Kursplan för

Examensarbete för magisterexamen i tandteknik, 30 hp

Degree Project for Master's Degree (60 credits) in Dental Technology, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , HT14 , HT18 , HT20 , HT23
Kurskod
2QA174
Kursens benämning
Examensarbete för magisterexamen i tandteknik
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Tandteknik 
Nivå 
Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-01-25
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2022-12-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Tandteknikerexamen om 180 hp samt kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi, 15 hp eller motsvarande. Därtill krävs ytterligare 15 hp i avslutade kurser. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • visa kunskap och förståelse inom tandteknik, med ett specifikt fokus på det valda området
 • identifiera och formulera frågeställningar
 • visa avancerad kunskap om forskningsmetodik och tillämpa kunskapen inom tandteknik
 • reflektera över och tillämpa etiska aspekter i sitt eget forskningsarbete
 • systematiskt söka och insamla relevanta data
 • kritiskt granska, värdera och syntetisera information
 • självständigt planera och färdigställa ett skriftligt projekt inom givna tidsramar, vilket bidrar till kunskapsutveckling inom tandteknik
 • visa förmåga att, muntligt och skriftligt, kommunicera med andra, om sin egen kunskap, slutsatser och argument
 • utvärdera sitt eget arbete och vetenskapligt bidrag, samt visa insikt om forskningens möjligheter och begränsningar
 • identifiera och ta ansvar för sitt eget behov av ytterligare kunskap

Innehåll

Studenten genomför självständigt, med konsultativ handledning, ett forskningsprojekt inom tandteknik. Studenten tränas i olika delar av forskningsprocessen, som att kritisk granskning av litteratur, datainsamling och analys, såväl som i att ge muntliga presentationer. Genom att ge återkoppling på andra studenters arbete, utvecklas studentens kritiska förhållningssätt ytterligare.

Kvaliteten och omfattningen av projektet ska motsvara en publicerbar artikel avsedd för en vetenskaplig tidskrift inom det odontologiska området. Projektarbetet skrivs på svenska eller engelska (valfritt) och kompletteras med en sammanfattning på engelska alternativt svenska.

Arbetsformer

Huvuddelen av kursen ägnas åt forskningsprojektet, som genomförs med konsultativ handledning av vald handledare. Progressen kontrolleras kontinuerligt i schemalagda seminarier. Det ingår även schemalagda föreläsningar och workshops om valda ämnen.

Seminarierna, föreläsningarna och workshops genomförs på institutionen för odontologi på campus Flemingsberg, medan projektarbetet genomförs antingen på institutionen för odontologi eller på valfri ort under ledning av utsedd handledare.

Examination

Examination:

 • Skriftlig presentation av forskningsplanen; när planen har godkänts kan experimentet eller material- och datainsamlingen fortskrida.
 • Skriftlig och muntlig progressrapport av forskningsprojektet vid ett halvtidsseminarium, samt skriftlig granskning av en annan students arbete.
 • Skriftlig och muntlig presentation av examensarbetet i seminarieform, såväl som skriftlig och muntlig granskning av en annan students arbete.

Om studenten inte blir godkänd på halvtidsexaminationen, inte lämnar in arbeten relaterade till det skriftliga projektet inom avsedd tid, eller inte genomför examinationen måste denne vänta tills nästa examinationstillfälle ges. Examinationer genomförs en gång per termin.

Obligatorier: Seminarier och workshops.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination enligt tidigare versioner av kursplanen ges sista gången VT24. Om kursen genomgår större förändringar eller läggs ner, erbjuds examination enligt den nuvarande versionen av kursplanen högst två läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska och engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Wallén, Göran Vetenskapsteori och forskningsmetodik
Brunette, Donald Maxwell Critical thinking : understanding and evaluating dental research
Riegelman, Richard K. Studying a study and testing a test : how to read the medical evidence