Skip to main content
Kursplan för

Utmaningar för den växande staden - interdisciplinär projektkurs inom OpenLab, 15 hp

Challenges for the Emerging City - Open Lab Multidisciplinary Project Course, 15 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT14 , VT15
Kurskod
2QA238
Kursens benämning
Utmaningar för den växande staden - interdisciplinär projektkurs inom OpenLab
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2013-03-22
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2013-12-04
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. Alternativt 180 hp från läkar-, tandläkar-, psykolog- eller logopedprogrammet. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Syftet med kursen, som är en interdisciplinär projektkurs, är att diskutera lösningar på stora samhällsutmaningar i Stockholmsregionen i nya samarbeten över gränserna mellan traditionella kunskapsområden.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
  • identifiera och analysera komplexa företeelser samt presentera nya innovationsidéer som kan utvecklas och realiseras till bestående nytta och värde för en specifik målgrupp
  • kommunicera arbetet med och resultaten av innovationsprojekt med den valda målgruppen uppdragsgivare, samt till omvärlden
  • tillämpa interaktiv och kreativ arbetsmetodik
  • reflektera över och ha kunskap om perspektiv och praktiker från olika kunskapsområden och målgrupper.
  • utforma och organisera innovationsarbete över olika kunskapsområden

Innehåll

Kursen ges inom ramen för OpenLab en plats där studenter och lärare från KI, KTH, SU och SH arbetar med uppdragsgivare från Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län. Genom uppdrag på teman kring den växande staden och den hållbara staden arbetar studenten i projektform med att utforma, organisera och presentera ett innovationsarbete över kunskapsgränserna.

Ämnesområden: idéutveckling, användarinvolvering, affärs/verksamhetsutveckling, integration, samarbete, kommunikation, designmetodik, pu-processer inkl planering.

Arbetsformer

I kursen ingår olika arbetsformer, föreläsningar, interdisciplinärt grupparbete med utvecklingsprojekt, praktikbesök hos uppdragsgivarna, individuella reflektioner i loggbok samt skriftlig slutrapport och presentation för uppdragsgivarna.

Examination

Examination av kursen utgörs av en skriftlig rapport av innovationsprojektet, en presentation av innovationsprojektet för uppdragsgivarna och en individuell loggbok.

För betyget Godkänd krävs aktivt deltagande i gruppens arbete, individuellt ansvar för del av redovisningen för uppdragsgivarna samt individuell loggbok.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Undervisningsspråk: Svenska

Litteratur och övriga läromedel

I kursen utgår studenterna från ett problem och det ingår i lärandeaktiviteterna att studenterna själva aktivt söker information och passande litteratur för att lösa uppgiften.