Kursplan för

Människan i rörelse - rörelseanalys i praktiken, 15 hp

Human Movement - Clinical Movement Analyses, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT17 , VT18
Kurskod
2QA254
Kursens benämning
Människan i rörelse - rörelseanalys i praktiken
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2016-03-08
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2017-12-05
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

Sjukgymnast- eller fysioterapeutexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet sjukgymnast/fysioterapi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna

 • redogöra för och diskutera teorier och modeller inom motorkontroll och balans
 • genomföra biomekaniska beräkningar samt bedöma framkomna resultat i relation till jämförande situationer/normalvärden
 • genomföra och redogöra för en grundläggande analys av gångförmåga
 • genomföra en grundläggande rörelseanalys av funktionella rörelser för prevention/behandling/utvärdering av akuta och långvariga tillstånd hos vuxna, barn och äldre.
 • kritisk granska den metodik som används vid biomekaniska beräkningar och rörelseanalys.

Innehåll

Kursen riktar sig främst till de som arbetar med olika kroppsliga funktionsbedömningar och analys av kroppens rörelse i såväl primärvård, företagshälsovård, specialistvård, friskvård eller idrottsmedicin.

Kursen är uppdelad i två moment: ett moment inriktat på teoretiska aspekter inom rörelsevetenskap och ett moment som är inriktat på praktisk funktionell rörelseanalys.

Motor kontroll, gång och biomekanik, 5.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 1 behandlar:

 • Teorier om motor kontroll, balans och rörelsekontroll
 • Biomekaniska modeller och beräkningar av statiska positioner
 • Praktisk gånganalys

Funktionell rörelseanalys, 10.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 2 behandlar:

 • Hållningsanalys
 • Motoriska färdigheter (barn)
 • Balans (äldre)
 • Analys av funktionella rörelser och tester av rörelsekontroll hos friska (ex. inom idrott, arbetsförmåga) och personer med akuta och långvariga tillstånd
 • Analys av funktionella tester och tester av rörelsekontroll vid screening och utvärdering

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar och demonstrationer, grupparbete, självstudier och distanspedagogik (instuderingsfrågor, litteraturstudier). Studenten förutsätts arbeta med kursuppgifter mellan kurstillfällen via webbaserad lärplattform.
 
Obligatorisk närvaro krävs vid upprop och vid de i schemat angivna teoretiska/praktiska momenten. Vid frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment bedömer kursansvarig om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsmomenten, eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar, kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Examination

Moment 1 examineras formativt under kursen genom aktivt deltagande vid seminarier, praktiska moment och gruppredovisningar, samt genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Moment 2 examineras genom en rörelseanalys av en valfri rörelse som presenteras i en skriftlig rapport utifrån givna instruktioner, presenteras muntligt samt diskuteras i ett seminarium.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Examination som baserar sig på närvaro kan komma att ersättas med examination i annan form. 

Övriga föreskrifter

Undervisning på engelska kan förekomma.
Kursutvärdering sker enligt av Styrelsen för utbildning fastställda riktlinjer.

Litteratur och övriga läromedel

Everett, Tony; Kell, Clare. Human movement : an introductory text.
Heijne Wiktorin, Christina von; Nordin, Margareta Tillämpad biomekanik
Hamill, Joseph; Knutzen, Kathleen; Derrick, Timothy R. Biomechanical basis of human movement