Kursplan för

Dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data, 7,5 hp

Documentation, Processing and Analysis of Linguistic Data, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT20
Kurskod
2QA261
Kursens benämning
Dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2016-02-11
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2020-02-12
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Logopedexamen eller en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård om minst 180 hp. Alternativt en kandidatexamen varav/samt grundkurs i lingvistik eller motsvarande om minst 30 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen syftar till att ge kunskaper om och färdigheter i ändamålsenlig, effektiv och kvalitetssäker hantering och analys av språkliga data, såsom ljud-/videoinspelningar och transkriptioner.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

  • redogöra för och jämföra olika metoder för dokumentation av språkliga data
  • reflektera över vad valet av och vilka möjligheter och begränsningar olika dokumentationsmetoder innebär för fortsatt analys av tal, röst och språk
  • självständigt använda mjukvara för annotering av språkliga data
  • självständigt använda automatiska metoder för att extrahera annoterade delar ur ljud- eller videoinspelningar för vidare analys
  • beskriva och argumentera för ett ändamålsenligt tillvägagångssätt att dokumentera, bearbeta och analysera språkliga data för att besvara en given forskningsfråga eller klinisk frågeställning

Innehåll

Kursen innehåller:

  • Teoretisk översikt över datorbaserade metoder för dokumentation (video- respektive ljudinspelning och annotering), bearbetning (sortering och filtrering) och analys (t ex grafisk representation) av språkliga data, med fokus på de möjligheter och begränsningar som valet av metod innebär.
  • Praktisk tillämpning av verktyg för dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data, såsom ljud- och videoannotering (i t ex Praat och ELAN) och metoder för bearbetning av annoterad data (med hjälp av enkla programmeringsscript).
  • Integrering av teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter genom tillämpning på deltagarens individuellt valda projektarbete.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer, handledning i grupp samt eget projektarbete.

Obligatorisk närvaro vid all schemalagd undervisning förutom föreläsningar om inget annat anges på schemat. Vid frånvaro från obligatoriskt delar ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för kompletteringsuppgift. Kursansvarig bedömer hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av eget projektarbete, samt muntlig och skriftlig granskning av annan students projektarbete.
 

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två är efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning och kommer i huvudsak vara webbaserad. Undervisningsspråk är svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Vetenskapliga artiklar och bokkapitel utifrån projektarbetets innehåll. Manualer för den mjukvara som används på kursen.