Kursplan för

Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion, 7,5 hp

Physiotherapeutic Interventions in Decreased Lung Function, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , VT23
Kurskod
2QA276
Kursens benämning
Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2017-12-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-09-12
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Sjukgymnastexamen eller fysioterapeutexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet sjukgymnastik/fysioterapi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Mål
Syftet med kursen är att de studerande, utifrån ett fysioterapeutiskt perspektiv och evidensbaserat arbetssätt ska erhålla fördjupad kompetens gällande fysioterapeutiska bedömnings-, behandlings- och utvärderingsmetoder för patienter med nedsatt lungfunktion. 
 
Lärandemål
Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

 • Förklara och diskutera olika mät-, och behandlingsmetoder inom fysioterapeutisk andningsvård utifrån teoretiska förklaringsmodeller samt att kunna argumentera för deras användbarhet utifrån olika personers nedsatta lungfunktion.
 • Analysera och bedöma komplexa frågeställningar inom fysioterapeutisk andningsvård
 • Söka och analysera evidensbaserad litteratur och information med relevans för utveckling av fysioterapeutisk andningsvård utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
 • Jämföra och värdera olika, modeller, teorier och begrepp utifrån aktuell vetenskaplig litteratur och rådande praxis, relevanta inom fysioterapeutisk andningsvård, samt kunna kommunicera detta muntligt och skriftligt
 • Utifrån ett professionellt förhållningssätt reflektera över etiska aspekter, kommunikation samt kulturella, köns- och åldersrelaterade aspekter samt hur det kan påverka bemötande och behandling i klinisk praxis
 • Utifrån ett självkritiskt förhållningssätt identifiera eget utvecklingsbehov samt ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling i ett livslångt lärande

Innehåll

 • Fördjupning i fysioterapeutisk andningsvård; mät och behandlingsmetoder samt dess teoretiska förklaringsmodeller
 • Sökning, sammanställning och analys av litteratur och annan information med relevans för fysioterapeutiskandningsvård
 • Analys och värdering av modeller, teorier och begrepp inom fysioterapeutisk andningsvård

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. Kurstillfällena består av föreläsningar varvat med studentaktiverande undervisning såsom laborationer och grupparbeten. För att underlätta kommunikation mellan kursdeltagare och lärare respektive mellan kursdeltagarna kommer en webbaserade lärplattform att användas. Studenterna förväntas fördjupa sig genom egna studier under kursen.


Obligatoriska utbildningsinslag

 • Inlämning av studieuppgifter
 • Seminarier
 • Studiegruppsarbete
 • Gruppredovisningar
 • Opponering av studiekamrats inlämningsuppgift

 

Examination

Kursen examineras enligt följande:

 • Skriftlig inlämningsuppgift

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. 

Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.​För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för försening. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.


 

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering och kursanalys sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Cardiovascular and pulmonary physical therapy : evidence to practice Frownfelter, Donna L.; Dean, Elizabeth
Lumb, Andrew B. Nunn's applied respiratory physiology
Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion Olséni, Lone; Wollmer, Per
Vetenskapliga publikationer, delar av vetenskapliga rapporter och elektroniska resurser tillkommer.