Kursplan för

Röst och tal hos transpersoner med könsdysfori - bedömning och intervention, 7,5 hp

Voice and Speech in Transgender Individuals With Gender Dysphoria - Assessment and Intervention, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Kurskod
2QA301
Kursens benämning
Röst och tal hos transpersoner med könsdysfori - bedömning och intervention
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2019-12-09
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en logopedexamen. Därutöver krävs minst ett års yrkeserfarenhet som logoped med erfarenhet av arbete med patienter med röststörningar (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget Godkänd/E.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
 • redogöra för skillnader/likheter mellan cis-kvinnors och cis-män röst- och talfunktion,
 • planera logopedisk behandling för transpersoner med könsdysfori utifrån aktuell forskning,
 • utvärdera behandling med akustiska mätningar, perceptuell röst- och talanalys samt med subjektiva skattningar och reflektera över resultaten,
 • kritiskt granska vetenskapliga artiklar inom området och dra slutsatser om behandlingsresultat,
 • översiktligt beskriva hur utredning av könsinkongruens sker inom det psykiatriska teamet samt för de endokrinologiska, fertilitetsbevarande och plastikkirurgiska behandlingar som ges.

Innehåll

Kursdeltagarens kliniska erfarenheter och kliniska verksamhet ligger som grund för lärande om:
 • skillnader mellan cis-kvinnors och cis-mäns röst, tal och kommunikation,
 • hur bedömning av röst och tal kan göras med akustiska och perceptuella metoder,
 • skattningsformulär för bedömning av patientens upplevelse av röst, tal och kommunikationsförmåga,
 • olika behandlingstekniker och metoder för att anpassa röst och tal hos transpersoner med könsdysfori.
 • metoder för utvärdering av behandling,
 • aktuell forskning,
 • hur utredning av könsinkongruens sker inom det psykiatriska teamet,
 • endokrinologisk, fertilitetsbevarande och kirurgisk behandling för transpersoner med könsdysfori.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer för akustisk inspelning och analys med fonetogram, samt gruppövningar för att praktiskt pröva olika behandlingstekniker/metoder. Självständigt eget arbete med bedömning och behandling av en patient samt inläsning av litteratur mellan de schemalagda kursdagarna.

Obligatorisk närvaro gäller för laborationer, gruppövningar och seminarier. Kompletteringsuppgifter ges vid vid eventuell ofrånkomlig frånvaro.

Examination

Aktivt deltagande i gruppövningar. Kritisk granskning av artiklar som redovisas muntligt vid ett seminarium. Studenten ska dessutom självständigt genomföra en behandling av en patient med könsdysfori dokumentation före och efter behandling alternativt göra motsvarande arbete utifrån ett autentiskt fall. Arbetet, som redovisas muntligt och i en skriftlig rapport, ska vara teoretiskt förankrat.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommmittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering kommer i huvudsak vara webbaserad.

Undervisningsspråk är svenska.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

OBLIGATORISK LITTERATUR

Phonetograms, aerodynamic measurements, self evaluations and auditory perceptual ratings of male-to-female transexual voice.J Voice 2009;(doi:10.1016/j.jvoice.2009.02.002. Holmberg, EB; Oates, J; Dacakis, G; Grant, C (2009)

Richard K. Adler, Sandy Hirsch Voice and Communication Therapy for the Transgender/Gender Diverse Client: A Comprehensive Clinical Guide, Third Edition [Elektronisk resurs]
Söderpalm, E; Larsson, A; Almquist, SA Evaluation of a consecutive group of transsexual indivduals referred for vocal intervention in the west of Sweden (2004) s. 18-30

Effects on voice fundamental frequency in trans men during testosterone treatment - a longitudinal study Nygren, Ulrika; Nordenskjöld, Agneta; Arver, Stefan; Södersten, Maria
God vård av vuxna med könsdysfori : nationellt kunskapsstöd
God vård av barn och ungdomar med könsdysfori : nationellt kunskapsstöd
Artiklar tillkommer motsvarande ca 100 sidor.