Kursplan för

Aktuell omvårdnadsvetenskap, 7,5 hp

Contemporary Nursing Science, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Kurskod
2QA267
Kursens benämning
Aktuell omvårdnadsvetenskap
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2016-12-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav/samt minst 15 hp i vetenskaplig teori och metod och/eller examensarbete. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen är en fördjupad teorikurs inom huvudområdet omvårdnad som nursing och caring science. Med inriktning på begrepp och teorier är studierna lämpliga för examensarbete alt forskningsplan. Kursens syftar till att utveckla studentens förmåga att göra en teoretisk granskning och värdering av klinisk forskning inom omvårdnad- /vårdvetenskap.

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:
  • Visa på tillägnan av begrepps-och teorigrund för omvårdnad samt pågående vetenskapliga paradigm och diskurser. 
  • Förklara den historiska utvecklingen av omvårdnad och kunna sammanfatta för innehållet i utvalda teorier.
  • Kritiskt granska, analysera och värdera utvecklingen av omvårdnads- och vårdvetenskapliga begrepp relaterat till egen fördjupning.
  • Kritiskt granska, analysera och värdera utvecklingen av vårdvetenskapliga teorier utifrån teoretiskt och kliniskt perspektiv.
  • Motivera etikens plats i omvårdnadsvetenskap.

Innehåll

  • Vetenskapsteoretiska aspekter på omvårdnad
  • Teoriutveckling och begreppsutveckling inom omvårdands-/vårdvetenskap
  • Omvårdnadsvetenskapens historia och utveckling fram till idag
  • Granskning och värdering av aktuell forskning samt pågående omvårdnadsvetenskaplig teoriutveckling
  • Vårdetik och forskningsetik

Arbetsformer

Kursen är en teorikurs med självständiga litteraturstudier och individuellt vald fördjupning. Med inriktning på begrepp och teorier är studierna är lämpliga som förberedelse för uppsats eller forskningsplan.
Doktorander som deltar visar sin progression genom en extra uppgift.

Under 4 obligatoriska heldagar varvas föreläsningar med seminarier. Frånvaro kompenseras med skriftliga uppgifter. Obligatoriska uppgifter och seminarier görs även över lärplattform.

 

Examination

Kursen examineras kontinuerligt genom studerandes deltagande i förberedda seminarier. Den avslutas med en nätbaserad individuell skriftlig litteraturtentamen.

Litteratur och övriga läromedel

Teoretiska grunder för vårdande Arman, Maria; Dahlberg, Karin; Ekebergh, Margaretha
Arman Rehnsfeldt, Maria; Rehnsfeldt, Arne Vårdande som lindrar lidande : etik i vårdandet
Alligood, Martha Raile Nursing theorists and their work
Meleis, Afaf Ibrahim Theoretical nursing : development and progress
Walker, Lorraine Olszewski; Avant, Kay Coalson Strategies for theory construction in nursing
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Bergbom, Ingegerd
Wiklund Gustin, Lena; Lindwall, Lillemor Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
The Nordic Tradition of Caring Science: : The Works of Three Theorists. Arman; Ranheim; Rytterström; Rehnsfeldt 4 (2015) :28, s. 288-296

Todres; Galvin; Dahlberg “Caring for insiderness”: : Phenomenologically informed insights that can guide practice. 9 (2014) :0, s. 1-10