Kursplan för

Tinnitus - orsaker, utredning och behandling, 7,5 hp

Tinnitus - Causes, Investigations and Management, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Kurskod
2QA300
Kursens benämning
Tinnitus - orsaker, utredning och behandling
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2019-12-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2019-12-09
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt socionom- eller specialpedagogexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen ger fördjupade kunskaper inom området tinnitus. Den belyser orsaker till och utredning av tinnitus, och tar upp behandlingsformer av tinnitus med ett interprofessionellt perspektiv.

Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för tinnitus etiologi, konsekvenser och behandlingsformer
  • uppvisa teoretiska kunskaper om tinnitus och relatera detta till centrala teoribildningar
  • självständigt inhämta, kritiskt granska och syntetisera tillgänglig kunskap och evidens om tinnitus.

Innehåll

Kursen fokuserar på patienter med olika typer och grader av tinnitusproblem. Orsaker och behandlingsmöjligheter belyses genom föreläsningar och seminarier. Kursen ger en teoretisk översikt och fördjupning avseende behandlingsformer och utredningar av tinnitus. Kursen ger också en översikt av aktuell tinnitusforskning.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och självstudier.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Studenten skall producera, redovisa och försvara en litteraturstudie inom ett begränsat område kopplat till tinnitus, baserad på vetenskapliga artiklar. Studenten skall också opponera på annan students litteraturstudie. För godkänd kurs krävs dessutom närvaro och aktivt deltagande vid obligatoriska tillfällen.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter förnyelse av litteraturlistan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig utvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång under kursen där studenterna kan framföra sina åsikter.

Undervisningsspråk är svenska.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Zetterqvist, Vendela; Andersson, Gerhard; Kaldo, Viktor Leva med tinnitus
Tinnitus Eggermont, Jos J.; Zeng, Fan-Gang.; Popper, Arthur N.; Fay, Richard R.
Tinnitus. : pathophysiology and treatment Langguth, B.
Vetenskapliga artiklar tillkommer.