Skip to main content
Kursplan för

Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 2, 15 hp

Nursing in Asthma, Allergy and COPD, part 2, 15 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT19 , HT20
Kurskod
2QA262
Kursens benämning
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 2
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2015-12-22
Reviderad av
Utbildningsnämnden SÖS
Senast reviderad
2020-02-07
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen samt kursen Omvårdnad vid astma, allergi och KOL 1, 15 hp eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Målet är att de studerande efter avslutad kurs ska ha förvärvat fördjupade kunskaper inom omvårdnad vid diagnostik och behandling vid astma, allergi samt KOL samt ha vidareutvecklat sin förmåga att arbeta utifrån evidensbaserad vård. 

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse
  • Analysera och reflektera kring orsakssamband för uppkomst och utveckling av astma, allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt preventiva åtgärder vid dessa sjukdomar.
  • Analysera och reflektera för de immunologiska mekanismerna vid allergisjukdom.
  • Analysera och redogöra för basal lungfysiologi samt differentialdiagnostik vid astma och KOL.
  • Analysera, reflektera, och motivera till sedvanliga samt mer specialiserade allergidiagnostiska metoder.
  • Utifrån evidensbaserad vård kunna analysera, motivera samt utvärdera behandlingsstrategier vid astma, allergi och KOL (farmakologisk behandling, patientutbildning, stöd till egenvård och livsstilsförändring).
Färdigheter och förmågor
  • Självständigt kunna utföra och bedöma samtliga moment vid spirometriundersökning och mätning av exhalerat NO (förberedelser, utförande, tolkning och dokumentation)
  • Självständigt kunna systematiskt söka, kritiskt granska samt referera till vetenskaplig litteratur inom vård och omvårdnad inom astma, allergi och KOL.
  • Utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt kunna identifiera och tolka adekvata forskningsresultat samt planera för implementering i vården.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Reflektera över vad de sex kärnkompetenserna innebär i omvårdnaden av personer med astma, allergi och KOL.

Innehåll

Kursen bygger på kunskaper som studenterna tidigare förvärvat på Omvårdnad vid astma, allergi och KOL 1, eller motsvarande. Stor vikt kommer att läggas på kvalitetsutveckling och förbättringskunskap. Ett genomgående moment är att värdera och analysera vetenskaplig information.

Kursen är indelad i fyra moment:

Epidemiologi och immunologi, 2.0 hp
Betygsskala: GU
I momentet behandlas astma-, allergi-, och KOL- sjukdomarnas förekomst, frisk- och riskfaktorer för uppkomst och utveckling av dessa sjukdomar samt möjligheter till primär- och sekundärprevention. Även immunologiska mekanismer vid allergisjukdom tas upp.

Diagnostik, 4.0 hp
Betygsskala: GU
Momentet omfattar diagnostik, differentialdiagnostik, utredningar, adekvata undersökningar samt omvårdnadsåtgärder vid dessa. En viktig del är lungfunktionsundersökningar såsom spirometri och NO mätning samt den specialiserade allergidiagnostiken.

Behandling vid allergisjukdomar, 4.0 hp
Betygsskala: GU
Momentet omfattar farmakologisk och icke farmakologisk behandling vid astma, allergi och annan överkänslighet. En viktig del under momentet är att inhämta kunskaper kring rökavvänjning samt stöd till egenvård.

Forsknings-, utvecklings- och kvalitetsarbete, 5.0 hp
Betygsskala: GU
I momentet ingår att genomföra ett individuellt arbete inom evidensbaserad vård. Dessutom ingår informationssökning samt att värdera och analysera vetenskaplig information.

Epidemiologi och immunologi, 2.0 hp

Betygsskala: GU

I momentet behandlas astma-, allergi-, och KOL- sjukdomarnas förekomst, frisk- och riskfaktorer för uppkomst och utveckling av dessa sjukdomar samt möjligheter till primär- och sekundärprevention. Även immunologiska mekanismer vid allergisjukdom tas upp.


Diagnostik, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar diagnostik, differentialdiagnostik, utredningar, adekvata undersökningar och tester. En viktig del är lungfunktionsundersökningar såsom spirometri och NO mätning samt den specialiserade allergidiagnostiken.


Behandling vid allergisjukdomar, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar farmakologisk och icke farmakologisk behandling vid astma, allergi och annan överkänslighet. En viktig del under momentet är att inhämta kunskaper kring rökavvänjning.


Forsknings-, utvecklings- och kvalitetsarbete, 5.0 hp

Betygsskala: GU

I momentet ingår att genomföra ett individuellt arbete inom evidensbaserad vård. Dessutom ingår informationssökning samt att värdera och analysera vetenskaplig information.


Arbetsformer

Undervisningen bedrivs enligt modifierad problembaserat lärande (PBL). Utbildningen bygger på studenternas tidigare kunskaper och erfarenheter. Studieformerna varierar men bygger på ett aktivt kunskapssökande. Som stöd i läroprocessen anordnas föreläsningar, seminarier, granskning av vetenskaplig litteratur, falldiskussioner samt studiebesök.

Ett fördjupningsarbete utförs under kursen. Studierna sker såväl individuellt som i grupp. För att underlätta kommunikation och förberedelser används Karolinska Institutets lärplattform.

Obligatorisk närvaro krävs vid introduktionsföreläsningar samt vid gruppseminarier. Vid frånvaro hänvisas till kursansvarig för ersättningsuppgift.

Examination

Moment 1: Examineras genom en individuell skriftlig uppgift (hemtentamen) samt en gruppuppgift som redovisas både skriftlig och muntligt.

Moment 2: Examineras genom en individuell skriftlig uppgift (hemtentamen) samt en gruppuppgift som redovisas både skriftlig och muntligt.

Moment 3: Examineras genom två individuella skriftliga uppgifter (en hemtentamen och en salstentamen) samt en gruppuppgift som redovisas både skriftlig och muntligt.  

Moment 4: Examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av fördjupningsuppgift.

Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Allergi och astma Hedlin, Gunilla; Larsson, Kjell
KOL : kroniskt obstruktiv lungsjukdom Larsson, Kjell
Willman, Ania; Stoltz, Peter; Bahtsevani, Christel Evidensbaserad Omvårdnad

Rekommenderad litteratur

Andersson, Martin Spirometri
Patientundervisning:ett samspel för lärande Ingår i:  Patientundervisning : ett samspel för lärande Sök i biblioteket