Kursplan för

Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Teaching and Learning in Higher Education for Health Care Professionals, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT12 , HT14 , HT15 , HT17 , VT20
Kurskod
2QA211
Kursens benämning
Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicinsk pedagogik 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Medverkande institutioner
  • Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-07-01
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2013-10-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen syftar till att stärka den pedagogiska kompetensen samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård.

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna ha utvecklat kompetens att:
- i en utbildnings-/handledningssituation kunna tillämpa samhällets mål och regelverk för högskoleutbildning,

- i en utbildnings-/handledningssituation i vården kunna tillämpa teoretiska kunskaper om studentens lärande,

- beskriva principer för, samt kritiskt analysera exempel på planering, genomförande, examinering och utvärdering av målstyrt lärande i verksamhetsförlagd utbildning,

- reflektera över hur olika pedagogiska metoder kan stimulera och stödja studenters lärande i professionsspecifika såväl som i interprofessionella studentgrupper,

- kunna ge, ta och reflektera kring konstruktiv återkoppling,
- analysera och reflektera över egen och andras professionella lärar-/handledarroller i verksamhetsförlagd utbildning samt värdegrundsfrågor såsom vetenskaplighet, etik, jämställdhet och likabehandling,

- kunna identifiera, analysera och formulera förslag till vidareutveckling av lärsituationer i vården genom att tillämpa pedagogiska teorier och vetenskapliga rön om lärande, Best Evidence Medical Education (BEME).

Innehåll

Kursen är uppdelad i två delar, där den första behandlar grundläggande högskolepedagogik utifrån tre teman och följs av en fördjupning inom något av dessa teman samt en integrerande examinationsuppgift.

Del 1: Grundläggande högskolepedagogik
Tema 1, Förutsättningar och möjligheter för lärande
Omfattar samhällets mål, regelverk som styr högskoleutbildningar inom hälso- och sjukvården och hur dessa påverkar den verksamhetsförlagda utbildningen. Pedagogiska teorier, BEME-begreppet, interprofessionell utbildning, lärmiljöns betydelse samt utbildningsstrategier kommer att belysas.

Tema 2, Studentens lärande
Omfattar reflektion och återkoppling utifrån ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Deltagarna kommer att få möjlighet att pröva olika pedagogiska metoder som stöder ett studentaktivt lärande i den interprofessionella kliniska miljön.

Tema 3, Den professionella läraren och handledaren
Lärares eller handledares olika roller belyses (pedagog, ledare och professionell medarbetare i vården t.ex.). Temat omfattar handlednings- och undervisningsformer, lärares förhållningssätt utifrån vetenskaplighet, jämställdhet och likabehandling. Deltagarna kommer att få planera, genomföra, bedöma och utvärdera ett utbildningsmoment.

Del 2: Fördjupning inom högskolepedagogik
Deltagarna genomför och redovisar en valbar fördjupningsuppgift inom ett av kursens teman.
Därefter avslutas kursen med en kritisk incident analys (CIA) som utgör kursens examinationsuppgift. Analysen ska knyta samman kursens innehåll och baseras på medicinsk pedagogisk beprövad erfarenhet, teori och forskning.

Arbetsformer

rsen löper över en termin och bedrivs delvis som självstudier med stöd av web-baserad lärplattform (Ping-pong). Den hålls samman av seminarier och översiktsföreläsningar. Deltagarna får under kursen möjlighet att tillämpa olika pedagogiska metoder bl.a. caseseminarium, kamratbedömning, att ge och ta konstruktiv återkoppling, rollspel, diskussionsforum på web-baserade lärplattform mm. I kursen ingår att läsa och kommentera pedagogiska artiklar, att reflektera och formulera sig i tal och skrift kring pedagogiska frågor kopplade till lärprocesser i vården samt att synliggöra och ge förslag till utveckling av lärsituationer i den egna arbetsmiljön.

Sammanlagt ingår högst 10 obligatoriska schemabundna dagar. Utöver dessa tillfällen tillkommer egen tid för inläsning av litteratur samt genomförande av i kursen ingående uppgifter enskilt eller i grupp. Deltagarna förväntas arbeta med dessa delar lokalt, eller via lärplattform.

Obligatorisk närvaro: Närvaro vid samtliga schemalagda föreläsningar/seminarier och gruppaktiviteter. Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan kursdeltagare och ansvarig lärare angående

Examination

En skriftlig och muntlig examination enligt kriterier för en Critical Incident Analysis (CIA). Det innebär att deltagarna väljer en kritisk incident eller problematisk utbildningssituation som inträffat i den egna verksamheten och formulerar självständigt en rapport. Denna utgörs av en kritisk analys (CIA) som beskriver händelseförloppet, definierar problemet och utmynnar i en handlingsplan för att förbättra lärandet för studenter i verksamheten. Rapporten ska utformas i enlighet med kriterier och baseras på relevant medicinsk pedagogisk beprövad erfarenhet, teori och forskning. Under det avslutande examinationsseminariet presenterar deltagarna sitt arbete och ger konstruktiv återkoppling på andras arbeten.

Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle.
Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Denna kurs är helt överlappande med kursen 2QA118 Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning på institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Kursutvärdering kommer att genomföras efter genomförd kursomgång.

Undervisningsspråk är svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Biggs, John Burville Teaching for quality learning at university : what the student does Tang, Catherine So-kum
Mogensen, Ester; Thorell-Ekstrand, Ingrid; Löfmark, Anna Klinisk utbildning i högskolan : perspektiv och utveckling inom verksamhetsförlagd utbildning