Kursplan för

Vetenskaplig teori och metod för primärvård 2, 7,5 hp

Scientific Theory and Method for Primary Health Care 2, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Kurskod
2QA297
Kursens benämning
Vetenskaplig teori och metod för primärvård 2
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-12-12
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2020-01-29
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. samt kursen Vetenskaplig teori och metod för primärvård 1 (7,5 hp) eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Vetenskapligt skrivande på engelska
Efter avslutat moment ska studenten kunna:  
 • förstå och reflektera över vad som är huvudbudskapet i vetenskapliga publikationer 
 • förstå och tillämpa principer för vetenskapligt skrivande på engelska

Biostatistik: linjär regression
Efter avslutat moment ska studenten kunna:  
 • beräkna och tolka en linjär regressionsmodell med kontinuerliga och kategoriska förklaringsvariabler 
 • tolka en slutgiltig linjär regressionsmodell med modellering av förväxlingsfaktorer (confounders) och effektmodifierare 
 • välja och argumentera för val av statistiska analyser

Grundläggande epidemiologi och interventionsforskning
Efter avslutat moment ska studenten kunna:  
 • beskriva principer för samt jämföra olika studiedesigner
 • beskriva och analysera styrkor och svagheter med olika datainsamlingsmetoder 
 • beskriva grundläggande begrepp inom epidemiologi och interventionsforskning

Innehåll

Kursen är indelad i tre moment: Vetenskapligt skrivande på engelska, Biostatistik: linjär regression, och Grundläggande epidemiologi och interventionsforskning

Vetenskapligt skrivande på engelska, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet behandlar: 
 • principer för vetenskapligt skrivande och organisering av en vetenskaplig artikel 
 • analys av forskningsresultat för att utforma ett huvudbudskap 
 • principer som gör att vetenskapliga texter blir tydliga, koncisa och läsarcentrerade 
 • vanliga misstag i vetenskapligt skrivande på engelska 


Biostatistik: linjär regression, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet behandlar:
 • Grundläggande linjär regression 
 • ANOVA 
 • Linjärregression med en förklaringsvariabel (kontinuerlig och kategorisk)
 • Linjärregression med flera förklaringsvariabler  
 • Utvärdering av confounding och effektmodifiering (interaktion) med linjär regression 
 • Tolkning av modellanpassning  
 • Residualanalys


Grundläggande epidemiologi och interventionsforskning, 3.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet behandlar: 
 • studiedesign avseende deskriptiva studier, analytiska studier och interventionsstudier.
 • centrala begrepp inom epidemiologi och interventionsforskning
 • metoder för datainsamling inom epidemiologi och interventionsforskning


Arbetsformer

Kursen har ett studentaktiverande lärande i fokus som pedagogisk modell. I kursen förekommer individuella studieuppgifter, gruppuppgifter, föreläsningar och seminarier. Närvaro vid artikelseminarium i Moment Grundläggande epidemiologi och interventionsforskning är obligatoriska utbildningsinslag. 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges

Examination

Varje moment examineras för sig. 

Vetenskapligt skrivande på engelska
Momentet examineras en skriftlig individuell uppgift på engelska där studenten ska, utifrån vetenskapliga texter, extrahera och formulera huvudbudskap samt analysera vetenskaplig text för att identifiera vanliga misstag och föreslå korrigeringar. 

Biostatistik: linjär regression
Momentet examineras genom en skriftlig individuell uppgift där studenten ska utföra och tolka statistiska beräkningar, motivera sina val och presentera resultat i ett publicerbart skick. 

​Grundläggande epidemiologi och interventionsforskning
Momentet examineras genom en individuell uppgift där studenten ska förklara grundläggande principer inom epidemiologi, beskriva design och datainsamling utifrån en specifierad forskningsfråga och motivera sina val.

Betygsskala: G/U

Student som ej är godkänd vid ordinarie examination kan göra komplettering i samband med ordinarie examination. Därefter ges möjlighet till examination vid ytterligare fem tillfällen. Om studenten genomfört sex underkända inlämningar ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av ett år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisning på engelska kan förekomma.
Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Ytterligare litteratur kommer att delas ut i samband med kursen.

Albert, Tim Winning the publications game : the smart way to write your paper and get it published
Björk, Jonas Praktisk statistik för medicin och hälsa
Aschengrau, Ann; Seage, George R. Essentials of epidemiology in public health