Kursplan för

Medicinsk akupunktur, 15 hp

Medical Acupuncture, 15 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , HT20
Kurskod
2QA286
Kursens benämning
Medicinsk akupunktur
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2018-12-12
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2020-01-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Minst 120 hp samt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Alternativt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som naprapat eller kiropraktor. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen i medicinsk akupunktur syftar till att studenten ska uppnå kompetens att integrera behandlingsmetoden medicinsk akupunktur vid behandling av patienter med olika smärttillståmd.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • förklara uppkomst och modulering av smärta ur ett fysiologiskt perspektiv.
  • beskriva hur medicinsk akupunktur modulerar nervsystemet och påverkar fysiologiska processer.
  • beskriva, förklara och motivera dosering, indikationer och kontraindikationer, risker, legala aspekter och journalföring samt
  • beskriva och kritiskt granska behandlingsprinciper utifrån ett fysiologiskt perspektiv.
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • klassificera ett givet smärttillstånd samt motivera valet utifrån kunskaper i smärtfysiologi och kända undersökningsfynd samt kunna tillämpa principer för smärtanalys och smärtskattning.
  • självständigt planera, genomföra och utvärdera behandling med manuell akupunktur/elektroakupunktur vid patienters olika smärttillstånd.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • reflektera över patienters individuella variationer som kan påverka smärtupplevelsen, planeringen och genomförandet av akupunkturbehandlingen såsom t.ex. inverkan av kön, ålder, fysiologiska samt psykologiska faktorer.
  • reflektera och värdera design och resultatanalys i vetenskapliga artiklar inom området akupunktur.

Innehåll

Kursen är indelad i fyra moment.

Smärtfysiologi, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 1 behandlar:
Webbaserade föreläsningar, smärtseminarium och egenstudier i smärtfysiologi, smärtklassifikation, smärtmodulerande system , placebo och nocebo samt smärtanalys och smärtskattning.


Medicinsk akupunktur - fysiologi och behandling, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 2 innehåller:
Föreläsningar, webföreläsningar, kliniskt resonemangoch seminarier/workshops/akademisk debatt i t.ex. akupunkturfysiologi, behandlingsprinciper, dosering, säkerhetsaspekter, sham- och placeboakupunktur samt elektroakupunktur.


Praktisk tillämpning och patientfallsseminarier, 5.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 3 innehåller:
Praktisk tillämpning (stickpraktik) med lokalisation av nålpunkter, praktisk stickträning samt patientfallsseminarier.


Skriftligt fördjupningsarbete, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 4 innehåller ett skriftligt fördjupningsarbete i grupp som examineras skriftligt samt kamratutvärdering av annat studentarbete.


Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är t ex föreläsningar, webföreläsningar, seminarier, workshops, kliniskt resonemang, akademisk debatt, skriftliga inlämningsuppgifter och praktisk tillämpning. Till detta kommer självstudier. Utöver det kommer studenterna att skriva ett fördjupningsarbete.

Praktisk tillämpning (stickpraktik) sker parvis under hela kursen varför du som deltagare behöver känna dig bekväm med att själv bli stucken under kursens gång. Av säkerhetsskäl krävs dessutom att studenten har deltagit vid de föreliggande obligatoriska delarna under kursens inledande dagar för att få fortsätta på kursen.

Examination

Moment 1. Smärtfysiologi
Examineras genom skriftlig salstentamen.

Moment 2. Medicinsk akupunktur; fysiologi och behandling
Examineras vid skriftlig salstentamen samt genom muntliga och skriftliga redovisningar enskilt eller i grupp på seminarier och workshops*.

Moment 3. Praktisk tillämpning och patientfallsseminarier.
Examineras via praktiska moment och muntliga redovisningar på seminarier*.  

Moment 4. Skriftligt fördjupningsarbete
Examineras genom ett skriftligt fördjupningsarbete och kamratutvärdering av annat arbete.

* Obligatoriska delar i kursen är seminarier/workshops och praktiska tillämpningsmoment vilka markeras i schemat. Närvaro vid övriga inslag i kursen är inte obligatoriskt, men är starkt rekommenderat.  Närvaro under de inledande obligatoriska utbildningsmomenten  krävs av säkerhetsskäl för fortsatt deltagande på kursen. Möjlighet att komplettera mindre frånvaro från obligatoriska delar kan erbjudas vid uppsamlingstillfälle. Vid mer frånvaro än någon dag kan möjlighet erbjudas först vid kommande kurstillfälle under förutsättning att det finns ett beslutat kurstillfälle.
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem ​examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
Vid underkänt betyg på praktiskt moment har studenten rätt att genomgå examination av det momentet ytterligare en gång.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av ett år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.
Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Följande kurser är helt överlappande: 9H1017, Medicinsk akupunktur, 15 hp, 2XX177, Medicinsk akupunktur, 15 hp samt 2QA177, Medicinsk akupunktur, 15 hp.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Akupunktur : punkthandbok Andersson, Sven; Ottosson, David; Lundeberg, Thomas
Utöver den obligatoriska och rekommenderade litteraturen tillkommer vetenskapliga artiklar och tillhandahållna bokkapitel.

Rekommenderad litteratur

Vi rekommenderar att du införskaffar dessa böcker till kursen.

Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv Norrbrink, Cecilia; Lundeberg, Thomas
Filshie, Jacqueline Introduction to western medical acupuncture