Kursplan för

Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning, 7,5 hp

Cardio Vascular Diagnostics in Clinical Practise, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2011.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , HT13 , HT14
Kurskod
2QA208
Kursens benämning
Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Medverkande institutioner
  • Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-12-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2011

Särskild behörighet

Minst 120 poäng inom vilka det ska ingå en biomedicinsk analytikerexamen från utbildning med inriktning klinisk fysiologi, en sjuksköterskeexamen eller en läkarexamen. Alternativt 120 hp från läkarprogrammet. Därutöver krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg.

Mål

Kursen ska ge både grundläggande och fördjupande kunskap om kardiovaskulär diagnostik. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - självständigt utföra och tolka en vilo-ekg undersökning avseende de vanligaste diagnoserna. - redogöra för hur ett arbetsprov med ekg genomförs samt besvara de vanligaste frågeställningarna i samband med dessa undersökningar. - visa förståelse för resultaten från olika hjärtdiagnostiska undersökningar såsom transtorakal och transeosofagal ekokardiografi, stress-eko och hjärtscintigrafi samt redogöra för de olika anatomiska strukturer som framställs i oika projektioner. - visa förståelse för resultaten från olika kärldiagnostiska undersökningar såsom Duplex av vener och artärer samt perifer cirkulationsutredning och kunna realtera fynden till den normala kärlanatomin. - beskriva utredningsgången samt val av kliniskt fysiologiska undersökningsmetoder vid olika kardiovaskulära patofysiologier. - översiktligt beskriva normal hemodynamik samt förändringar i samband med olika hjärt- och kärlsjukdomar.

Innehåll

Kursen beskriver olika diagnostiska metoder för att bedöma vanligt förekommande kardiovaskulära sjukdomar. Studenterna tränas i att bedöma och tolka resultat från dessa undersökningar samt förstå graden av patologi och relatera dessa fynd till normala förhållanden. God förståelse för normalfysiologin erhålles genom bl a praktiska övningar i mindre grupper. Kliniska patientfall diskuteras under kursen i seminarieform.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, web-baserade hemuppgifter, grupparbeten, praktiska övningar, provduggor samt seminarier med kliniska fall.

Examination

Studenterna examineras med hjälp av duggor, inlämningsuppgifter samt muntliga och skriftliga presentationer. Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

En web-baserad kursutvärdering genomförs i slutet av kursen med återkoppling till studenterna. Undervisningsspråk är svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Nedanstående kurslitteratur rekommenderas. Visst kursmaterial kommer att delas ut i samband med föreläsningar och även återfinnas på kurswebben.

Persson, Jerker; Stagmo, Martin Perssons kardiologi : hjärtsjukdomar hos vuxna Engqvist, Jeanette
Klinisk fysiologi : med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi Jonson, Björn; Wollmer, Per; Brauer, Kerstin
Klinisk fysiologisk kärldiagnostik Jogestrand, Tomas; Rosfors, Stefan
Det kliniska arbetsprovet Brauer, Kerstin; Jorfeldt, Lennart; Pahlm, Olle
Jern, Sverker; DuttaRoy, Smita; Jern, Helene Klinisk EKG-diagnostik
Olsson, Arne Ekokardiografi