Kursplan för

Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 2, 15 hp

Nursing in Asthma, Allergy and COPD, part 2, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT19 , HT20 , HT22
Kurskod
2QA262
Kursens benämning
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 2
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2015-12-22
Reviderad av
Utbildningsnämnden SÖS
Senast reviderad
2021-12-29
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen samt kursen Omvårdnad vid astma, allergi och KOL 1, 15 hp eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Målet är att de studerande efter avslutad kurs ska ha förvärvat fördjupade kunskaper inom omvårdnad vid diagnostik och behandling vid astma, allergi samt KOL samt ha vidareutvecklat sin förmåga att arbeta utifrån evidensbaserad vård. 

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse

  • Analysera och reflektera kring orsakssamband för uppkomst och utveckling av astma, allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt preventiva åtgärder vid dessa sjukdomar.
  • Analysera och reflektera kring immunologiska mekanismer vid allergisjukdom.
  • Analysera och redogöra för basal lungfysiologi samt differentialdiagnostik vid astma och KOL.
  • Analysera och reflektera kring resultat av basal spirometri och exhalerat NO samt redogöra för tolkning och dokumentation.
  • Analysera, reflektera, och motivera till sedvanliga samt mer specialiserade allergidiagnostiska metoder.
  • Utifrån evidensbaserad vård och omvårdnad kunna analysera, motivera samt utvärdera behandlingsstrategier vid astma, allergi och KOL (farmakologisk behandling, patientutbildning, stöd till egenvård och livsstilsförändring).

Färdigheter och förmågor

  • Självständigt kunna systematiskt söka, kritiskt granska samt referera till vetenskaplig litteratur inom vård och omvårdnad inom astma, allergi och KOL.
  • Utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt kunna identifiera och tolka adekvata forskningsresultat samt planera för implementering i vården.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera över vad de sex kärnkompetenserna innebär i omvårdnaden av personer med astma, allergi och KOL.

Innehåll

Kursen bygger på kunskaper som studenterna tidigare förvärvat på Omvårdnad vid astma, allergi och KOL 1, eller motsvarande. Stor vikt kommer att läggas på kvalitetsutveckling och förbättringskunskap. Ett genomgående moment är att värdera och analysera vetenskaplig information.

Kursen är indelad i fyra moment:

Epidemiologi och immunologi, 2.0 hp
Betygsskala: GU
I momentet behandlas astma-, allergi-, och KOL- sjukdomarnas förekomst, frisk- och riskfaktorer för uppkomst och utveckling av dessa sjukdomar samt möjligheter till primär- och sekundärprevention. Även immunologiska mekanismer vid allergisjukdom tas upp.

Diagnostik, 4.0 hp
Betygsskala: GU
Momentet omfattar diagnostik vid astma, allergi och KOL samt adekvata omvårdnadsåtgärder. En viktig del är lungfunktionsundersökningar såsom spirometri och NO mätning samt den specialiserade allergidiagnostiken.

Behandling vid allergisjukdomar, 4.0 hp
Betygsskala: GU
Momentet omfattar farmakologisk och icke farmakologisk behandling vid astma, allergi och annan överkänslighet. En viktig del under momentet är att inhämta kunskaper kring rökavvänjning samt stöd till egenvård.

Forskning-, utveckling- och kvalitetsarbete, 5.0 hp
Betygsskala: GU
I momentet ingår att utarbeta en projektplan för ett individuellt förbättringsarbete inom evidensbaserad vård och omvårdnad vid astma, allergi eller KOL.

Epidemiologi och immunologi, 2.0 hp

Betygsskala: GU

I momentet behandlas astma-, allergi-, och KOL- sjukdomarnas förekomst, frisk- och riskfaktorer för uppkomst och utveckling av dessa sjukdomar samt möjligheter till primär- och sekundärprevention. Även immunologiska mekanismer vid allergisjukdom tas upp.

Diagnostik, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar diagnostik, differentialdiagnostik, utredningar, adekvata undersökningar och tester. En viktig del är lungfunktionsundersökningar såsom spirometri och NO mätning samt den specialiserade allergidiagnostiken.

Behandling vid allergisjukdomar, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar farmakologisk och icke farmakologisk behandling vid astma, allergi och annan överkänslighet. En viktig del under momentet är att inhämta kunskaper kring rökavvänjning.

Forsknings-, utvecklings- och kvalitetsarbete, 5.0 hp

Betygsskala: GU

I momentet ingår att genomföra ett individuellt arbete inom evidensbaserad vård. Dessutom ingår informationssökning samt att värdera och analysera vetenskaplig information.

Arbetsformer

Undervisningsform: Distansundervisning

I kursen ingår 9 schemalagda obligatoriska kursträffar, där vi träffas digitalt. Däremellan grupparbeten såväl som enskilda arbeten på läroplattformen Canvas, samt videomöten med den egna arbetsgruppen för kollegial handledning. Samtliga undervisningsmoment är obligatoriska. Tillgång till dator med kamera och med stabil internetuppkoppling krävs.

Undervisningen bedrivs enligt modifierad problembaserat lärande (PBL) och bygger på studenternas tidigare kunskaper och erfarenheter. Studieformerna varierar men bygger på ett aktivt kunskapssökande. Som stöd i läroprocessen anordnas föreläsningar, seminarier, granskning av vetenskaplig litteratur, och falldiskussioner.

Examination

Moment 1: Examineras genom en individuell skriftlig uppgift (hemtentamen) samt en gruppuppgift som redovisas både skriftlig och muntligt.

Moment 2: Examineras genom en individuell skriftlig uppgift (hemtentamen) samt en gruppuppgift som redovisas både skriftlig och muntligt.

Moment 3: Examineras genom två individuella skriftliga uppgifter (en hemtentamen och en salstentamen) samt en gruppuppgift som redovisas både skriftlig och muntligt.  

Moment 4: Examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av fördjupningsuppgift.

Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Allergi och astma Hedlin, Gunilla; Larsson, Kjell
KOL : kroniskt obstruktiv lungsjukdom Larsson, Kjell
Willman, Ania; Stoltz, Peter; Bahtsevani, Christel Evidensbaserad Omvårdnad

Rekommenderad litteratur

Andersson, Martin Spirometri
Patientundervisning:ett samspel för lärande Ingår i:  Patientundervisning : ett samspel för lärande Sök i biblioteket