Kursplan för

Klinisk forensisk psykologi - riskbedömningar, 7,5 hp

Clinical Forensic Psychology - Risk Assessments, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT21 , HT22
Kurskod
2QA298
Kursens benämning
Klinisk forensisk psykologi - riskbedömningar
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2019-12-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Avlagd psykologexamen samt legitimation som psykolog utfärdad av Socialstyrelsen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter kursen ska studenten visa

  • kunskap och förståelse om teoretiska och statistiska förutsättningar för riskbedömningar
  • förmåga att kommunicera risk till beslutsfattare
  • förmåga att planera för riskhantering
  • ett etiskt förhållningssätt vid riskbedömningar

Innehåll

Forensisk psykologi är den del av psykologin som integrerar psykologi och rättsväsende. Kursen ger en fördjupning till kliniskt arbete med riskbedömningar. I Sverige utförs detta arbete främst inom utredande och vårdande rättspsykiatri, kriminalvård, sluten ungdomsvård samt polisväsende men också inom allmänpsykiatrisk verksamhet.

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om evidensbaserade metoder för riskbedömningar. I kursen diskuteras för riskbedömningar relevant teori och statistik. Studenterna kommer att tränas i riskkommunikation och riskhantering. Genomgående avhandlas etiska frågeställningar kopplade till riskbedömningar.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av obligatoriska, lärarledda seminarier på plats och via lärplattform. Vid frånvaro ges särskild ersättningsuppgift.

Examination

Examination sker löpande genom deltagande i de obligatoriska lärarledda seminarierna och genom skriftlig inlämningsuppgifter.
De skriftliga inlämningsuppgifterna examineras med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Den student som inte uppfyller kriterier för Godkänd (G) vid skriftlig inlämningsuppgift ges tillfälle till ny inlämningsuppgift i enlighet med KIs lokala riktlinjer. Student som inte är närvarande vid ett obligatoriska seminarium erbjuds en ersättningsuppgift.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska, engelska kan dock förekomma vid någon enstaka föreläsning. Litteraturen är i huvudsak på engelska. Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna via lärplattformen. Skriftliga arbetsuppgifter ska levereras via lärplattformen och de kommer att plagiatkontrolleras.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur (artiklar, bokkapitel samt lagtext ca 1200 sidor) fastställes inför kursstart.