Kursplan för

Examensarbete för magisterexamen i audiologi, 30 hp

Degree Project for Master's Degree (60 credits) in Audiology, 30 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2016.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT17 , HT20
Kurskod
2QA247
Kursens benämning
Examensarbete för magisterexamen i audiologi
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2016-02-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2016

Särskild behörighet

Audionomexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet audiologi.

Därtill krävs 30 hp i avslutade kurser. Av dessa 30 hp ska:
• minst 15 hp vara på avancerad nivå
• minst 7,5 hp vara inom vetenskaplig teori och metod på avancerad nivå.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:
  • resonera kring olika typer av forskningsmetodik inom teoretisk och klinisk audiologisk forskning samt beskriva och förstå hur forskningsproblemet styr valet av forskningsdesign
  • självständigt identifiera och avgränsa ett problem samt formulera en forskningsfråga relevant för ämnet audiologi
  • planera, genomföra, sammanställa, dra slutsatser och presentera resultaten av en egen forskningsstudie muntligt och skriftligt i form av ett vetenskapligt manuskript författat på antingen svenska eller engelska och avsett för publikation inom givna tidsramar
  • visa fördjupad förmåga att söka och kritiskt granska, värdera och använda relevant information ur ett vetenskapligt perspektiv samt diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper
  • göra bedömningar med hänsyn tagen till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • ha utvecklat en förståelse för forskningsetik och reflekterat runt forskningsetiska dilemman och tillämpa detta i en egen forskningsstudie
  • visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen
  • reflektera över behov av fortlöpande kunskapsutveckling och vidare forskning
  • ge konstruktiv kritik av en kurskamrats uppsats som opponent vid ett seminarium
  • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete

Innehåll

Studenten ska självständigt, med konsultativ handledning, genomföra en kvalitativ eller kvantitativ studie inkluderande alla moment i forskningsprocessen: litteratursökning, utarbetande av frågeställningar, datainsamling, databearbetning, tolkning och redovisning. Studien ska genomföras, och manuset författas, enskilt och på antingen svenska eller engelska. Omfattningen och kvaliteten på studien ska motsvara en publicerbar artikel avsedd för en vetenskaplig tidskrift inom det audiologiska fältet. Rapporten presenteras och granskas vid ett examinationsseminarium.

Arbetsformer

Arbetsformer för kursen är litteraturstudier, seminarier och självständigt arbete under handledning.

Examination

För godkänd kurs krävs en godkänd vetenskaplig rapport samt att den studerande muntligt presenterar och försvarar sin studie vid ett opponentseminarium. Dessutom ska studenten opponera på annan students uppsats. Vid större brister ges betyget underkänt. Mindre brister kan eventuellt korrigeras efter examinators anvisningar.

Övergångsbestämmelser

Möjlighet till examination tillhandahålls under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts

Övriga föreskrifter

Kursvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur

Val och omfattning av litteratur relevant för ämnesområdet och vald metodik bestäms i samråd med handledaren, nedanstående litteratur är förslag på detta.

Patel, Runa; Davidson, Bo Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Hulley, Stephen B Designing clinical research [Elektronisk resurs]
Irwin D , Pannbacker M, Lass N Clinical research methods in speech-language pathology and audiology
Schiavetti, Nicholas; Metz, Dale Evan.; Orlikoff, Robert F. Evaluating research in communicative disorders
Day, Robert A.; Gastel, Barbara How to write and publish a scientific paper
Helgesson, Gert Forskningsetik för medicinare och naturvetare
Brace, Nicola; Kemp, Richard; Snelgar, Rosemary. SPSS for psychologists
Howell, David C. Fundamental statistics for the behavioral sciences
Kvale, S.; Brinkman, S. Den kvalitativa forskningsintervjun
Krippendorff, Klaus. Content analysis : an introduction to its methodology
Strauss, Anselm L.; Corbin, Juliet M. Basics of qualitative research : techniques and procedures for developing grounded theory