Kursplan för

Introduktion till radiografisk forskning och forskningsmetodik, 15 hp

Introduction to Radiographic Research and Research Methodology, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Kurskod
2QA289
Kursens benämning
Introduktion till radiografisk forskning och forskningsmetodik
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2019-01-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Röntgensjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen med huvudområdet radiografi. Utöver detta krävs avslutade kurser omfattande 45 hp på avancerad nivå. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • reflektera och förklara sambanden mellan vetenskapsområdet radiografi och den kunskap som produceras inom detta område
  • reflektera över hur den framtida radiologin kan påverka och påverkas av aktuell forskning
  • jämföra och förstå vetenskapliga begrepp och metoder inom det radiografiska forskningsområdet
  • analysera och bedöma aktuella problemställningar inom det radiografiska vetenskapsområdet
  • beskriva de olika stegen från forskarutbildningsansökan till publikation
  • tillämpa ett systematiskt arbetssätt för att söka, kritiskt granska och tolka information som grund för forskningsplan
  • tillämpa den vetenskapliga skrivprocessen vid författandet av en forskningsplan
  • utveckla och framföra argument i muntliga och skriftliga presentationer
  • reflektera över och tillämpa etiska aspekter i den egna forskningsplanen

Innehåll

Kursen är indelad i tre moment:

Radiografi som kunskapsfält, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Syftet med momentet är att främja den akademiska utvecklingen inom huvudområdet radiografi. Kursen ger studenten en djupare vetenskaplig förståelse av det radiografiska kunskapsfältet genom att, med utgångspunkt i radiografiska undersökningsmetoder och radiologiska diagnoser och interventioner, fokusera på aktuella frågeställningar och utvecklingstendenser inom området. Med hjälp av etablerade vetenskapliga metoder problematiseras dessa frågeställningar och utvecklingstendenser utifrån aspekter av diagnostisk kvalitet, ekonomi och tillgänglighet.

Radiografiska forskningsmetoder, 4.5 hp

Betygsskala: GU

I momentet lär sig studenterna förstå och tillämpa skilda kunskapsgenererande metoder, såsom kvantitativa, kvalitativa metoder och systematiska litteratursammanställningar. Fokus läggs vid att förstå och genomföra statistiska beräkningar och kvalitativa analyser samt litteratursammanställningar där i huvudsak metaanalyser kommer att tillämpas. 

Stor vikt kommer också läggas vid informationssökning och strategier för att finna relevant vetenskaplig litteratur. Studenten granskar och analyserar denna vetenskapliga litteratur.

Att skriva en forskningsplan, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet inleds med en presentation av de olika stegen från forskarutbildningsansökan till publikation.

Därefter formulerar studenten, utifrån ett under kursen definierat forskningsproblem, tillsammans med handledare en forskningsplan.

Inom momentet tränar studenten att utveckla och framföra argument i muntliga och skriftliga presentationer.

Arbetsformer

Arbetsformer för kursen är föreläsningar, handledning och seminarier.

Examination

Momentet Radiografi som kunskapsfält examineras genom skriftlig och muntlig presentation av litteratursammanställning.

Momentet Radiografiska forskningsmetoder examineras genom skriftligt referat utifrån kursens litteratur.

Momentet Att skriva en forskningsplan examineras genom att studenten skriver och presenterar en forskningsplan samt granskar och opponerar på en annan students arbete.

Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för
utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursplanen ersätter kursplanen 2QA231, Introduktion till radiografisk forskning och forskningsmetodik. 

Undervisningsspråk: svenska

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna
Forsberg, Christina; Wengström, Yvonne Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Malterud, Kirsti Kvalitativa metoder i medicinsk forskning : en introduktion

Rekommenderad litteratur

Creswell, John W. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
Harris, Michael; Taylor, Gordon Medical Statistics Made Easy
Renberg, Bo Bra skrivet väl talat : handledning i skrivande och praktisk retorik
Widerberg, Karin Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar