Kursplan för

Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi, 7,5 hp

Scientific theories and research methods in radiography, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT12 , VT14
Kurskod
2QA207
Kursens benämning
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-07-01
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2014-03-03
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2014

Särskild behörighet

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom radiografi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
  • Reflektera över vetenskaps- och kunskapsteoretiska begrepp och relatera dessa till det egna kunskapsområdet samt göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • Beskriva den aktuella forskningen inom det radiografiska ämnesområdet
  • Jämföra såväl kvantitativa- som kvalitativa analysmetoder samt systematiska litteraturstudier och dess tillämpning inom huvudområdet
  • Utföra informationssökning i relevanta medicinska databaser samt kunna välja lämplig informationsstrategi
  • Granska, analysera och förklara vetenskapliga artiklar inom området radiografi
  • Analysera och tillämpa forskningsetiska grundprinciper
  • Designa, planera, skriva och presentera en forskningsplan inom radiografi

Innehåll

Kursen tar upp och diskuterar vetenskapliga begrepp och kopplar dessa till aktuell forskning inom kunskapsområdet. Inom kursen diskuteras också skilda kunskapsgenererande metoder, dessa benämnes kvantitativa, kvalitativa och systematiska litteratursammanställningar. Stor vikt under kursen läggs vid informationssökning och strategier för att finna relevant vetenskaplig litteratur. Studenten tränar också under kursen att granska och analysera denna vetenskapliga litteratur. Slutligen ska studenten formulera en forskningsplan som omfattar en forskningsfråga i radiografi, val av adekvat metod, forskningsetiska överväganden samt en tidsplan för kommande examensarbete.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av egna studier, arbete i grupp, handledningar, seminarier och föreläsningar. . Alla seminarier, handledningar och laborationer är obligatoriska. Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan den studerande och ansvarig lärare angående kompensation av frånvaron.

Examination

Studenternas forskningsplan examineras som ett forskningsinriktat arbete dels i form av en skriftlig rapport och dels i form av en muntlig presentation vid ett seminarium. Även opponering på annan students projektplan ingår i den muntliga examinationen.

De i kursen ingående examinationerna sker efter fastställda bedömningskriterier.

Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Forsberg, Christina; Wengström, Yvonne Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Harris, Michael; Taylor, Gordon Medical statistics made easy
Malterud, Kirsti Kvalitativa metoder i medicinsk forskning
Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna
Creswell, John W. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches