Kursplan för

Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion, 7,5 hp

Physiotherapeutic Interventions in Decreased Lung Function, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Kurskod
2QA276
Kursens benämning
Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2017-12-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Sjukgymnastexamen eller fysioterapeutexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet sjukgymnastik/fysioterapi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Mål
Syftet med kursen är att de studerande, utifrån ett fysioterapeutiskt perspektiv och evidensbaserat arbetssätt ska erhålla fördjupad kompetens gällande fysioterapeutiska bedömnings-, behandlings- och utvärderingsmetoder för patienter med nedsatt lungfunktion. 
 
Lärandemål
Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:
 • Förklara och diskutera olika mät-, och behandlingsmetoder inom fysioterapeutisk andningsvård utifrån teoretiska förklaringsmodeller samt att kunna argumentera för deras användbarhet utifrån olika personers nedsatta lungfunktion.
 • Analysera och bedöma komplexa frågeställningar inom fysioterapeutisk andningsvård
 • Söka och analysera evidensbaserad litteratur och information med relevans för utveckling av fysioterapeutisk andningsvård
 • Jämföra och värdera olika, modeller, teorier och begrepp utifrån aktuell vetenskaplig litteratur och rådande praxis, relevanta inom fysioterapeutisk andningsvård, samt kunna kommunicera detta muntligt och skriftligt
 • Utifrån ett professionellt förhållningssätt reflektera över etiska aspekter, kommunikation samt kulturella, köns- och åldersrelaterade aspekter samt hur det kan påverka bemötande och behandling i klinisk praxis
 • Utifrån ett självkritiskt förhållningssätt identifiera eget utvecklingsbehov samt ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling i ett livslångt lärande

Innehåll

 • Fördjupning i fysioterapeutisk andningsvård; mät och behandlingsmetoder samt dess teoretiska förklaringsmodeller
 • Sökning, sammanställning och analys av litteratur och annan information med relevans för fysioterapeutiskandningsvård
 • Analys och värdering av modeller, teorier och begrepp inom fysioterapeutisk andningsvård

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. Kurstillfällena består av föreläsningar varvat med studentaktiverande undervisning såsom laborationer och grupparbeten. För att underlätta kommunikation mellan kursdeltagare och lärare respektive mellan kursdeltagarna kommer en webbaserade lärplattform att användas. Studenterna förväntas fördjupa sig genom egna studier under kursen.
Obligatoriska utbildningsinslag
 • Seminarier
 • Studiegruppsarbete
 • Gruppredovisningar
 • Opponering av studiekamrats inlämningsuppgift
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Examination

Kursen examineras enligt följande:
 • Individuell skriftlig inlämningsuppgift
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering och kursanalys sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Cardiovascular and pulmonary physical therapy : evidence to practice Frownfelter, Donna L.; Dean, Elizabeth
Lumb, Andrew B. Nunn's applied respiratory physiology
Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion Olséni, Lone; Wollmer, Per
Vetenskapliga publikationer, delar av vetenskapliga rapporter och elektroniska resurser tillkommer.