Kursplan för

Vård och omvårdnad av våldsutsatta kvinnor ur ett interprofessionellt perspektiv, 7,5 hp

Caring for women exposed to intimate partner violence: interprofessional perspectives, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Kurskod
2QA284
Kursens benämning
Vård och omvårdnad av våldsutsatta kvinnor ur ett interprofessionellt perspektiv
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2018-12-12
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2019-02-06
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten utifrån sin egen yrkesroll får möjlighet att utforska, utveckla och fördjupa dina kunskaper om våld mot kvinnor i nära relationer i en interprofessionell kontext. Med våld i nära relationer avses psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och/eller ekonomiskt våld som sker inom den privata sfären mellan personer som har känslomässiga och nära relationer med varandra.

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:

 • Relatera till och värdera problemområde utgående från teoribildning och aktuell forskning
 • Förhålla sig kritiskt och reflekterande till sitt eget förhållningssätt avseende mötet med kvinnor som utsatts för våld i nära relation
 • Identifiera tecken och symptom på våldsutsatthet i nära relationer hos kvinnor 
 • Analysera och reflektera kring hur samverkan mellan olika professioner bidrar till ökad säkerhet och förbättrad hälsa
 • Tillämpa förvärvad förståelse för livsvärldsledd vård och omvårdnad av kvinnor som utsatts för våld i nära relationer inom ramen för den egna professionen och interprofessionell samverkan

Innehåll

Alla professioner möter våldsutsatta kvinnor inom ramen för sin yrkesutövning.
Kursen ger grundläggande kunskaper om våld i nära relationer samt hur vård och omvårdnad av kvinnor som utsätts för våld i nära relationer kan ges både ur den egna professionens perspektiv och ur ett interprofessionellt perspektiv.

Kursen innehåller bl.a:

 • Teoretiska perspektiv på våld mot kvinnor i nära relationer
 • Normkritiska perspektiv på våld mot kvinnor i nära relationer
 • Sårbara grupper och vikten av intersektionellt perspektiv
 • Forskningens diskurs
 • Livsvärldsperspektiv och etiska aspekter på vård och omvårdnad
 • Den våldsutsatta kvinnans vård- och omvårdnadsbehov
 • Barnperspektivet (barn som upplever eller bevittnar våld i hemmet)
 • Tillämpning av gällande styrdokument och lagstifningen 
 • Tillämpning av interprofessionell samverkan

Arbetsformer

I kursen tillämpas följande arbetsformer:

 • Självstudier och seminarium
 • Faktabaserade föreläsningar
 • Casemetodik
 • Rollspel
 • Filmer och gruppdiskussioner

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag tas igen.
Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultat slutrapporteras.
Frånvaro från obligatoriskt utibldningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Godkända studieuppgifter och godkänt deltagande i efterföljande seminarier.
Skriftlig, individuell hemexamination enligt anvisningar i studiehandledningen.

Student som  ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.
Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov.
Inlämning av en blank skrivning räknas som examinationstillfälle.
Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Undervisning på engelska kan förekomma.
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Antologi : sju perspektiv på våldtäkt
Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen
Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder
Att ställa frågan om våld : ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården
Att vilja se, vilja veta och att våga fråga : vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet
Handbok : nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp
Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige : en kunskaps- och forskningsöversikt
Socialstyrelsen Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn
Våld i nära relationer - en folkhälsofråga : förslag för ett effektivare arbete : betänkande
Våld i samkönade relationer : en kunskaps- och forskningsöversikt
Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning : rapport
Våld och hälsa : en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa
Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar Heimer, Gun M.; Björck, Annika; Kunosson, Chrystal
Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik Sinisalo, Eveliina; Moser Hällen, Linn