Kursplan för

Vetenskaplig teori och metod för primärvård 1, 7,5 hp

Scientifc Theory and Method for Primary Health Care 1, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT22
Kurskod
2QA296
Kursens benämning
Vetenskaplig teori och metod för primärvård 1
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-12-12
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-03-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Vetenskapsteori och informationssökning
Efter avslutat moment ska studenten kunna 

 • förstå vetenskapsteoretiska begrepp och problem
 • förstå hur man planerar en vetenskaplig studiedesign 
 • förstå hur man genomför en strukturerad litteratursökning

Biostatistik
Efter avslutat moment ska studenten kunna 

 • utföra, tolka och argumentera för val av deskriptiva analyser för beskrivande statistik och jämförelse mellan två grupper
 • använda och argumentera för val av lägesmått, spridningsmått och korrelationsmått 
 • beskriva variabeltyp och välja lämpligt parametriskt eller icke-parametriskt statistiskt test vid jämförelse mellan två grupper/mätningar
 • använda och argumentera för proportionstest för kategoriska data
 • beräkna och tillämpa konfidensintervall 

Kvalitativ forskningsmetod
Efter avslutat moment ska studenten kunna

 • tillämpa grundläggande begrepp inom kvalitativ metod
 • analysera och värdera vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod
 • formulera forskningsfrågor för kvalitativ innehållsanalys
 • planera för, genomföra och analysera intervjuer med kvalitativ innehållsanalys

Innehåll

Kursen är indelad i tre moment: Vetenskapsteori och litteratursökning, Biostatistik och Kvalitativ forskningsmetod.

Biostatistik, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet behandlar

 • beskrivande statistik
 • statistisk analys vid jämförelse mellan två grupper/mätningar
 • analys av kategoriska data

Kvalitativ forskningsmetod, 3.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet behandlar:

 • centrala begrepp inom kvalitativ forskningsmetod  
 • syfte, problemformulering, och metoder för datainsamling inom kvalitativ forskning med fördjupning av intervju som datainsamlingsmetod 
 • databearbetning med kvalitativ innehållsanalys
 • kritisk granskning av kvalitativa studier   

Vetenskapsteori och informationssökning, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet behandlar:

 • grundläggande vetenskapsteori
 • vetenskapliga begrepp
 • vetenskapliga studiedesigner
 • strukturerad literatursökning av vetenskapliga artiklar

Arbetsformer

Kursen har ett studentaktiverande lärande i fokus som pedagogisk modell. I kursen förekommer individuella studieuppgifter, gruppuppgifter, föreläsningar, och seminarier. Närvaro vid artikelseminarium och gruppuppgift i Moment Kvalitativ forskningsmetod är obligatoriska utbildningsinslag.

Examination

Varje moment examineras för sig. 

Vetenskapsteori och informationssökning
Momentet examineras genom en skriftlig individuell uppgift där studenterna ska formulera en forskningsfråga och genomföra en strukturerad litteratursökning utifrån aktuell forskningsfråga. 

Biostatistik
Momentet examineras genom en skriftlig individuell uppgift där studenterna ska utföra och tolka statistiska beräkningar, motivera sina val och presentera resultat i ett publicerbart skick. 

Kvalitativ forskningsmetod
Momentet examineras genom ett projektarbete i grupp som ska redovisas muntligt och skriftligt. I projektarbetet ingår formulering av forskningsfråga som är tilllämplig på kvalitativ innehållsanalys, genomförande av intervju, analys av intervju med kvalitativ innehållsanalys, samt vetenskaplig diskussion av resultat.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
​Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.  Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som ej är godkänd vid ordinarie examination kan göra komplettering i samband med ordinarie examination. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Undervisning på engelska kan förekomma.

Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Obligatorisk litteratur kommer att delas ut i samband med kursen.

Kvale, S.; Brinkman, S. Den kvalitativa forskningsintervjun
Patton, Michael Quinn Qualitative research & evaluation methods : integrating theory and practice
Björk, Jonas Praktisk statistik för medicin och hälsa
Krippendorff, Klaus Content analysis : an introduction to its methodology