Kursplan för

Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering, 7,5 hp

Pelvic Floor Health - Prevention and Rehabilitation, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT19 , HT20 , VT23 , VT24
Kurskod
2QA275
Kursens benämning
Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2017-12-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2019-03-04
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande syfte är att den studerande, utifrån ett interprofessionellt perspektiv och vetenskapligt arbetssätt, ska utveckla fördjupad kompetens gällande prevention, bedömning och rehabilitering vid gynekologiska, obstetriska och urologiska sjukdomar och tillstånd.
 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • förklara bäckenbottens anatomi och funktion så som den relaterar till kringliggande strukturer
 • anpassa anamnes och kommunikation utifrån etiska, kulturella, åldersrelaterade och könsneutrala aspekter
 • välja adekvata bedömnings-, och utvärderingsmetoder avseende dysfunktioner och smärta i bäckenbotten, samt kunna motivera behandling och rehabilitering
 • tillämpa evidensbaserade principer för träning och rehabilitering utifrån gynekologiska, obstetriska och urologiska tillstånd
 • kontrastera kunskap om eget och andras kompetensområde i interprofessionell samverkan kring patienter med bäckenbottendysfunktion

Innehåll

Kursen behandlar:

 • Anatomi, fysiologi och funktion omfattar bäckenets organ, skelettstrukturer, muskulatur, ligament och fascia
 • Gynekologiska, obstetriska och urologiska dysfunktioner inkluderande smärta och sexuella problem och dess förklaringsmodeller
 • Bedömning, utvärdering och rehabilitering av bäckenbotten
 • Riktlinjer och rekommendationer för fysisk aktivitet som prevention och behandling vid gynekologiska, obstetriska och urologiska tillstånd

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, praktiska övningar, diskussioner, självstudier samt arbete i grupp. Mellan kursmöten sker individuellt- och grupparbete i en webbaserad lärplattform.

Obligatoriska utbildningsinslag:

 • deltagande på kursträffar
 • studieuppgifter
 • aktivt deltagande i webbdiskussioner 

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Examination

Kursen examineras enligt följande:
Individuell skriftlig inlämningsuppgift .
Individuellt skriftligt test.

Betygsskala: G/U
För att uppnå betyget G på hel kurs krävs G på den individuella examinationen, individuella skriftliga testet samt uppfyllande av obligatoriska utbildningsinslag.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering och kursanalys sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Gynekologi Janson, Per Olof; Landgren, Britt-Marie
Fridén, Cecilia; Nordgren, Birgitta; Åhlund, Susanne Graviditet, hälsa och träning
Uroterapi Hellström, Anna-Lena; Lindehall, Birgitta
Hagberg, Henrik Obstetrik Marsal, Karel; Westgren, Magnus
Vetenskapliga artiklar, delar ur vetenskapliga rapporter, elektroniska hjälpmedel samt arbetsmaterial tillkommer.