Kursplan för

Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1, 15 hp

Nursing in Asthma, Allergy and COPD, part 1, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT19 , HT20
Kurskod
2QA250
Kursens benämning
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2016-02-04
Reviderad av
Utbildningsnämnden SÖS
Senast reviderad
2020-02-07
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Målet med kursen är att studenterna ska förvärva kunskaper och färdigheter inom omvårdnad samt diagnostik och behandling av astma, allergi och KOL. 

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för och reflektera kring förekomst och orsaker till uppkomst av astma, allergi och KOL
 • Redogöra för och reflektera över de immunologiska mekanismerna vid allergisjukdomar
 • Redogöra för, analysera och motivera adekvata diagnostiska metoder, samt omvårdnadsåtgärder vid astma, allergi och KOL
 • Redogöra för, analysera och motivera adekvat behandling, samt omvårdnadsåtgärder vid astma, allergi och KOL 

Färdigheter och förmåga

 • Söka, granska och referera till vetenskapliga artiklar inom området
 • Tillämpa adekvat evidensbaserad omvårdnad vid diagnostik av astma, allergi och KOL diagnostik
 • Självständigt utföra, tolka och dokumentera spirometriundersökning.
 • Tillämpa adekvat specifik omvårdnad (patientutbildning, stöd till rökstopp, uppföljning och dokumentation) vid behandling av astma, allergi och KOL
 • Utvärdera behandlingsmål vid astma, allergi och KOL
 • Planera, utvärdera samt rapportera kvalitets- och förbättringsarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera över konsekvenser av astma, allergi och KOL på individ och samhällsnivån
 • Verka för interprofessionell samverkan kring vården av patienter med astma, allergi och KOL       

Innehåll

Kursen omfattar områdena diagnostik och behandling samt omvårdnad vid astma, allergi och KOL. Moment som tas upp är förekomst och möjligheter till prevention, spirometriundersökningar, pricktest, dokumentation, diagnostik och behandling, egenvård och patientutbildning samt stöd till livsstilsförändring. Seminarier och falldiskussioner utgör viktiga delar i kursen. Även praktiska moment förekommer.

Kursen är uppdelad på två moment/moduler:
Förekomst av astma, allergi och KOL, 6,0 hp.
Betygsskala: GU
Moment 1 behandlar områdena förekomst av astma, allergi och KOL samt möjlighet till prevention. En viktig del av delmomentet är att ge teoretiska och praktiska kunskaper i diagnostik,(som lungfunktionsundersökningar och allergiutredning), samt  omvårdnadsaspekter i samband med detta. 
 
 
Behandling vid astma, allergi och KOL, 9.0 hp
Betygsskala: GU
Moment 2 har fokus på behandling, både farmakologisk och icke farmakologisk, vid astma, allergi och KOL. Här ingår patientutbildning, egenvårdsplaner; stöd till rökstopp, samt dokumentation och utvärdering.
Delmomentet avslutas med ett fördjupningsarbete i form av en handlingsplan för ett förbättringsarbete eller en mindre litteraturöversikt.

Förekomst och diagnostik av astma, allergi och KOL, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 1 behandlar områdena förekomst av astma, allergi och KOL samt möjlighet till prevention. En viktig del av delmomentet är att ge teoretiska och praktiska kunskaper i användandet av olika diagnostiska test såsom spirometri och pricktest. 

Behandling vid astma, allergi och KOL, 9.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 2 har fokus på behandling, både farmakologisk och icke farmakologisk, vid astma, allergi och KOL. Här ingår patientutbildning; stöd till livsstilsförändring såsom rökstopp, samt dokumentation. Delmomentet avslutas med ett fördjupningsarbete i form av en handlingsplan för ett förbättringsarbete eller en mindre litteraturöversikt. 

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs enligt modifierad PBL (problembaserat lärande). Utbildningen bygger på studenternas tidigare kunskaper och erfarenheter. Studieformerna varierar och kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande. Som stöd i läroprocessen anordnas föreläsningar, seminarier, granskning av vetenskaplig litteratur och falldiskussioner. Studierna sker såväl i grupp som individuellt. Ett fördjupningsarbete utförs under kursen. För att underlätta kommunikationen används webbaserad lärplattform.

Obligatoriskt deltagande krävs vid introduktionsföreläsningar samt vid gruppseminarier. Vid frånvaro hänvisas till kursansvarig för ev ersättningsuppgifter.

Examination

Examination sker genom:

 • Moment 1 examineras genom tre individuella skriftliga examinationer samt tre gruppuppgifter.
 • Moment 2 examineras genom två skriftliga individuella examinationsuppgifter (en hemtentamen och en salstentamen), ett fördjupningsarbete (litteraturöversikt eller handlingsplan för ett projektarbete) samt ett grupparbete.

Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.
Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Följande kurs är (delvis) överlappande: 2QA070 Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet, 15 hp

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Allergi och astma Hedlin, Gunilla; Larsson, Kjell
KOL : kroniskt obstruktiv lungsjukdom Larsson, Kjell

Rekommenderad litteratur

Allergi och astma hos barn Hedlin, Gunilla; Wennergren, Göran; Alm, Johan
Patientundervisning:ett samspel för lärande Ingår i:  Patientundervisning : ett samspel för lärande Sök i biblioteket