på muskuloskeletala besvär 1,5 hp (Assessments in insurance medicine, with focus on musculoskeletal disorders) (valbart) Momentet ger fördjupad kompetens vad avser försäkringsmedicinsk praxis vid muskuloskeletala diagnoser. Moment 7: Arbetsskadeförsäkring, 1,5 hp (Work injury insurance) (valbart) Momentet ger fördjupad kompetens vad avser arbetsskadeförsäkringar.

Försäkringsmedicinsk baskurs, 15.0 hp

Betygsskala: GUProjektarbete, 4.5 hp

Betygsskala: GUUtvidgat projektarbete, 3.0 hp

Betygsskala: GUEnskilda försäkringar och avtalsförsäkringar, 1.5 hp

Betygsskala: GUFörsäkringsmedicinska bedömningar, med fokus på psykiatri, 1.5 hp

Betygsskala: GUFörsäkringsmedicinska bedömningar, med fokus på muskulosk..., 1.5 hp

Betygsskala: GUArbetsskadeförsäkring, 1.5 hp

Betygsskala: GUArbetsformer

Kursen ges på distans. Närvaro och aktivt deltagande krävs vid de delar av kursen som är gemensamma, ofta i form av föreläsningar och seminarier i Stockholm. Andra delar genomförs i form av självstudier, studiebesök, auskultationer, grupparbete, internetkontakter, t.ex. via den elektroniska utbildningsmiljön PingPong samt projektarbete. Obligatoriska delar: Föreläsningar och annan undervisning förlagd till Karolinska Institutet eller annat universitet i samband med de gemensamma utbildningsdagarna är obligatorisk. Vid uteblivande från obligatoriska moment ska studenten genomföra enskild ersättningsuppgift som beslutats av examinator.

Examination

Moment 1 samt de valbara momenten 4-7: Examineras genom individuell skriftlig tentamen. Moment 2 och 3: Uppsats som även redovisas muntligt vid seminarium. Studenten ska även vara opponent på annan students uppsats. Student som väljer att göra både moment 2 och 3 gör ett sammanhållet projektarbete om 7,5 hp som examineras vid ett tillfälle. Godkänt resultat på detta förlängda projektarbete ger godkänt resultat på både moment 2 och 3. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem tillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

De gemensamma kursmomenten utvärderas kontinuerligt och en sammanfattande kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning. Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Försäkringskassan Regelboken
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd : vägledning för sjukskrivning
Järvholm, B; Olofsson, C Försäkringsmedicin
Rönnberg, L Hälso- och sjukvårdsrätt
Sjukskrivning - orsaker, konsekvenser och praxis : en systematisk litteraturöversikt

Rekommenderad litteratur

'Inte doktorns bord' - ett vanligt dilemma i sjukskrivningskonsultationer.Läkartidningen Engblom, M; Rudebeck, CE; Englund, L; Normén, G (2005) s. 3666-74

Arbetsförmåga? : en översikt av bedömningsmetoder i Sverige och andra länder : delbetänkande
Att säga nej på ett bra sätt : intervjuer med personer som blivit nekade sjukpenning - om beslut, bemötande och information
Campbell, A; Ogden, J Why do doctors issue sick notes? : An experimental questionnaire study in primary care
Cohen, D The sickness certification consultation in general practice: Doktorsavhandling.
Demeter, SL; Andersson, G edt. Disability evaluation
Esping-Andersen, G Why we need a new welfare state.
Gränslandet mellan sjukdom och arbete - Arbetsförmåga/Medicinska förutsättningar för arbete/Försörjningsförmåga. Socialdepartementet. SOU 2009:89.
Hall, S Det offentliga mötet - om etik, tilltro och bemötande på försäkringskassan.
Hovelius, B; Johansson, EE, edt. Kropp och genus i medicinen
Kadowaki, Å Svensk sjukvård till vanvett: om patienten bestämmer.
Löfgren, Anna Physician's sickness certification practices. Doktorsavhandling
Miller, WR.; Rollnick, S Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring
Pestieau, P The welfare state in the European Union- economic and social perspectives.
Rothman, K Epidemiology. An introduction.
Rothman, K; Greenland, S; Lash, T Modern epidemiology
Rydberg-Welander, L Ersättning vid sjukdom. En socialförsäkringsrättslig introduktion.
Sjögren Lindquist, G; Wadensjö, E Dags för en ny arbetsskadeförsäkring
Socialförsäkringsutredningen. Samtal om socialförsäkring Nr 4, Vad är arbetslinjen.
Talmage, JB; Melhorn, JM A physician's guide to return to work.
Thomason, T; Burton, JF; Hyatt, DE New approaches to disability in the workplace
Thoren, K Arbetsskadeförsäkringen - en historia om sambandet mellan arbete och sjukdom. Arbete och Hälsa
Vahlne Westerhäll, Lotta Arbets(o)förmåga ur ett mångdisciplinärt perspektiv
Waddell, G; Burton, AK; Kendall, N Vocational Rehabilitation. What works, for whom, and when?
Waddell, G; Burton, K Is working good for your health and well-being?