Kursplan för

Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi, 15 hp

Theory and Methodology of Science in Odontology, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT24
Kurskod
2QA294
Kursens benämning
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi, Oral hälsa, Tandteknik 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-11-11
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2023-12-19
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom odontologi, odontologisk profylaktik/oral hälsa eller tandteknik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Huvudsyftet med kursen är att studenten ska få avancerade kunskaper och förståelse om vetenskapsteori och forskningsmetodik såväl som om dess tillämpning i forskning inom huvudområdet odontologi, odontologisk profylaktik/oral hälsa eller tandteknik. Kursen syftar även till att förbereda studenten för deltagande i forsknings- och utvecklingsarbete genom att stärka förmågan till kritiskt tänkande och ett forskningsetiskt förhållningssätt.
 
Studenten ska efter avslutad kurs självständigt kunna:

 • Förklara grundläggande begrepp inom vetenskapsteori och vetenskapsmetodik och relatera dessa till det egna kunskapsområdet inom odontologisk forskning.
 • Värdera och välja lämpliga strategier för informationssökning såväl som att genomföra sökningar i relevanta vetenskapliga medicinska databaser.
 • Kritiskt granska och evidensvärdera vetenskaplig litteratur, främst inom området odontologi.
 • Analysera, bedöma och tillämpa forskningsetiska grundprinciper.
 • Förklara processen för dokumentering och hantering av data.
 • Förklara och bedöma likheter och skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa
 • forskningsdesigner.
 • Tillämpa och tolka grundläggande principer för statistiska analysmetoder.
 • Integrera kunskap om vetenskapsteori, forskningsetik och forskningsmetodik i en skriftlig forskningsplan om ett valt område inom odontologisk forskning.
 • Beskriva det nuvarande forskningsläget inom det valda området.
 • Muntligt och skriftligt kommunicera på engelska om forskning inom odontologi.

 

Innehåll

Kursen behandlar:

 • Vetenskapsteori
 • Forskningsmetodik
 • Forskningsetik
 • Forskningsdesign
 • Litteratursökning och kritisk granskning av vetenskapliga artiklar
 • Statistiska analysmetoder

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer bestående av föreläsningar, workshops, seminarier och studentaktiverande gruppövningar som stimulerar till samverkan mellan tandläkare, tandhygienister och tandtekniker. Självstudier och projektarbete.
 
Obligatorisk närvaro gäller vid samtliga föreläsningar, seminarier och workshops.
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter om statistik, vetenskapliga artiklar och etikansökan. En självständigt författad forskningsplan inom ett valt område, såväl som en skriftlig granskning av en annan students forskningsplan. Muntlig presentation av forskningsplanen vid ett halvtidsseminarium. Muntlig presentation av den slutgiltiga forskningsplanen vid ett seminarium.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska och engelska

Examinationsspråk: svenska och engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna
Forsman, Birgitta Forskningsetik
Helgesson, Gert Forskningsetik för medicinare och naturvetare
Nilstun, Tore; Lundqvist, Anita; Löfmark, Rurik Vetenskapsteori i medicin och klinik
Strålfors, Peter; Olsson, Anders G.; Simonsson, Nisse Vetenskapligt förhållningssätt : introduktion till vetenskapligt tänkande och arbetssätt speciellt inom biomedicinsk forskning
Wallén, Göran Vetenskapsteori och forskningsmetodik
Okasha, Samir Philosophy of science : a very short introduction
Petrie, Aviva; Sabin, Caroline Medical statistics at a glance
Bland, Martin An introduction to medical statistics
Rothman, K Epidemiology. An introduction.
Brunette, Donald Maxwell Critical thinking : understanding and evaluating dental research
Riegelman, Richard K. Studying a study and testing a test : how to read the medical evidence
Oral healthcare and the frail elder : a clinical perspective MacEntee, Michael I.; Müller, Frauke.; Wyatt, Chris; MacEntee, Michael I.
Brondani, Mario; MacEntee., Micael I Dental psychometrics and a re(de)fined model for oral health in old age
Aktuella forskningsartiklar samt fördjupningslitteratur