Kursplan för

Sexualmedicin - en introduktion, 15 hp

Sexual medicine - an introduction, 15 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT14 , HT18
Kurskod
2QA226
Kursens benämning
Sexualmedicin - en introduktion
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2012-01-31
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2013-12-04
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Det övergripande målet är att ge fördjupad kunskap om och förståelse för mänsklig sexualitet, de vanligaste kliniska sexualmedicinska problemen samt olika kliniska interventioner och behandlingsprinciper. Studenten ska kunna - och förstå genusperspektivets betydelse för sexuell utveckling och för den vuxna sexualiteten. - identifiera väsentliga sexuella bio-fysiologiska och psykosociala mekanismer och deras betydelse för sexuell funktion och dysfunktion. - känna igen sexuellt våld, sexuell beroendeproblematik samt avvikande sexuellt beteende. - ställa korrekt differentialdiagnos mellan sexuella dysfunktioner, känna till de viktigaste behandlingsstrategierna vid olika sexualmedicinska problemställningar och arbetsfördelningen mellan olika vårdnivåer i handläggningen av sexualmedicinska problem samt ha kännedom om mindre vanliga problemställningar inom ämnesområdet. - kritiskt granska och värdera kliniska frågeställningar baserat på evidensbaserad medicin. Studenten ska förstå - sambanden mellan den kliniska symptombilden och bakomliggande etiologi såväl vid hälsa som vid somatisk sjukdom/skada. - prognos, principer för utredning och behandling vid de vanligaste sexuella problemen samt förstå principer för urval, utförande och patientinformation gällande vanliga undersökningar. - betydelsen av samverkan med kollegor och andra vårdgivare för effektiv utredning och behandling. Studenten ska visa förmåga att - ta anamnes som innehåller för de olika sexualmedicinska diagnoserna adekvat, nödvändig och viktig information. - genomföra sexualmedicinsk status med fokus på adekvat undersökningsmetodik samt handlägga principerna för behandling av sexuella dysfunktioner. - behärska ett professionellt bemötande, arbeta patientcentrerat, kunna svara på frågor, ge förklaringar, råd, instruktioner, ordinationer till patienter och partner. - tolka och diskutera resultat av anamnes och utredningar, föreslå ev kompletteringar och behandling samt föreslå utredningsprogram vid sexualmedicinsk diagnos. - korrekt prioritera utredningar och behandlingsstrategier vid olika sexualmedicinska diagnoser samt formulera mål och handlingsplaner samt ha viss färdighet i enklare sexualmedicinsk behandling. - med ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt, identifiera, diskutera och motivera etiska problem och konsekvenser av egna och andras agerande i kliniska situationer. Vetenskaplig utveckling: Studenten kommer att under kursen möta praktiska och teoretiska exempel på evidensbaserad medicin. Professionell utveckling: Studenten ska kunna förstå och förklara betydelsen av ett empatiskt professionellt förhållningssätt till patienter och partners med sexualmedicinska frågeställningar och diagnos.

Innehåll

Kursen involverar individuella, parrelaterade och könsspecifika dimensioner av sexualitet liksom kunskap och metoder i medicinska. Psykologiska och sociala vetenskaper används och inkluderar de tillstånd, sjukdomar och skador vilka i sig själva, eller som en följd av behandling kan leda till sexuell problematik. Kursen indelas i olika kunskapsområden såsom sexuell utveckling, sexuell dysfunktion och dess epidemiologi, betydelse av sjukdomar/skador vid sexuell problematik, sexuellt våld, kliniskt omhändertagande. Klinisk kärna: integration av sexualmedicinsk teori och klinisk tillämpning.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och gemensamma diskussioner. Kunskapsområdena professionell utveckling och vetenskaplig utveckling behandlas fortlöpande. Obligatoriskt deltagande i föreläsningar och seminarier. Kontakta kursansvarig vid frånvaro för eventuell ersättningsuppgift.

Examination

Examination sker genom godkänt deltagande vid den obligatoriska undervisningen med uppnådda utbildningsmål, godkända muntliga och skriftliga uppgifter. Tentamen består av en skriftlig tentamen samt presentation av ett skriftligt arbete där studenterna gruppvis, med identifierbara personliga insatser, presenterar ett arbete med sexualmedicinsk inriktning. Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Följande kurs är (delvis) överlappande: 2QA162, Sexualmedicin - en introduktion, 15 hp

Litteratur och övriga läromedel

Sexologi Lundberg, Per Olov; Löfgren-Mårtenson, Lotta
Av kursledningen godkänt utdelat material, framförallt vetenskapliga artiklar från tidskrifter tillkommer