Kursplan för

Medicinsk akupunktur, 15 hp

Medical Acupuncture, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , HT20 , HT21 , HT22
Kurskod
2QA286
Kursens benämning
Medicinsk akupunktur
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2018-12-12
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-06-02
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Minst 120 hp samt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Alternativt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som naprapat eller kiropraktor. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen i medicinsk akupunktur syftar till att studenten ska uppnå kompetens att integrera behandlingsmetoden medicinsk akupunktur vid behandling av patienter med olika smärttillståmd.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • förklara uppkomst och modulering av smärta ur ett fysiologiskt perspektiv
  • beskriva hur medicinsk akupunktur modulerar nervsystemet och påverkar fysiologiska processer
  • beskriva, förklara och motivera dosering, indikationer och kontraindikationer, risker, legala aspekter och journalföring
  • beskriva och kritiskt granska behandlingsprinciper utifrån ett fysiologiskt perspektiv

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • klassificera ett givet smärttillstånd samt motivera valet utifrån kunskaper i smärtfysiologi och kända undersökningsfynd samt kunna tillämpa principer för smärtanalys och smärtskattning
  • självständigt planera, genomföra och utvärdera behandling med manuell akupunktur/elektroakupunktur vid patienters olika smärttillstånd

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över patienters individuella variationer som kan påverka smärtupplevelsen, planeringen och genomförandet av akupunkturbehandlingen såsom t.ex. inverkan av kön, ålder, fysiologiska samt psykologiska faktorer
  • reflektera och värdera design och resultatanalys i vetenskapliga artiklar inom området akupunktur

Innehåll

Kursen är indelad i fyra moment.

Smärtfysiologi, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 1:

Smärtfysiologi, smärtklassifikation, smärtmodulerande system, placebo och nocebo samt smärtanalys och smärtskattning.

Säkerhet, legala aspekter och hygien, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 2:

Säkerhet, legala aspekter och hygienrutiner.

Medicinsk akupunktur; fysiologi och behandlingsprinciper, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 3:

Akupunkturfysiologi, behandlingsprinciper, dosering, sham- och placeboakupunktur samt elektroakupunktur.

Medicinsk akupunktur; praktisk tillämpning, 5.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 4:

Praktisk tillämpning (stickpraktik) med lokalisation av nålpunkter, praktisk stickträning samt patientfallsseminarier.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är t ex föreläsningar, webföreläsningar, webquiz, seminarier, workshops, kliniskt resonemang, skriftliga inlämningsuppgifter och praktisk tillämpning. Till detta kommer självstudier.

Praktisk tillämpning (stickpraktik) sker parvis (eller i grupp om tre personer) under hela kursen varför du som deltagare behöver känna dig bekväm med att själv bli stucken under kursens gång. Alla studenter kommer att sticka och bli stuckna på de punkter som ingår i kursen. Av säkerhetsskäl krävs dessutom att studenten har deltagit vid de föreliggande obligatoriska delarna under kursens inledande dagar för att få fortsätta på kursen.

Examination

Moment 1. Smärtfysiologi
Examineras genom skriftlig digital hemtentamen.

Moment 2. Säkerhet, legala aspekter och hygien
Examineras genom skriftlig digital hemtentamen.

Moment 3. Medicinsk akupunktur; fysiologi och behandlingsprinciper
Examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar enskilt eller i grupp på seminarier och workshops, genom skriftliga inlämningsuppgifter* samt genom muntlig digital examination.

Moment 4. Medicinsk akupunktur; praktisk tillämpning
Examineras via praktiska moment och muntliga redovisningar på seminarier*.  

* Obligatoriska delar i kursen är seminarier/workshops och praktiska tillämpningsmoment vilka markeras i schemat.
Närvaro vid övriga inslag i kursen är inte obligatoriskt, men är starkt rekommenderat. Närvaro under de inledande obligatoriska utbildningsmomenten krävs av säkerhetsskäl för fortsatt deltagande på kursen. Möjlighet att komplettera mindre frånvaro från obligatoriska delar kan erbjudas vid uppsamlingstillfälle.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
​Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Vid underkänt betyg på praktiskt moment har studenten rätt att genomgå examination av det momentet ytterligare en gång.
Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.
Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Följande kurser är helt överlappande: 9H1017, Medicinsk akupunktur, 15 hp, 2XX177, Medicinsk akupunktur, 15 hp samt 2QA177, Medicinsk akupunktur, 15 hp.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Akupunktur : punkthandbok Andersson, Sven; Ottosson, David; Lundeberg, Thomas
Utöver den obligatoriska och rekommenderade litteraturen tillkommer vetenskapliga artiklar och tillhandahållna bokkapitel.

Rekommenderad litteratur

Vi rekommenderar att du införskaffar dessa böcker till kursen.

Filshie, Jacqueline Introduction to western medical acupuncture
Om smärta - - ett fysiologiskt perspektiv (bok + digital produkt) Frygner-Holm, Sara; Lund, Iréne; Lundeberg, Stefan; Molin, Beata Norrbrink, Cecilia; Lundeberg, Thomas