Kursplan för

Vetenskaplig teori och metod för primärvård 1, 7,5 hp

Scientifc Theory and Method for Primary Health Care 1, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Kurskod
2QA296
Kursens benämning
Vetenskaplig teori och metod för primärvård 1
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-12-12
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2020-01-29
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Vetenskapsteori och informationssökning
Efter avslutat moment ska studenten kunna 
 • förstå vetenskapsteoretiska begrepp och problem
 • förstå hur man planerar en vetenskaplig studiedesign 
 • förstå hur man genomför en systematisk litteratursökning

Biostatistik
Efter avslutat moment ska studenten kunna 
 • utföra, tolka och argumentera för val av statistiska analyser för beskrivande statistik och jämförelse mellan två grupper
 • använda och argumentera för val av lägesmått, spridningsmått och korrelationsmått 
 • beräkna och tillämpa konfidensintervall 

Kvalitativ forskningsmetod
Efter avslutat moment ska studenten kunna
 • förstå skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsansats 
 • beskriva metoder för insamling, bearbetning och analys av kvalitativa data 
 • förstå grundläggande begrepp inom kvalitativ forskning

Innehåll

Kursen är indelad i tre moment: Vetenskapsteori och litteratursökning, Biostatistik och Kvalitativ forskningsmetod.

Vetenskapsteori och informationssökning, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet behandlar:
 • grundläggande vetenskapsteori 
 • vetenskapliga begrepp 
 • vetenskapliga studiedesigner 
 • systematisk informationssökning av vetenskapliga artiklar


Biostatistik, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet behandlar
 • beskrivande statistik
 • statistisk analys vid jämförelse mellan två grupper/mätningar
 • analys av kategoriska data


Kvalitativ forskningsmetod, 3.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet behandlar:
 • centrala begrepp inom kvalitativ forskningsmetod  
 • syfte, problemformulering, och metoder för datainsamling inom kvalitativ forskning med fördjupning av intervju som datainsamlingsmetod 
 • databearbetning med kvalitativ innehållsanalys
 • kritisk granskning av kvalitativa studier   


Arbetsformer

Kursen har ett studentaktiverande lärande i fokus som pedagogisk modell. I kursen förekommer individuella studieuppgifter, gruppuppgifter, föreläsningar, och seminarier. Närvaro vid artikelseminarium och gruppuppgift i Moment Kvalitativ forskningsmetod är obligatoriska utbildningsinslag. 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges

Examination

Varje moment examineras för sig. 

Vetenskapsteori och informationssökning
Momentet examineras genom en skriftlig individuell uppgift där studenterna ska formulera en forskningsfråga, välja lämplig studiedesign samt genomföra en litteratursökning utifrån aktuell forskningsfråga. 

Biostatistik
Momentet examineras genom en skriftlig individuell uppgift där studenterna ska utföra och tolka statistiska beräkningar, motivera sina val och presentera resultat i ett publicerbart skick. 

Kvalitativ forskningsmetod
Momentet examineras genom ett projektarbete i grupp som ska redovisas muntligt och skriftligt. I projektarbetet ingår formulering av forskningsfråga som är tilllämplig på kvalitativ forskning, genomförande av gruppintervju, analys av intervju med kvalitativ innehållsanalys, samt vetenskaplig diskussion av resultat.

Betygsskala: G/U

Student som ej är godkänd vid ordinarie examination kan göra komplettering i samband med ordinarie examination. Därefter ges möjlighet till examination vid ytterligare fem tillfällen. Om studenten genomfört sex underkända inlämningar ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av ett år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisning på engelska kan förekomma.
Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Ytterligare litteratur kommer att delas ut i samband med kursen.

Kvale, S.; Brinkman, S. Den kvalitativa forskningsintervjun
Patton, Michael Quinn Qualitative research & evaluation methods : integrating theory and practice
Björk, Jonas Praktisk statistik för medicin och hälsa