Kursplan för

Examensarbete för masterexamen i odontologi, 30 hp

Degree Project for Master's Degree (120 credits) in Odontology, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , HT14 , HT18 , HT20 , HT23
Kurskod
2QA175
Kursens benämning
Examensarbete för masterexamen i odontologi
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-01-25
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2013-12-04
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

Tandläkarexamen om minst 180 hp. Därtill krävs 30 hp i avslutade kurser inom huvudområdet odontologi på avancerad nivå inklusive kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi, 15 hp eller motsvarande. Utöver detta krävs 60 hp i avslutade kurser varav 30 hp på avancerad nivå. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
 

  • visa fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik och problemlösning samt tillämpa de kunskaper som förmedlats i huvudområdet
  • självständigt identifiera, designa och formulera frågeställningar samt planera, skriva och presentera en forskningsplan inom ett begränsat område
  • tillämpa etiska aspekter i den egna forskningsstudien
  • systematiskt samla in och analysera relevant material samt motivera sina val av metoder för den vetenskapliga frågeställningen
  • självständigt planera, genomföra, sammanställa data, utvärdera och författa ett veteskapligt arbete som bidrar till ökad kunskap inom huvudområdet
  • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
  • analysera och kritiskt granska samt kommunicera andras forskningsarbete
  • tillämpa den vetenskapliga publikationsprocessen

Innehåll

Studenten planerar och författar självständigt en forskningsplan på engelska inom valt område och presenterar denna i seminarieform. Detta genomförs med konsultativ handledning av vald disputerad handledare.

Efter godkänd forskningsplan planeras och genomförs studien i form av experiment eller insamlande av material och data.

Resultatet från studien sammanställs och redovisas regelbundet i form av progressrapporter i seminarieform eller skriftliga PM.

En vetenskaplig uppsats författas innehållande: sammanfattning, introduktion, material och metoder, resultat och diskussion på engelska. Kvalitén och omfattningen av uppsatsen ska motsvara en publicerbar artikel avsedd för en vetenskaplig tidskrift inom det odontologiska området. Uppsatsen ska skrivas på engelska och kompletteras med en sammanfattning på svenska.

Uppsatsen presenteras inför andra studenter, handledare och examinatorer. Studenten skall även granska samt opponera på en annan students examensarbete.

Arbetsformer

Arbetsformer för kursen är handledning, litteraturstudier, projektplanering, forskningsarbete, progressrapporter, seminarier, författa en vetenskaplig artikel och granska/opponera en annan students arbete.

Obligatorisk närvaro krävs vid de schemalagda seminarierna. Vid ev frånvaro görs ersättningsuppgift efter överenskommelse med kursledningen. De obligatoriska seminarierna och föreläsningarna genomförs på institutionen för odontologi i Huddinge, medan projektarbetet genomförs på valfri ort under ledning av utsedd handledare.

Examination

Examensarbetet presenteras i seminarieform efter det att övriga obligatoriska moment är genomförda. Arbetet granskas av examinatorer och opponeras av en student från kursen.

Om studenten inte lämnar in examensarbetet vid ordinarie tillfälle eller ej genomför examinationen måste denne vänta tills nästa examinationstillfälle ges. Examinationer genomförs en gång per termin.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Wallén, Göran Vetenskapsteori och forskningsmetodik
Brunette, Donald Maxwell Critical thinking : understanding and evaluating dental research
Riegelman, Richard K. Studying a study and testing a test : how to read the medical evidence