Kursplan för

Omvårdnad vid smärta, 7,5 hp

Nursing Care for Patients With Pain, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , VT22
Kurskod
2QA304
Kursens benämning
Omvårdnad vid smärta
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-12-12
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-09-13
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om minst 120 hp. Dessutom krävs Svenska B/ Svenska 3 och Engelska A/ Engelska 6 med lägst betyg godkänt/E.

Mål

Kursens mål är att studenten ska ha förvärvat kunskaper och fördjupad förståelse inom omvårdnad vid smärta samt utifrån ett personcentrerat förhållningssätt utvecklat färdigheter i att bemöta och ge adekvat omvårdnad till patienter med såväl akuta, postoperativa, långvariga som cancerrelaterade smärttillstånd.

Lärandemål
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupad kunskap, förståelse i smärtfysiologi och smärtklassifikation
 • analysera hur innebörden av smärtterminologi, definitioner och centrala begrepp bidrar till förståelse och tillämpning av omvårdnad vid smärta
 • reflektera över olika behandlingsalternativ och risker för behandlingskomplikationer utifrån ett biopsykosocialt perspektiv 
 •  identifiera komplexa omvårdnadsbehov utifrån en personcentrerad vård, visa förmåga att göra en smärtanalys och smärtskattning samt planera, genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnadsåtgärder vid olika smärttillstånd
 • identifiera närståendes behov av stöd och reflektera över innebörden av dessa
 • reflektera över tillämpningen av evidensbaserad omvårdnad vid smärta i relation till beprövad erfarenhet
 • reflektera över eget förhållningssätt i mötet med patienten och identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap för att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Innehåll

 • Smärtfysiologi och smärtreglering
 • Smärtterminologi, definitioner och centrala begrepp
 • Smärtanalys och smärtskattning
 • Smärtklassifikation
 • Akut-, postoperativ-, procedurrelaterad-, långvarig- samt cancerrelaterad smärta
 • Smärta hos barn och äldre
 • Smärtsamma sår
 • Personcentrerad omvårdnad vid smärta
 • Icke farmakologisk och farmakologisk behandling vid smärta
 • Konsekvenser av smärta och smärtbehandling 
 • Biopsykosocialt perspektiv i kommunikation, bemötande och motivationsarbete vid olika smärttillstånd

Arbetsformer

Kursen genomförs som nätbaserad utbildning på halvfart och antal kurstillfällen är begränsat till 2 dagar.
Utbildningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande. Förhållningssättet innebär att studenten är aktivt deltagande i lärprocessen och ges förutsättningar att ta eget ansvar för sitt lärande. Olika pedagogiska arbetsformer används såsom individuella studieuppgifter och gruppuppgifter, gruppdiskussioner, föreläsningar och seminarier/webbinarier. Studieuppgifteroch seminarier/webbinarier är obligatoriska.

Examination

Examination av kursens uppställda mål sker i form av en skriftlig individuell uppgift. Även deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen.De obligatoriska momenten är: studieuppgifter, seminarier/webbinarier och examinationsuppgiften. Vid samtliga examinationer bedöms den vetenskapliga anknytningen.  

Betygsskala:G/U

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej.  Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. 

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.

Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.
Under kursen uppmuntras deltagarna att ge synpunkter på kursens innehåll och upplägg.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Artiklar samt annan kurslitteratur kan tillkomma i kursen.

Akut och cancerrelaterad smärta : smärtmedicin Vol. 1 Werner, Mads; Bäckryd, Emmanuel
Linton, Steven James Att förstå patienter med smärta
Näslund, Jan Muskuloskeletal smärta
Om smärta - - ett fysiologiskt perspektiv (bok + digital produkt) Frygner-Holm, Sara; Lund, Iréne; Lundeberg, Stefan; Molin, Beata Norrbrink, Cecilia; Lundeberg, Thomas
Smärta i klinisk praxis Rhodin, Annica
Smärta och inflammation : vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten Kosek, Eva; Lampa, Jon; Nisell, Ralph
Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar Lundeberg, Stefan; Olsson, Gunnar L.
Smärtanalys : diagnos, smärtmekanismer, psykologisk och social bedömning Gerdle, Björn; Bäckryd, Emmanuel; Novo, Mehmed; Roeck-Hansen, Elisabeth; Rothman, Mats; Stålnacke, Britt-Marie; Westergren, Hans; Rivano-Fischer, Marcelo