Skip to main content
Kursplan för

Från idé till tjänsteföretagande - hälso- och sjukvård i förvandling, 7,5 hp

From Idea to Service Business - Transforming Health Care, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT14
Kurskod
2QA213
Kursens benämning
Från idé till tjänsteföretagande - hälso- och sjukvård i förvandling
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Bioentreprenörskap 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-12-19
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2014-03-03
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

Minst 120 hp. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Målet med denna kurs är att kursdeltagarna ska utveckla en förståelse för och få teoretiska och praktiska kunskaper om utveckling och kommersialisering av tjänster inom livsvetenskaperna.

Efter kursen ska studenten kunna:
- analysera, tydligt förmedla och diskutera entreprenörskap inom livsvetenskaperna;
- förstå och visa på kunskap om tjänsteföretagande och dess unika karaktärsdrag;
- kommunicera förståelse för utveckling och ledning av tjänsteföretag;
- argumentera för- och nackdelar med offentlig respektive privat finansiering av nystartade bolag;
- förmedla kunskaper inom strategi för tjänstebaserade företag;
- tillämpa kunskap och nyckelverktyg för entreprenörskap i tidig fas, såsom marknadsanalys och analys av immateriella rättigheter (exempelvis patent);
- använda sin nya kunskap och enskilt fördjupa sig mer inom området innovation och entreprenörskap.

Innehåll

Fokus inom svensk innovationsutveckling har under de senaste åren skiftat från produkter och företag inom teknologi/industri till en växande tjänstebaserad sektor. Ett problem inom livsvetenskaperna är bristen på individer med förmågan att kombinera kunskap från hälso- och sjukvården med företagande och entreprenörskap. Med ökad medvetenhet om tjänsteutveckling i denna sektor, och kunskaper gällande innovationsprocessen och entreprenörskap, byggs en grund som möjliggör kommersialiserande av idéer. Med insikter, färdigheter och rätt verktyg kan idéer tillvaratas, vilka kan leda till värdefulla förändringar inom livsvetenskaperna och på sikt även förbättra människors hälsa.

Under kursen möter studenterna experter med varierande bakgrund. Olika entreprenörer presenterar sina specifika erfarenheter av att starta och driva tjänsteföretag inom livsvetenskaperna och gästföreläsare ger en bred orientering av akademiska upptäckter, nyföretagande, riskkapital och företagsutveckling inom hälso- och sjukvård.

Arbetsformer

Kursen arbetar efter en studentcentrerad pedagogisk modell, där litteraturstudier, case och praktiskt arbete kopplas till varje lärandemål. Faktakunskap erhålls via litteraturstudier och tillämpas genom praktiskt arbete. Det praktiska arbetet består av workshops, fallövningar (case) samt projektarbeten i grupp. Externa experter står för inspiration och källa till diskussion. Pedagogiken utgår från s.k. "entreprenöriellt lärande" för att skapa förutsättningar för kreativitet, reflektion och initiativkraft.

Examination

Projekt inklusive skriftlig rapport, muntlig presentation och individuellt inlämnad reflektion samt en individuell caserapport och seminarium. Aktivt deltagande på obligatoriska delar.

Obligatorisk närvaro: Närvaro på seminarier, workshops och presentationer är obligatorisk. Kontakta kursledningen för eventuella ersättningsuppgifter.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen: De studenter som ej är godkända efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om den studerande ej är godkänd efter fyra provtillfällen rekommenderas denna att gå om kursen vid nästa ordinarie kurstillfälle, och får därefter delta vid ytterligare två provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle eller någon ny kursplats. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig med inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursspråket är engelska. Kursutvärdering kommer att genomföras med webbaserad enkät.

Kursen erbjuds grundutbildnings- och forskarutbildningsstudenter vid Stockholm School of Entrepreneurships (SSES) fem medlemsskolor – Karolinska Institutet, KTH, Handelshögskolan, Stockholms Universitet och Konstfack.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Kursmaterialet som utgör huvuddelen av referensmaterialet och basen för examinationen, kommer att delas ut under kursen. Även webbaserad information används. Kurslitteraturen kommer att kompletteras under VT2012.

Study material will be made available during the course, to form the principal reference material and provide the basis for the examination. The student will also retrieve web-based information. The course literature will be supplemented during the spring of 2012.