Kursplan för

Fysiologisk kärldiagnostik, 7,5 hp

Vascular Diagnostics, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2016.
Kurskod
2QA260
Kursens benämning
Fysiologisk kärldiagnostik
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2016-06-30
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2016

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en biomedicinsk analytikerexamen med inriktning klinisk fysiologi eller en sjuksköterskeexamen. Alternativt 120 hp från läkarprogrammet. Dessutom krävs Svenska B/ Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten, utifrån tidigare utbildning inom hälso- och sjukvård ska erhålla fördjupade kunskaper inom klinisk fysiologisk diagnostik vid arteriell och venös sjukdom.  Efter genomgången kurs ska studenten kunna uppvisa ökad förståelse för patofysiologiska förlopp och behandlingsstrategier inom det kärldiagnostiska området. Kursen avser också att stimulera studenten till utveckling av den kliniska professionen men framförallt till vidare metod- och forskningsarbete inom området.

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:

 • Redogöra för olika metoder för karaktärisering av kärlens funktion
 • Beskriva vilka olika tekniker som ska användas vid olika frågeställningar inom kärldiagnostiken för en säker diagnostik
 • Redogöra för olika kärlsjukdomars förekomst, orsak, symtom, diagnos och behandling
 • Redogöra för tryck- och flödesförhållanden i olika kärl hos friska och vid olika patologiska tillstånd samt kunna fastställa svårighetsgrad av t ex förträngning och reflux
 • Redogöra för framtida metoder (som t ex ultraljud med 3D-teknik) inom kärldiagnostiken och dess plats och betydelse för en säkrare och kostnadseffektivare diagnostik

Färdighet och förmåga:

 • Välja och tillämpa adekvata metoder för diagnostik av olika kärlsjukdomar
 • Relatera kärlanatomi (artär och ven) till ultraljudsbilder för ett adekvat undersökningsresultat
 • Översiktligt diskutera patofysiologiska förlopp innefattande normal hemodynamik samt förändringar i samband med kärlsjukdom
 • Utföra beräkningar samt tolka en kärlundersökning med avseende på de vanligaste diagnoserna
 • Visa hur man sammanställer undersökningsresultat för ett svarsutlåtande
 • Analysera och problematisera kring metodernas olika felkällor

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • Reflektera kring det egna behovet av kompetensutveckling i relation till hälso- och sjukvårdens kompetensbehov
 • Reflektera över god samverkan med olika yrkesprofessioner

Innehåll

Kursen beskriver olika diagnostiska metoder för att bedöma vanligt förekommande kärlsjukdomar. Studenterna tränas i att bedöma och tolka resultat från dessa undersökningar samt förstå graden av patologi och relatera dessa fynd till normala förhållanden. God förståelse för normalfysiologin erhålles genom bl a praktiska övningar i mindre grupper. Kliniska patientfall diskuteras under kursen i seminarieform.

Arbetsformer

Olika arbetsformer såsom individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner, seminarier, workshops, föreläsningar och praktiska övningar/demonstrationer.

Examination

Studenterna examineras genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgift samt muntlig presentation.

Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

En web-baserad kursutvärdering genomförs i slutet av kursen med återkoppling till studenterna.

Undervisningsspråk är svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Kursliteratur

Nedanstående kurslitteratur rekommenderas. Visst kursmaterial kommer att delas ut i samband med föreläsningar och även återfinnas på kurswebben

Jonson, Björn; Wollmer, Per; Brauer, Kerstin Klinisk fysiologi : med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi
Klinisk fysiologisk kärldiagnostik Jogestrand, Tomas; Rosfors, Stefan
Kärlsjukdomar : lärobok i medicinsk angiologi Lindgärde, Folke; Thulin, Thomas; Östergren, Jan
Trush, Abigail; Hartshorne, Tim Vascular Ultrasound - How, Why and When
Zierler, R. Eugene; Dawson, David L. Strandness's duplex scanning in vascular disorders