Kursplan för

Den moderna röntgenavdelningen - från morfologi till fysiologi och behandlande interventioner, 30 hp

The Modern Radiology Department - from Morphology to Physiology and Interventions for Diagnose and Treatment, 30 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Kurskod
2QA302
Kursens benämning
Den moderna röntgenavdelningen - från morfologi till fysiologi och behandlande interventioner
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2019-12-09
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en röntgensjuksköterskeexamen. Alternativt kandidatexamen med huvudområdet radiografi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Moment 1 Datortomografi
 • beskriva den tekniska uppbyggnaden av ett datortomografisystem
 • beskriva de moderna applikationer som finns inbyggda i en modern datortomograf
 • tillämpa modern datortomografiteknologi inom radiologins olika verksamheter
 • reflektera över aktuella forskningsfrågor inom datortomografins olika områden 
Moment 2 Magnetisk resonanstomografi
 • beskriva den tekniska uppbyggnaden av ett magnetkamerasystem
 • beskriva de moderna applikationer som finns inbyggda i en modern magnetkamera
 • tillämpa modern magnetkamerateknologi inom radiologins olika verksamheter
 • reflektera över aktuella forskningsfrågor inom magnetkamerans olika områden 
Moment 3 Hybrid/AI
 • beskriva skilda hybridsystems, såsom PET/MR, PET/CT, uppbyggnad och funktion
 • tillämpa hybridsystemen inom radiologins olika verksamheter
 • reflektera över aktuella forskningsfrågor inom hybridsystemens olika områden
 • beskriva olika AI systems uppbyggnad och dess tillämpning inom radiologins olika områden 
Moment 4 Radiologiska interventioner
 • förklara sambandet mellan interventioner, diagnostik, behandling och metodik inom områdena neuro, kroppens kärl och hjärta.
 • förklara sambandet mellan interventionell diagnostik, behandling och metodik i bukens organ.
 • reflektera över ett interprofessionellt perspektiv på framtidens interventionsverksamhet
 • reflektera över aktuella forskningsfrågor inom radiologiska interventioners olika områden 
Moment 5 Nuklearmedicin
 • beskriva den tekniska uppbyggnaden av ett nuklearmedicinskt system
 • beskriva de moderna applikationer som finns inbyggda i en modern nuklearmedicinsk utrustning
 • tillämpa modern nuklearmedicinsk teknologi inom radiologins olika verksamheter
 • reflektera över aktuella forskningsfrågor inom nuklearmedicinens olika områden 
Moment 6 Medicinskt ultraljud
 • beskriva den tekniska uppbyggnaden av ett ultraljudssystem
 • beskriva de moderna applikationer som finns inbyggda i ett modernt ultraljudssystem
 • tillämpa modern ultraljuds teknologi inom radiologins olika verksamheter
 • reflektera över aktuella forskningsfrågor inom ultraljudets olika områden 
Moment 7 Litteratursammanställning
 • beskriva olika typer av studier och även kunna förklara skillnaderna mellan en kvalitativ och en kvantitativ studie
 • analysera och summera resultat av såväl deskriptivt som statistiskt material
 • tillämpa metodiken för en litteraturöversikt genom att utifrån en given frågeställning kritiskt granska och göra en sammanställning
 • generalisera litteraturöversiktens resultat inom rådande kunskapsläge och tillämpa detta som bas för den fortsatta egna kunskapsutvecklingen

Innehåll

Radiologisk verksamhet utgör en central del av svensk hälso- och sjukvård. Avdelningarna är idag såväl diagnostiska som behandlande genom de många interventionella ingrepp som utförs. Teknologin är mycket avancerad som moderna MRI och DT maskiner och den senaste teknologin kombinerar morfologi med fysiologi de sk hybridmaskinerna som PET-MR. Kursen kommer ge en översikt över de modaliteter och interventioner som innebär en modern röntgenavdelning, detta kommer då också inkludera såväl medicinskt ultraljud och nuclearmedicin. Kursen ger en teknisk fördjupning i aktuella modaliteter och presenterar också forskningsfronten och de aktuella forskningsfrågorna.
Kursen är indelad i sju moment.

Datortomografi, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet tar sin utgångspunkt i en repetition av den grundläggande uppbyggnaden av ett datortomografisystem för att sedan utveckla kunskapen kring de moderna applikationer som finns inbyggt i dagens moderna system. Momentet fortsätter sedan med en genomgång av de diagnosiska frågeställningar och möjligheter där modern datortomografi kan vara ett aktuellt utredningsinstrument. Momentet avslutas med information och diskussion kring de aktuella forskningsfrågorna inom modaliteten och dess tillämpningsområden.


Magnetisk resonanstomografi, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet tar sin utgångspunkt i en repetition av den grundläggande uppbyggnaden av ett magnetkamerasystem för att sedan utveckla kunskapen kring de moderna applikationer som finns inbyggt i dagens moderna system. Momentet fortsätter sedan med en genomgång av de diagnosiska frågeställningar och möjligheter där modern magnetkamera kan vara ett aktuellt utredningsinstrument. Momentet avslutas med information och diskussion kring de aktuella forskningsfrågorna inom modaliteten och dess tillämpningsområden.


Hybrid System - Artificial Intelligence, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet tar sin utgångspunkt i en beskrivning av moderna hybridsystem såsom PEC/CT, PET/MR och systemens funktion. Momentet fortsätter sedan med att visa på hur systemen tillämpas inom radiologisk diagnostik inom olika verksamhetsområden. En ytterligare fortsättning av momentet ger en beskrivning och förklaring till Artificiell Intelligence system (AI) och dess tillämpning inom radiologin. Momentet avslutas med information och diskussion kring de aktuella forskningsfrågorna inom modaliteten och dess tillämpningsområden.


Radiologiska interventioner, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet kommer att ge diagnostiska kunskaper och fördjupade kunskaper inom aktuella interventionella radiologiska metoder. Specialiteten är interprofessionell och kommer därför också ta upp och diskutera hur samverkan kan ske inom och utom professionsgränserna. Momentet avslutas med information och diskussion kring de aktuella forskningsfrågorna inom modaliteten och dess tillämpningsområden.


Nuklearmedicin, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet tar sin utgångspunkt i en repetition av den grundläggande uppbyggnaden av ett nuklearmedicinskt system för att sedan utveckla kunskapen kring de moderna applikationer som finns inbyggt i dagens moderna system. Momentet fortsätter sedan med en genomgång av de diagnosiska frågeställningar och möjligheter där modern nuklearmedicinsk teknologi kan vara ett aktuellt utredningsinstrument. Momentet avslutas med information och diskussion kring de aktuella forskningsfrågorna inom modaliteten och dess tillämpningsområden.


Medicinskt ultraljud, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet tar sin utgångspunkt i en repetition av den grundläggande uppbyggnaden av ett ultraljudssystem för att sedan utveckla kunskapen kring de moderna applikationer som finns inbyggt i dagens moderna system. Momentet fortsätter sedan med en genomgång av de diagnosiska frågeställningar och möjligheter där modern ultraljuds teknologi kan vara ett aktuellt utredningsinstrument. Momentet avslutas med information och diskussion kring de aktuella forskningsfrågorna inom modaliteten och dess tillämpningsområden.


Litteratursammanställning, 7.5 hp

Betygsskala: GU

Under kursmomentet diskuteras olika typer av artikelformat och kvantitativ- respektive kvalitativ design. Momentet diskuterar vidare kring olika metoder för litteratursammanställningar av såväl kvalitativa- som kvantitativa data. Under momentet genomför studenten en litteraturgenomgång av minst en årgång av en vetenskaplig tidskrift inom kursent område. Omfattning sker i samråd med kursansvarig. Litteratursammanställningen skall resultera i ett antal aktuella frågeställningar som redovisas i litteraturen. Dessa frågeställningar presenteras utförligt och kan sedan utgöra grunden för fortsatta studier på avancerad nivå.


Arbetsformer

Kursensarbetsformer innefattar föreläsningar, seminarier och enskilt projektarbete.

Examination

Moment 1 examineras genom individuella skriftliga studieuppgifter
Moment 2 examineras genom individuella skriftliga studieuppgifter.
Moment 3 examineras genom individuella skriftliga studieuppgifter
Moment 4 examineras genom individuella skriftliga studieuppgifter
Moment 5 examineras genom individuella skriftliga studieuppgifter
Moment 6 examineras genom individuella skriftliga studieuppgifter
Moment 7 examineras genom skriftlig sammanställning och muntlig presentation. För studerande som inte blivit godkänd vid det ordinarie examinationstillfället erbjuds förnyad examination vid ett senare tillfälle enligt överenskommelse med examinator.
 
För att få godkänt på kursen så krävs godkänt deltagande på laborationer, fältstudier och enskilt arbete samt godkänd enskild skriftlig tentamen.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle.
Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommitén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Radiology at a glance Chowdhury, Rajat; Wilson, Iain D. C.; Rofe, Christopher J.; Lloyd-Jones, Graham
Mettler, Fred Essentials of Radiology [Elektronisk resurs]
Reilly, Raymond M. Medical Imaging for Health Professionals: Technologies and Clinical Applications [Elektronisk resurs]
Forsberg, Christina; Wengström, Yvonne Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning

Rekommenderad litteratur

Dauer, Lawrence "Dose, benefit, and risk in medical imaging" [Elektronisk resurs]
State of affairs of hybrid imaging in Europe [Elektronisk resurs] : two multi-national surveys from 2017 Gatidis, Sergios; Beyer, Thomas; Becker, Minerva; Riklund, Katrine; Nikolaou, Konstantin; Cyran, Clemens; Pfannenberg, Christina
Musculoskeletal Trauma Simplified [Elektronisk resurs] Diwan, Amna; Wenokor, Cornelia; Gupta, Shivani; Perone, Richard W.; Smith, Malcolm R.
Mollura Radiology in Global Health [Elektronisk resurs]