Kursplan för

Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad, 15 hp

Scientific Theory and Research Methods in Occupational Therapy, Physiotherapy, and Nursing, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2016.
Kurskod
2QA258
Kursens benämning
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbetsterapi, Fysioterapi, Omvårdnad 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2016-02-04
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2016

Särskild behörighet

Arbetsterapeut-, fysioterapeut- (sjukgymnast-) eller sjuksköterskeexamen om minst 180 högskolepoäng eller kandidatexamen inom arbetsterapi, fysioterapi (sjukgymnastik) eller omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Målet med kursen är att den studerande ska ha tillägnat sig fördjupad kunskap och förståelse i vetenskaplig teori och metod, forskningsetik, kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder samt tillämpning i forskning inom vetenskapsområdena arbetsterapi, fysioterapi eller omvårdnad. Dessutom är syftet att tillägna sig sådan förmåga och färdighet som fordras för att ta del av och delta i forsknings- och utvecklingsarbete med ett fördjupat vetenskapligt, kritiskt reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt.

Lärandemål
Studenten ska efter avslutad kurs självständigt kunna

 • förklara vetenskaps- och kunskapsteoretiska begrepp och relatera till vetenskapsområden som kan inkluderas i arbetsterapi, fysioterapi eller omvårdnad samt till det egna synsättet
 • analysera forskningsetiska grundprinciper i relation till sitt eget etiska förhållningssätt samt identifiera forskningsetiska aspekter i vetenskaplig litteratur och forskning
 • identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar inom såväl det egna som inom andra vetenskapsområden
 • förklara och argumentera för- och nackdelar samt skillnader och likheter i olika kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder/-designer
 • förklara och argumentera för- och nackdelar samt skillnader/likheter med olika kvantitativa och kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder
 • värdera vetenskaplig litteratur inom kvantitativ och kvalitativ forskning
 • olika statistiska metoder
 • integrera kunskaper i vetenskapsteori, forskningsetik, forskningsmetodik och kritisk granskning i en skriftlig rapport utifrån en egen vetenskaplig frågeställning inom det egna vetenskapsområdet samt visa förmåga att muntligt sammanfatta och diskutera sin egen och andras rapporter.

Innehåll

Huvudsakligt innehåll

 • vetenskaps- och kunskapsteoretiska grunder
 • forskningsetik
 • kvantitativ forskningsmetodik, formulering av forskningsfrågor, forskningsdesign, datainsamlingsmetoder och statistiska analysmetoder
 • kvalitativ forskningsinriktning/-metodik inkluderande formulering av forskningsfrågor, och forskningsdesign, datainsamlings- och analys metoder
 • kritisk granskning av vetenskaplig litteratur

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsning, seminariediskussion, grupparbeten med peer learning samt individuella uppgifter.

Examination

Examination sker formativt under kursens samt summativt genom en skriftlig rapport.

Den skriftliga rapporten ska omfatta samtliga lärandemål i kursens och ska presenteras och diskuteras i ett seminarium tillsammans med respektive studiegruppansvarig lärare och studiegruppskamrater. Slutbetyget inkluderar bedömning av den muntliga presentationen och diskussionen.

För att få betyget Godkänd på kursen krävs en godkänd examination samt närvaro vid alla seminarier och aktivt deltagande vid gruppredovisningar. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.

Övriga föreskrifter

Kursen kan tillgodoräknas inom huvudområdena arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad.
Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Altman, Douglas G. Practical statistics for medical research
Birkler, Jacob Vetenskapsteori : en grundbok Björkander Mannheimer, Eva
Borg, Elisabet; Westerlund, Joakim Statistik för beteendevetare. : Faktabok
Borg, Elisabet; Westerlund, Joakim Statistik för beteendevetare. : Övningsbok
Domholdt, Elisabeth Rehabilitation Research: Principles and Applications
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
Bogdan, R; Biklen, S Qualitative research for education - An introduction to theories and methods.
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård Granskär, Monica; Höglund-Nielsen, Birgitta
Malterud, Kirsti Kvalitativa metoder i medicinsk forskning
Kvale, S.; Brinkman, S. Den kvalitativa forskningsintervjun
Complex interventions in health : an overview of research methods Richards, David A.; Rahm Hallberg, Ingalill