Kursplan för

Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik, 30 hp

Degree Project for Master's Degree (60 credits) in Odontological Prophylaxis, 30 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , HT14 , HT18
Kurskod
2QA173
Kursens benämning
Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologisk profylaktik 
Nivå 
Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-01-25
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2011

Särskild behörighet

Kandidatexamen i odontologisk profylaktik samt kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi, 15 hp eller motsvarande. Därtill krävs ytterligare 15 hp i avslutade kurser. Därutöver krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- visa fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik och problemlösning samt tillämpa de kunskaper som förmedlats i huvudämnet odontologi, odontologisk profylaktik eller tandteknik
- designa, formulera frågeställningar, planera, skriva och presentera en forskningsplan inom ett begränsat område
- systematiskt samla in och analysera relevant material samt motivera sina val av metoder för den vetenskapliga frågeställningen
- reflektera över etiska aspekter i den egna forskningsstudien
- självständigt planera, genomföra, sammanställa data, utvärdera och författa ett vetenskapligt arbete som bidrar till ökad kunskap inom huvudområdet odontologi, odontologisk profylaktik eller tandteknik
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
- analysera och kritiskt granska samt kommunicera andras forskningsarbete
- tillämpa den vetenskapliga publikationsprocessen

Innehåll

Studenten planerar och författar självständigt en forskningsplan inom valt område och presenterar denna i seminarieform. Detta genomförs med konsultativ handledning av utsedd handledare.

Efter godkänd forskningsplan planeras och genomförs studien i form av experiment eller insamlande av material och data.

Resultatet från studien sammanställs och redovisas regelbundet i form av progressrapporter i seminarieform eller skriftliga PM.

En vetenskaplig uppsats författas innehållande: sammanfattning, introduktion, material och metoder, resultat och diskussion. Kvalitén och omfattningen av arbetet skall motsvara en publicerbar artikel avsedd för en vetenskaplig tidskrift inom det odontologiska området. Sammanfattning ska även skrivas på engelska.

Uppsatsen presenteras inför andra studenter, handledare och examinatorer. Studenten skall även granska samt opponera på en annan students examensarbete.

Arbetsformer

Arbetsformer för kursen är handledning, litteraturstudier, projektplanering, forskningsarbete, progressrapporter, seminarier, författa en vetenskaplig artikel och granska/opponera en annan students arbete.

Obligatorisk närvaro krävs vid de schemalagda seminarierna. Vid ev frånvaro görs ersättningsuppgift efter överenskommelse med kursledningen. De obligatoriska seminarierna och föreläsningarna genomförs på institutionen för odontologi i Huddinge, medan projektarbetet genomförs på valfri ort under ledning av utsedd handledare.

Examination

Examensarbetet presenteras i seminarieform efter det att övriga obligatoriska moment är genomförda. Arbetet granskas av examinatorer och opponeras av en student från kursen.

Om studenten inte lämnar in examensarbetet vid ordinarie tillfälle eller ej genomför examinationen måste denne vänta tills nästa examinationstillfälle ges. Examinationer genomförs en gång per termin.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska

Litteratur och övriga läromedel

Ingen gemensam obligatorisk litteratur, däremot rekommenderas följande böcker:

Wallén, Göran Vetenskapsteori och forskningsmetodik
Brunette, Donald Maxwell Critical thinking : understanding and evaluating dental research
Riegelman, Richard K. Studying a study and testing a test : how to read the medical evidence