Kursplan för

Balansrubbningar: kliniska, diagnostiska och fysiopatologiska aspekter, 7,5 hp

Balance Disorders: Clinical, Diagnostic and Physiopathological Aspects, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT20
Kurskod
2QA277
Kursens benämning
Balansrubbningar: kliniska, diagnostiska och fysiopatologiska aspekter
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2017-12-07
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt socionom- eller specialpedagogexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen fokuserar på personer med yrsel- och balansrubbningar, såväl kliniska som diagnostiska och fysiopatologiska aspekter belyses under kursens gång. Det övergripande målet med kursen är att ge en fördjupad kunskap inom området balansstörningar.

Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • Identifiera och förklara de anatomiska och fysiologiska aspekterna av balanssystemet
  • Förklara samspelet mellan olika sinnessystem i posturala kontrollen
  • Visa kunskap om olika symtom, begrepp och diagnoser vid yrselproblematik
  • Ange, föreslå och motivera behandlings- och rehabiliteringsformer
  • Identifiera testbatteri för audiovestibulär utredning
  • Kritisk granska och utvärdera vetenskaplig litteratur kring frågeställningar som rör patientkategorin inom yrsel- och balansstörningar, samt sammanfatta dessa till en rapport.

Innehåll

Kursen fokuserar på personer med yrsel- och balansproblematik. Orsaker, testmetodik och behandlingsmöjligheter belyses genom föreläsningar, demonstration och seminarier. Kursen ger en teoretisk översikt och fördjupning avseende hur de posturala systemet fungerar. I kursen beskrivs såväl friska som patologiska tillstånd samt effekten på det psykiska välbefinnandet. Auditiva aspekter vid yrselsjukdomar berörs.

Översyn av grund- och klinisk forskning ingår.
 

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, demonstrationer och självstudier. Undervisning i litteratursökning i medicinska databaser ingår.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges
 

Examination

En vetenskaplig litteraturstudie inom ett begränsat område kopplat till yrsel- och balansproblematik skall författas, baserad på vetenskapliga artiklar. Studien skall redovisas såväl muntligt som skriftligt. Vid den muntliga examinationen ingår opposition och försvar.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig utvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång under kursen där studenterna kan framföra sina åsikter.

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Yrsel : ett tvärvetenskapligt perspektiv Bergenius, Johan
Magnusson, Måns Yrsel : yrselpraktika
Vetenskapliga artiklar tillkommer

Rekommenderad litteratur

Bronstein, Adolfo M. Oxford textbook of vertigo and imbalance
Vertigo: Its Multisensory Syndromes [Elektronisk resurs]