Kursplan för

Kliniska berättelser och narrativ medicin som redskap inom personcentrerad vård, 7,5 hp

Clinical Stories and Narrative Medicine as Tools in Person-Centred Care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Kurskod
2QA280
Kursens benämning
Kliniska berättelser och narrativ medicin som redskap inom personcentrerad vård
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2017-12-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter avlutad kurs ska studenten:

  • kunna redogöra för och kritiskt reflektera över begreppet personcentrerad vård samt dess historia och dess olika tillämpningar inom vårdverksamheter
  • kunna redogöra för och kritiskt reflektera över grunder i narrativ teori, narrativ medicin samt kliniskt berättande
  • ha färdighetskunskap i hur narrativ teori, narrativ medicin och kliniskt berättande ska kunna användas inom vårdverksamheter som redskap för att utveckla vårdens värde för patienten.

Innehåll

Kursen avser att ge kunskaper om narrativ teori inklusive centrala begrepp. Vidare kommer kunskapsfältet narrativ medicin att introduceras och relateras till nutida diskussioner inom hälso och sjukvård. Teori samt praktisk tillämpning av kliniskt berättande kommer att presenteras. Slutligen kommer teori och tillämpning av person-centrerad vård att presenteras och diskuteras.

Kursen är uppdelad i två moment:
 

Tillämpad narrativ teori för ökat värde för patienter, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Studenterna tillägnar sig färdighetskunskap i hur narrativ teori, narrativ medicin och kliniskt berättande kan användas inom vårdverksamheter som redskap för att utveckla vårdens värde för patienten.

Reflektioner runt narrativa metoder i personcentrerad vård, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Studenten utgår från kunskap i narrativ teori, narrativ medicin, kliniskt berättande i sin formulering av en personlig reflektion runt dess värde i relation till personcentrerad vård.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, workshops och studiegrupper.
Studenterna kommer att organiseras i studiegrupper som fungerar som verktyg för lärande. Teori och begrepp introduceras i föreläsningar och workshops och därefter kommer studenterna att utforma förslag på tillämpningar i egen verksamhet.

Alla examinationer, seminarier och workshops är obligatoriska. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.

Examination

Kursen omfattar två examinationer, en per moment:
Moment 1 Tillämpad narrativ teori förökat värde för patienter redovisas både muntligt och skriftligt
Moment 2  Reflektioner runt narrativa metoder i personcentrerad vård examineras med en skriftlig uppgift där formulering av egen reflektion runt narrativ teori, narrativ medicin, kliniskt berättande samt personcentrerad vård utgör betygsgrund.

För att bli godkänd på kursen erfordras betyget Godkänd på samtliga examinationer. ​De i kursen ingående examinationerna sker efter fastställda bedömningskriterier.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering
Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
Kursrapport med analys av resultat från kursutvärderingen läggs ut på kurswebben efter genomförd kursutvärdering.
 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk Kurslitteratur

Alsaker, Sissel; Josephsson, Staffan Stories stirring the quest of the good: Narratives of women living with chronic rheumatic conditions
Charon, Rita The principles and practice of narrative medicine
Personcentrering inom hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik Ekman, Inger
Mattingly, Cheryl Healing dramas and clinical plots : the narrative structure of experience
Kultur och hälsa : ett vidgat perspektiv Sigurdson, Ola