Skip to main content
Kursplan för

Kvalitet och kvalitetsutveckling - att leda förändring, 7,5 hp

Quality and Quality Development - Leading Change, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Kurskod
2QA278
Kursens benämning
Kvalitet och kvalitetsutveckling - att leda förändring
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2017-12-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, cell- och molekylärbiologi eller kemi. Utöver detta krävs kursen Kvalitet och kvalitetsutveckling 7,5 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget Godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att, utifrån tidigare kunskaper inom kvalitetsområdet och den yrkesmässiga kompetensen och erfarenheten, utveckla förmågan att framgångsrikt leda förändringarbeten/projekt inom hälso- och sjukvården.

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för teorier kring förändring och förändringsledarskap
Färdighet och förmåga
 • Planera och genomföra ett för verksamheten relevant förändringsprojekt
 • Välja och använda relevanta verktyg och metoder inom kvalitetsområdet 
 • Analysera utfallet av förändringen i relation till relevant litteratur och utifrån detta ge förslag för fortsatt arbete
 • Dokumentera och presentera förändringsprojektet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Reflektera kring det egna agerandet situationsanpassas i syfte att nå ett önskat resultat
 • Reflektera kring hur förändring påverkar det system som verksamheten tillhör

Innehåll

I kursen ingår:
 • Verksamhetsanalys
 • Teori kring förändring och förändringsledarskap
 • Val och tillämpning av verktyg och metoder inom kvalitet
 • Reflektion kring och utveckling av det egna ledarskapet
 • Organisationskultur och systemteori
 • Sätta mål och analysera resultat
 • Val och tillämpning av dokumentation/presentation

Arbetsformer

Kursen sker på distans och baseras på eget arbete med planering, genomförande och analys av ett för den egna verksamheten relevant förändringsarbete/projekt. Undervisningen utgörs därmed också till stor grad på handledning för det egna arbetet där diskussion och reflektion kring arbetet och det egna agerandet liksom framtida val är centrala delar. Detta sker dels enskilt men även som diskussioner i mindre grupper för att belysa likheter och skillnader mellan olika projekt i syfte att utveckla generella kompetenser avseende förändringsarbete. Utöver det egna arbetet ingår även några gemensamma lärandeaktiviteter som belyser kursens olika teman.
 

Examination

Kursens examination innefattar följande delar :

Projektplan. Betyg U/G
Projektets praktiskta genomförande. Betyg U/G 
Skriftlig rapport. Betyg U/G
Respondentskap. Betyg U/G
Opponentskap. BetygU/G        

Samtliga examinationer ska vara godkända för godkänt slutbetyg.

Begränsning av antal examinationstillfällen:
De studenter som ej är godkända efter ordinarie examination har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle eller någon ny kursplats på kursen. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i en och samma examination. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Litteratur och övriga läromedel

Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt Kvalitet från behov till användning
Collins, Jim Good to great : hur vanliga företag tar språnget till mästarklass Andersson, Mia Poletto; Arvedson, Lennart
Heifetz, Ronald A.; Linsky, Marty Leadership on the line : staying alive through the dangers of leading