Kursplan för

Aktuell omvårdnadsvetenskap, 7,5 hp

Contemporary Nursing Science, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT22
Kurskod
2QA267
Kursens benämning
Aktuell omvårdnadsvetenskap
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2016-12-22
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-03-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav/samt minst 15 hp i vetenskaplig teori och metod och/eller examensarbete. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen är en fördjupad teorikurs inom huvudområdet omvårdnad som nursing och caring science. Med inriktning på begrepp och teorier är studierna lämpliga för examensarbete alt forskningsplan. Kursens syftar till att utveckla studentens förmåga att göra en teoretisk granskning och värdering av klinisk forskning inom omvårdnad- /vårdvetenskap.

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:
  • Visa på tillägnan av begrepps-och teorigrund för omvårdnad samt pågående vetenskapliga paradigm och diskurser. 
  • Förklara den historiska utvecklingen av omvårdnad och kunna sammanfatta för innehållet i utvalda teorier.
  • Kritiskt granska, analysera och värdera utvecklingen av omvårdnads- och vårdvetenskapliga begrepp relaterat till egen fördjupning.
  • Kritiskt granska, analysera och värdera utvecklingen av vårdvetenskapliga teorier utifrån teoretiskt och kliniskt perspektiv.
  • Motivera etikens plats i omvårdnadsvetenskap.

Innehåll

  • Vetenskapsteoretiska aspekter på omvårdnad
  • Teoriutveckling och begreppsutveckling inom omvårdands-/vårdvetenskap
  • Omvårdnadsvetenskapens historia och utveckling fram till idag
  • Granskning och värdering av aktuell forskning samt pågående omvårdnadsvetenskaplig teoriutveckling
  • Vårdetik och forskningsetik

Arbetsformer

Kursen är en teorikurs med självständiga litteraturstudier och individuellt vald fördjupning. Med inriktning på begrepp och teorier är studierna är lämpliga som förberedelse för uppsats eller forskningsplan. Doktorander som deltar visar sin progression genom en extra uppgift.

Under 4 obligatoriska heldagar varvas föreläsningar med seminarier. Obligatoriska uppgifter och seminarier görs även över lärplattform.

Examination

Kursen examineras kontinuerligt genom studerandes deltagande i förberedda seminarier. Den avslutas med en nätbaserad individuell skriftlig litteraturtentamen.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
​Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för studenter med funktionsnedsättning får examinator fattar beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, mm. Innehåll och lärandemål samt nivå på förväntande färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Teoretiska grunder för vårdande Arman, Maria; Dahlberg, Karin; Ekebergh, Margaretha
Arman Rehnsfeldt, Maria; Rehnsfeldt, Arne Vårdande som lindrar lidande : etik i vårdandet
Wiklund Gustin, Lena; Lindwall, Lillemor Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Bergbom, Ingegerd
Nursing theorists and their work Alligood, Martha Raile
The Nordic Tradition of Caring Science: : The Works of Three Theorists. Arman; Ranheim; Rytterström; Rehnsfeldt 4 (2015) :28, s. 288-296

Walker, Lorraine Olszewski; Avant, Kay Coalson Strategies for theory construction in nursing
Meleis, Afaf Ibrahim Theoretical nursing : development and progress
Klinisk vårdvetenskap : vårdande på teoretisk grund Rehnsfeldt, Arne; Arman, Maria
Birkler, Jacob Etik : en grundbok