Kursplan för

Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi, 30 hp

Advanced Course in Immune, Infection and Tumour Biology, 30 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2012.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT14 , HT22
Kurskod
2QA222
Kursens benämning
Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicin 
Nivå 
Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2012-01-31
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2012

Särskild behörighet

Minst 210 hp huvudsakligen inom naturvetenskap/medicin, varav 90 hp inom ett av följande ämnen biomedicin, biokemi, medicin eller molekylärbiologi. Därutöver krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 med godkänt betyg.

Mål

Kursens mål är att introducera studenten till en fördjupad kunskap i praktik och teori hur ett forskningsprojekt utförs inom ämnesområdena immunologi, infektionsbiologi eller tumörbiologi. Kunskap och förståelse Studenten ska efter genomgången kurs kunna: • förklara och diskutera de metoder som används i det specifika forskningsprojektet inom valt ämnesområde. • förklara teorier och hypoteser som det specifika forskningsprojektet baseras på. • förklara de data som genererats inom det specifika forskningsprojektet i relation till befintlig kunskap inom forskningsområdet. • känna till karriärvägar inom forskningen. Färdighet och förmåga Studenten ska efter genomgången kurs kunna: • skriva en vetenskaplig rapport inom det generella området och specifika projekt som studenten utfört. • muntligt presentera sin rapport. Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten ska efter genomgången kurs: • vara väl förtrogen med arbetsmiljösäkerheten vid det aktuella laboratoriet. • ha deltagit i diskussioner om de etiska aspekterna inom sitt forskningsprojekt.

Innehåll

Kursen innehåller en grundläggande ämnesorientering och tar även upp säkerhetsaspekter vid laboratoriearbete samt forskningsetiska frågor. En stor del av kursen innebär laboratoriearbete i en etablerad forskningsgrupp inom immunologi, infektionsbiologi eller tumörbiologi samt litteratursökning inom ämnesområdet. Studenten ska även delta i seminarier om aktuella forskningsprojekt.

Seminarieserie i immunologi, infektion eller tumörbiologi, 3 hp
Seminarier inom respektive forskningsområde som är relevanta för projektet.

Forskningsprojekt, 27 hp
Praktisk handhavande och teoretiska kunskaper inom ett specifikt forskningsprojekt under handledning.

Arbetsformer

Experimentellt arbete samt litteraturstudier, diskussioner och seminarier.

Examination

Moment 1: Momentet examineras med en kort rapport som summerar de seminarier studenten deltagit i. Moment 2: Projektet examineras i slutet av kursen genom en skriftlig rapport samt en muntlig presentation av det experimentella arbetet. Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: engelska. Kursvärderingen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning. Kursen ersätter tidigare kurs med kurskod 2FF011.

Litteratur och övriga läromedel

Utses i samråd med kursledningen/handledare.